Sunny Horizon: Prosument – kolektory słoneczne, warunki dofinansowania, wymagania techniczne

Sunny Horizon: Prosument – kolektory słoneczne, warunki dofinansowania, wymagania techniczne
Conergy, ESTIF

{więcej}W dalszym ciągu przedstawiam ostateczne założenia NFOŚiGW w programie Prosument – linii dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikro instalacji odnawialnych źródeł energii poprzez bank, dzisiaj kolektory słoneczne.
 
Szczegółowe wymagania techniczne dla kolektorów słonecznych:
 
– znamionowa moc instalacji: do 300 kW,
– parametry projektowanej instalacji (powierzchnia kolektorów, pojemność zbiornika) muszą być potwierdzone za pomocą obliczeń lub komputerowych programów symulacyjnych, 
– instalacja powinna służyć do ogrzewania wody użytkowej albo do ogrzewania wody użytkowej i wspomagania zasilania w energię innych odbiorników ciepła (w tym wspomagania centralnego ogrzewania), 
– kolektory słoneczne powinny posiadać certyfikat zgodności z normą PN-EN 12975-1 „Słoneczne systemy grzewcze i ich elementy – kolektory słoneczne – Cześć 1: Wymagania ogólne” lub równoważną, lub europejski znak jakości „Solar Keymark”, nadane przez właściwą jednostkę certyfikującą, 
– data potwierdzenia zgodności z wymaganą normą lub nadania znaku nie może być wcześniejsza niż 5 lat – licząc od daty złożenia wniosku o dofinansowanie,
– obowiązkowym elementem instalacji jest licznik ciepła montowany w obiegu kolektora słonecznego umożliwiający lokalną prezentację danych (np.: zintegrowany z zespołem sterującym pracą instalacji).
 
W zakres kosztów kwalifikowanych mogą wchodzić wyłącznie roboty i zakupy związane z budową kompletnej instalacji, m.in.:
 
– zakup, montaż i uruchomienie kompletnej instalacji umożliwiające jej współpracę z instalacjami odbiorczymi w budynku,
– zakup i montaż urządzeń do magazynowania ciepła (w tym zasobniki ciepła),
– licznik ciepła,
– koszt wykonania niezbędnych projektów technicznych oraz dokumentacji do uzyskania pozwoleń administracyjnych (o ile są wymagane),
– roboty budowlane konieczne do zamontowania instalacji na budynku mieszkalnym lub obok budynku.
 
Maksymalny jednostkowy koszt kwalifikowany dla kolektorów słonecznych:
 
3 500 zł/kW (moc określona zgodnie z normą PN-EN 12975-1lub równoważną, przy różnicy temperatury (Tm-Ta) = 50 K i natężeniu promieniowania słonecznego G=1000 W/m2).
 
Podatek VAT nie jest kosztem kwalifikowanym, jeżeli beneficjent ma możliwość żądania zwrotu lub odliczenia podatku VAT. Kredytem wraz z dotacją mogą być objęte wyłącznie koszty kwalifikowane (nie dotyczy kosztu projektu) poniesione od daty złożenia wniosku o kredyt wraz z dotacją – z zastrzeżeniem, że przedsięwzięcie nie może być zakończone przed zawarciem umowy kredytu wraz z dotacją.
 
Przypominam, że beneficjentami programu będą osoby fizyczne, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe oraz jednostki samorządu terytorialnego, natomiast przedstawione powyżej warunki dotyczą osób fizycznych realizujących wsparcie poprzez bank, czyli w oparciu o kredyt. Będzie jeszcze możliwość skorzystania z dotacji poprzez wojewódzkie fundusze, lecz tu trwają jeszcze ustalania.

REKLAMA

Sunny Horizon
prosument.polska@o2.pl

REKLAMA