Nowe zasady obrotu Prawami Majątkowymi z Kogeneracji

Nowe zasady obrotu Prawami Majątkowymi z Kogeneracji
Zorg Biogas press

{więcej}W dniu 15 kwietnia 2014 r. opublikowana została ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo Energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 490) (dalej „Ustawa”), której celem jest, między innymi, przedłużenie funkcjonowania systemu wsparcia dla producentów energii elektrycznej i ciepła w procesie kogeneracji do dnia 30 czerwca 2019 roku – informuje Towarowa Giełda Energii

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami, przy rozliczeniu wykonania obowiązku określonego w art. 9a ust. 8 Prawa energetycznego, w poprzednim roku kalendarzowym, uwzględniane będą Świadectwa Pochodzenia z Kogeneracji:
1. umorzone przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki do dnia 30 czerwca danego roku kalendarzowego, a nie jak dotychczas do 31 marca;
2. wydane dla energii elektrycznej wytworzonej w jednostce kogeneracji w poprzednim roku kalendarzowym, a nie jak dotychczas w poprzednich latach.

Towarowa Giełda Energii S.A. mając na względzie powyższe, planuje wprowadzić odpowiednie zmiany w zakresie obrotu Prawami Majątkowymi z Kogeneracji, uwzględniające stan prawny obowiązujący w związku z wejściem w życie Ustawy. Prawa Majątkowe z Kogeneracji wynikające ze świadectw pochodzenia wydanych dla energii elektrycznej, wytworzonej w jednostce kogeneracji w danym roku kalendarzowym, będą notowane od chwili wprowadzenia ich do obrotu do dnia 30 czerwca roku następnego albo do momentu dokonania ich blokady, w związku z zamiarem umorzenia Świadectwa Pochodzenia z Kogeneracji, z którego wynikają.

REKLAMA
REKLAMA

Do dnia 30 czerwca danego roku, notowania poszczególnych rodzajów Praw Majątkowych z Kogeneracji będą prowadzone oddzielnie:
a) dla Praw Majątkowych z Kogeneracji wynikających ze świadectw pochodzenia, będących potwierdzeniem energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji w bieżącym roku kalendarzowym, oraz
b) dla Praw Majątkowych z Kogeneracji wynikających ze świadectw pochodzenia, będących potwierdzeniem energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji w roku poprzednim.

Jednocześnie z obrotu giełdowego wykluczone zostaną Prawa Majątkowe z Kogeneracji, o których mowa w art. 9l ust.1 pkt.1 i 2 Prawa Energetycznego, wydane dla energii elektrycznej wytworzonej przed dniem wejścia w życie Ustawy tj. dnia 30 kwietnia 2014 r.

TGE planuje wdrożenie wyżej opisanych zmian od końca maja 2014 r.


Towarowa Giełda Energii