Dofinansowanie na biogaz komunalny. Ruszył nabór wniosków

Dofinansowanie na biogaz komunalny. Ruszył nabór wniosków
Wodociągi Słupsk

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dzisiaj uruchomił nabór wniosków w programie umożliwiającym pozyskanie dofinansowania na inwestycje w instalacje do produkcji energii z wykorzystaniem biogazu komunalnego.

NFOŚiGW ogłosił rozpoczęcie naboru wniosków o dofinansowanie w ramach nowego programu „Rozwój kogeneracji w oparciu o biogaz komunalny”.  To jeden z nowych programów NFOŚiGW, na którego realizację środki pochodzą z unijnego Funduszu Modernizacyjnego.

Dofinansowanie można przeznaczyć na budowę nowych, rozbudowę lub modernizację istniejących instalacji fermentacji selektywnie zebranych bioodpadów komunalnych i wykorzystanie uzyskanego biogazu do wytwarzania energii w warunkach wysokosprawnej kogeneracji.

REKLAMA

Narodowy Fundusz podkreśla, że bioodpady stanowią cenny oraz zwiększający się zasób i powinny być jak najefektywniej zagospodarowywane. Udział bioodpadów w ogólnej gospodarce odpadami ma sięgać obecnie blisko 30% całości zbieranych odpadów.

Bioodpady można wykorzystać m.in. do produkcji biometanu, który może stanowić remedium wobec zwiększającego się popytu na czystą energię elektryczną i cieplną. Temu ma służyć nowy program NFOŚiGW „Rozwój kogeneracji w oparciu o biogaz komunalny”, w którym dofinansowanie na produkcję energii z biogazu komunalnego będą mogli uzyskać przedsiębiorcy (zgodnie z definicją z ustawy Prawo przedsiębiorców).

Dotacje….

W konkursie będzie można pozyskać dofinansowanie w formie dotacji i preferencyjnych pożyczek. Budżet przewidziany na obie formy dofinansowania sięga 1,5 mld zł.

Dofinansowanie w formie dotacji wyniesie do 50% kosztów kwalifikowanych, z zastrzeżeniem, że kwota dotacji nie może przekroczyć kwoty pożyczki udzielonej na tą samą inwestycję.

NFOŚiGW zastrzega, że jeżeli w instalacji będącej przedmiotem wniosku przetwarzane będą odpady inne niż selektywnie zebrane bioodpady komunalne lub komunalne osady ściekowe, intensywność dofinansowania zostanie zmniejszona proporcjonalnie do udziału sumy mas selektywnie zebranych bioodpadów komunalnych i komunalnych osadów ściekowych w łącznej masie przetwarzanych odpadów.

i pożyczki

REKLAMA

Dofinansowanie w formie pożyczki może pokryć nawet 100 % kosztów kwalifikowanych. Warunki pożyczki mogą zostać określone na dwa sposoby.

W pierwszym rozwiązaniu oprocentowanie zostanie ustanowione w oparciu o WIBOR 3M i nie może być mniejsze niż 1,5% w skali roku.

Druga możliwość to pożyczka na warunkach rynkowych (nie stanowi ona pomocy publicznej). W tym rozwiązaniu oprocentowanie jest ustalane na poziomie stopy referencyjnej zgodnie z komunikatem Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych.

Dla inwestycji realizowanych w formule „project finance” wymagany jest udział środków własnych wnioskodawcy – z zastrzeżeniem, że środki własne nie obejmują: kredytów bankowych, emisji obligacji, pożyczek właścicielskich, pożyczek udzielonych przez inne podmioty itp. – w wysokości co najmniej 15% kosztów kwalifikowanych inwestycji, wniesionych w postaci udziału kapitału zakładowego pokrytego wkładem pieniężnym.

W przypadku gdy jedno przedsięwzięcie jest realizowane zarówno w ramach umowy pożyczki jak i dotacji – dotacja może zostać wypłacona po wypłacie wszystkich transz pożyczki. Płatność końcowa stanowiąca 5% kwoty udzielonego dofinansowania (łącznie w formie dotacji i pożyczki) będzie dokonywana wyłącznie w ramach dotacji.

Nabór wniosków

Wnioski o dofinansowanie można składać od dzisiaj do 30 czerwca 2024 r. – lub do wyczerpania alokacji. Nabór będzie prowadzony w trybie ciągłym.

Okres kwalifikowalności kosztów to 01.09.2022 – 31.12.2030 r.

Treść programu priorytetowego „Rozwój kogeneracji w oparciu o biogaz komunalny” oraz dokumenty potrzebne do złożenia wniosku można pobrać ze strony NFOŚiGW pod tym linkiem.

redakcja@gramwzielone.pl

© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.