Szkolenie i staż: monter paneli PV

{więcej}

Fundacja Inicjatyw Menedżerskich zaprasza osoby bez­ro­bot­ne i bier­ne zawo­dowo z terenu woje­wódz­twa lubel­skiego w wieku powy­żej  30 r.ż. do udziału w projekcie „Aktywni i skuteczni na rynku pracy” w ramach którego oferujemy m.in.

  • Szkolenie Monter paneli PV – dla osób z wykształceniem ponadgimnazjalnym

Uczest­nicy nabędą kwa­li­fi­ka­cje w obsza­rze insta­la­cji urzą­dzeń foto­wol­ta­icz­nych potwier­dzone cer­ty­fi­ka­tem.

REKLAMA
REKLAMA

(uprawnienia SEP i UDT)

  • 5 miesięczne płatne staże zawodowe

Więcej informacji o projekcie oraz dokumenty zgłoszeniowe do pobrania:
http://fim.org.pl/projekt/aktywni-i-skuteczni-na-rynku-pracy/

Zapraszamy!