Dofinansowanie na biogazownię rolniczą w woj. warmińsko-mazurskim

Dofinansowanie na biogazownię rolniczą w woj. warmińsko-mazurskim
AgriKomp press

Pod koniec maja dokonano uroczystego otwarcia biogazowni rolniczej w Upałtach Małych. To kolejna inwestycja tego typu, którą zrealizowano w województwie warmińsko-mazurskim. 

Moc elektryczna biogazowni wynosi 0,99 MW, a moc cieplna – 1,042 MW. Szacowana produkcja energii elektrycznej to 8.751,2 MWhe/rok, a energii cieplnej – 9.127,9 MWht/rok. 

Produkcja biogazu będzie realizowana z wykorzystaniem procesu fermentacji mezofilowej. Substratem będzie kiszonka z kukurydzy oraz gnojowica.

REKLAMA
REKLAMA

Inwestor – spółka UPAŁTY-ROL – na realizację biogazowni pozyskał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa warmińsko-mazurskiego. Umowa na dotację w tej sprawie została podpisana z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie już pod koniec 2011 roku. 

– Inwestycja stanowić będzie pozytywny wpływ na środowisko naturalne wynikający z zagospodarowania trudnych do neutralizacji odpadów produkcji rolnej, zwłaszcza pochodzenia zwierzęcego oraz stworzenia systemu kogeneracyjnego obsługującego przedmiotowe gospodarstwo rolne. Wykorzystanie odpadów organicznych roślin i zwierząt jako paliwa zasilającego biogazownię powoduje ograniczenie emisji metanu. Powstający w wyniku rozkładu odpadów rolnych metan jest, drugim po CO2, gazem cieplarnianym decydującym o zmianach klimatycznych. Emisja 1m3 metanu jest równoważna emisji 23 m3 dwutlenku węgla. W konsekwencji funkcjonowania biogazowni, pola nawożone będą przefermentowanymi surowcami, a nie jak dotąd nieprzetworzoną gnojowicą i gnojówką. Dzięki temu substancje odżywcze staną się łatwiej przyswajalne dla roślin. Zastosowane rozwiązania techniczno – technologiczne (pełna hermetyzacja procesu, szczelny układ geomembran i studni kontrolnych pod zbiornikami, optymalne ustawienie procesu spalania paliwa w silnikach kogeneratorów, oczyszczanie wód opadowych itd.) spowodują, że inwestycja nie będzie negatywnie oddziaływała na elementy ożywione środowiska. W związku z zagospodarowaniem odpadów roślinnych i zwierzęcych spodziewana jest również niższa uciążliwość zapachowa obiektu – informuje inwestor. 

Czytaj więcej o biogazowniach uruchomionych w województwie warmińsko-mazurskim: Warmińsko-mazurskie biogazowym zagłębiem Polski