Zmiany w biopaliwach od stycznia. Prezydent podpisał ustawę

Zmiany w biopaliwach od stycznia. Prezydent podpisał ustawę
Prezydent Andrzej Duda. Fot. Kancelaria Prezydenta RP

Podpisana wczoraj przez prezydenta ustawa ma na celu wprowadzenie zmian w przepisach ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, zmierzających do wdrożenia do polskiego porządku prawnego przepisów dyrektywy 2015/1513/WE zmieniającej dyrektywę 98/70/WE odnoszącą się do jakości benzyny i olejów napędowych oraz zmieniającej dyrektywę 2009/28/WE w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych.

Najważniejsze zmiany, jakie wprowadza dyrektywa 2015/1513/WE, związane są z ograniczeniem stosowania biokomponentów produkowanych z roślin zbożowych i innych roślin wysokoskrobiowych, roślin cukrowych i oleistych oraz roślin uprawianych przede wszystkim do celów energetycznych na użytkach rolnych jako uprawy główne, a także ze wzrostem wykorzystania tzw. biopaliw zaawansowanych.

Podpisana wczoraj przez prezydenta ustawa wprowadza mechanizmy mające na celu dostosowanie regulacji prawnych do aktualnej sytuacji na rynku paliwowym po wejściu w życie tzw. pakietu paliwowego, co ma ułatwić podmiotom paliwowym realizację Narodowego Celu Wskaźnikowego (NCW), czyli minimalnego udziału biokomponentów i innych paliw odnawialnych w ogólnej ilości paliw ciekłych i biopaliw ciekłych, zużywanych w ciągu roku w transporcie.

REKLAMA

Do realizacji tych celów zaproponowano potwierdzenie następujących wysokości NCW – 7,10 proc. na 2017 r., 7,50 proc. na 2018 r., 8,00 proc. na 2019 r., a także 8,50 proc. na 2020 r.

Obowiązkiem tym są objęte wszystkie podmioty, które w trakcie roku kalendarzowego po raz pierwszy dokonały czynności, o których mowa w definicji podmiotu realizującego NCW.

Wprowadzony zostaje obowiązek corocznego informowania Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE) o dokonaniu czynności powodujących, że dany podmiot został objęty obowiązkiem realizacji NCW.

Prezes URE będzie ponadto prowadził, na podstawie przekazanych informacji oraz sprawozdań wskazanych w ustawie, wykaz podmiotów realizujących NCW i udostępniał go w Biuletynie Informacji Publicznej URE.

W ustawie wprowadzono mechanizm opłaty zastępczej polegający na tym, że podmiot realizujący NCW, który udokumentował realizację tego obowiązku na określonym minimalnym poziomie NCW ustalonego na dany rok kalendarzowy, może uiścić opłatę zastępczą.

Uiszczenie opłaty zastępczej ma oznaczać wykonanie NCW w danym roku kalendarzowym. Minimalny poziom realizacji NCW wynosi co najmniej 85 proc. poziomu obowiązku wynikającego z ustawy.

REKLAMA

Ponadto zgodnie z nowymi regulacjami podmiot realizujący NCW może zrealizować obowiązek zapewnienia minimalnego udziału paliw odnawialnych lub biokomponentów zawartych w paliwach ciekłych lub biopaliwach ciekłych z wykorzystaniem biokomponentów zawartych w paliwach powstałych w wyniku tzw. współuwodornienia.

W nowych regulacjach ustawy wprowadzono mechanizm tzw. obligatoryjnego blendingu biokomponentów w paliwach ciekłych, zgodnie z którym podmiot realizujący NCW jest obowiązany zapewnić w danym kwartale minimalny udział biokomponentów zawartych w paliwach ciekłych.

W ustawie o biokomponentach i biopaliwach ciekłych dokonano doprecyzowania użytych w ustawie definicji, w tym m. in. doprecyzowano, że działalność gospodarcza w zakresie importu lub wewnątrzwspólnotowego nabycia biokomponentów może być wykonywana samodzielnie lub za pośrednictwem innego podmiotu.

Ponadto wprowadzono regulację, zgodnie z którą do wytwarzania biokomponentów przez wytwórców nie będzie można stosować biomasy będącej produktami działów powiązanych z rolnictwem – zgodnie z definicją biomasy zawartą w przepisach ustawy – przy dostawie której została zastosowana stawka podatku VAT wyższa niż 5 proc., co jednak nie odnosi się do pozostałych rodzajów biomasy, tj. odpadów lub pozostałości pochodzenia biologicznego z rolnictwa, a także ulegających biodegradacji części odpadów przemysłowych i komunalnych.

Ustawa przewiduje także wprowadzenie zmian w regulacjach dotyczących zasad wytwarzania przez rolników biopaliw na własny użytek, poprzez umożliwienie rolnikom wykonywania tych czynności bez konieczności posiadania składu podatkowego. Będą oni mogli prowadzić produkcję biopaliw ciekłych na własny użytek poza składem podatkowym.

Kancelaria Prezydenta RP informuje, że w zakresie przepisów przejściowych ustawa stanowi, że do oceny realizacji w 2017 r. obowiązku zapewnienia minimalnego udziału biokomponentów zawartych w paliwach ciekłych wykorzystywanych przez podmiot obowiązany do realizacji NCW oraz do kar pieniężnych z tytułu niezrealizowania tego obowiązku stosuje się przepisy dotychczasowe.

Do sprawozdań rocznych i zbiorczych raportów kwartalnych wskazanych w ustawie składanych za okres do końca 2017 r. oraz do kar pieniężnych za niezrealizowanie obowiązków za okres do końca br. stosuje się przepisy dotychczasowe.

Ponadto w przepisach przejściowych określono, iż wysokość tzw. współczynników redukcyjnych dotyczących określenia minimalnego udziału biokomponentów w latach 2018 i 2019 będzie wynosić odpowiednio 0,86 i 0,82.

Ustawa wchodzi w życie już z dniem 1 stycznia 2018 r., z wyjątkiem regulacji dotyczącej wykorzystania biokomponentów zawartych w paliwach powstałych w wyniku tzw. współuwodornienia, która wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. oraz regulacji odkreślającej minimalny poziom biokomponentów w paliwach, która wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

red. gramwzielone.pl