Definicja kogeneracji i opłata zastępcza dla kogeneracji w nowym projekcie Prawa Energetycznego

Definicja kogeneracji i opłata zastępcza dla kogeneracji w nowym projekcie Prawa Energetycznego
Agentur für Erneuerbare Energien e.V. 1

{więcej}W opublikowanym właśnie projekcie ustawy Prawo Energetyczne ważne informacje znajdzie m.in. sektor biogazowy produkujący energię cieplną w skojarzeniu z elektryczną. 

Zgodnie z definicjami zawartymi w nowej wersji projektu Prawa Energetycznego za wytwarzanie energii elektrycznej w kogeneracji uznaje się: 

a) roczną produkcję energii elektrycznej w jednostce kogeneracji w roku kalendarzowym, wytworzoną ze średnioroczną sprawnością przemiany energii chemicznej paliwa w energię elektryczną lub mechaniczną i ciepło w kogeneracji, co najmniej równą sprawności granicznej:
– 75 % dla jednostki kogeneracji z urządzeniami typu: turbina parowa przeciwprężna, turbina gazowa z odzyskiem ciepła, silnik spalinowy, mikroturbina, silnik Stirlinga, ogniwo paliwowe, albo
– 80 % dla jednostki kogeneracji z urządzeniami typu: układ gazowo – parowy z odzyskiem ciepła, turbina parowa upustowo – kondensacyjna, albo
b) iloczyn współczynnika i rocznej ilości ciepła użytkowego w kogeneracji wytworzonego ze średnioroczną sprawnością przemiany energii chemicznej paliwa w energię elektryczną lub mechaniczną i ciepło użytkowe w kogeneracji niższą niż sprawności graniczne, o których mowa w lit. a; współczynnik ten jest obliczany na podstawie pomiarów parametrów technologicznych jednostki kogeneracji, dla danego przedziału czasowego, i określa stosunek energii elektrycznej z kogeneracji do ciepła użytkowego w kogeneracji. 

Z kolei wysokosprawną kogenerację Prawo Energetyczne definiuje jako wytwarzanie energii elektrycznej lub mechanicznej i ciepła użytkowego w kogeneracji, które zapewnia oszczędność energii pierwotnej zuzywanej w: 
REKLAMA

a) jednostce kogeneracji w wysokości nie mniejszej niż 10 % w porównaniu z wytwarzaniem energii elektrycznej i ciepła w układach rozdzielonych o referencyjnych wartościach sprawności dla wytwarzania rozdzielonego lub
b) jednostce kogeneracji o mocy zainstalowanej elektrycznej poniżej 1 MW w porównaniu z wytwarzaniem energii elektrycznej i ciepła w układach rozdzielonych o referencyjnych wartościach sprawności dla wytwarzania rozdzielonego. 

Świadectwo pochodzenia z kogeneracji wydaje się oddzielnie dla energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji w jednostce kogeneracji:
1) opalanej gazem ziemnym wysokometanowym lub zaazotowanym, lub o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej źródła poniżej 1 MW;
2) opalanej metanem uwalnianym i ujmowanym przy dołowych robotach górniczych w czynnych, likwidowanych lub zlikwidowanych kopalniach węgla kamiennego lub gazem uzyskiwanym z przetwarzania biomasy w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. Nr 169, poz. 1199, z późn. zm.17));
3) w której rozpoczęto wytwarzanie energii elektrycznej nie wcześniej niż dnia 1 stycznia 2013r. 
4) innej niż wymienione w pkt 1 – 3.
REKLAMA

Opłatę zastępczą dla kogeneracji, oznaczoną w projekcie Prawa Energetycznego symbolem ”Ozs” będzie obliczać się według wzoru:
 
Ozs = Ozg x Eog + Ozk x Eok + Ozm x Eom+ (Ozn – Cc) x Eon,

gdzie poszczególne symbole oznaczają:
Ozg – jednostkową opłatę zastępczą, nie niższą niż 15 % i nie wyższą niż 110 % średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym wyrażonej w złotych w przeliczeniu na 1 MWh, 
Eog – ilość energii elektrycznej równą różnicy pomiędzy ilością energii elektrycznej wynikającą z obowiązku określonego w przepisach wydanych dla jednostek kogeneracji opalanych gazem ziemnym wysokometanowym lub zaazotowanym, lub o łącznej  mocy zainstalowanej elektrycznej źródła poniżej 1 MW; i ilością energii elektrycznej wynikającą ze świadectw pochodzenia z kogeneracji, umorzonych obowiązanym podmiotom 
Ozk – jednostkową opłatę zastępczą, nie niższą niż 15 % i nie wyższą niż 40 % średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym wyrażonej w złotych w przeliczeniu na 1 MWh, 
Eok – ilość energii elektrycznej równą różnicy pomiędzy ilością energii elektrycznej wynikającą z obowiązku określonego dla  jednostek kogeneracji, o których mowa w art. 138 ust. 2 pkt 4, i ilością energii elektrycznej wynikającą ze świadectw pochodzenia z kogeneracji, umorzonych obowiązanemu podmiotowi
Ozm – jednostkową opłatę zastępczą nie niższą niż 30% i nie wyższą niż 120% średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym wyrażonej w złotych w przeliczeniu na 1 MWh, 
Eom – ilość energii elektrycznej równą różnicy między ilością energii elektrycznej wynikającą z obowiązku określonego dla jednostek kogeneracji, opalanych metanem uwalnianym i ujmowanym przy dołowych robotach górniczych w czynnych, likwidowanych lub zlikwidowanych kopalniach węgla kamiennego lub  gazem uzyskiwanym z przetwarzania biomasy w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, i ilością energii elektrycznej wynikającą ze świadectw pochodzenia z kogeneracji, umorzonych obowiązanym podmiotom,
Ozn – jednostkową opłatę zastępczą wynoszącą 400 zł za 1 MWh,
Cc – średnia ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym wyrażona w złotych w przeliczeniu na 1 MWh, 
Eon – ilość energii elektrycznej równą róźnicy pomiędzy ilością energii elektrycznej wynikającą z obowiązku określonego dla jednostek kogeneracji, w których rozpoczęto wytwarzanie energii elektrycznej nie wcześniej niż dnia 1 stycznia 2013r. i ilością energii elektrycznej wynikającą ze świadectw pochodzenia z kogeneracji, umorzonych obowiązanym podmiotom, 

Wysokość jednostkowej opłaty zastępczej, oznaczonej symbolami „Ozg”, „Ozk” i „Ozm” będzie ustalana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na podstawie średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym z roku poprzedzającego rok ustalenia tej opłaty, biorąc pod uwagę:
1) ilość energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji;
2) różnicę pomiędzy kosztami wytwarzania energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji i ceną sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym;
3) poziom cen energii elektrycznej dla odbiorców końcowych;
4) poziom zagospodarowania dostępnych ilości metanu uwalnianego i ujmowanego przy dołowych robotach górniczych w czynnych, likwidowanych lub zlikwidowanych kopalniach węgla kamiennego oraz gazu uzyskiwanego z przetwarzania biomasy. 

Zobacz projekt ustawy Prawo Energetyczne z 28 września 2012 r. na Gramwzielone.pl [PDF]

gramwzielone.pl