Czas na inteligentne sieci energetyczne

Program ma na celu podjecie prac rozwojowych, przygotowywanie technicznych studiów wykonalności, zadań inwestycyjnych a także  działań informacyjno–promocyjnych, realizowanych w przestrzeniach pilotażowych, na rzecz wzrostu efektywności energetycznej. {więcej}

Obejmie on swoim zasięgiem jednostki samorządu terytorialnego, którzy będą organizować projekty w gospodarstwach domowych, przedsiębiorstwa sektora energetycznego (dystrybutorów oraz operatorów energii elektrycznej, gazowej, cieplnej oraz wody użytkowej), a także zarządzających specjalnymi strefami ekonomicznymi.

Podejmą oni działania zmierzające do optymalizacji zużycia energii i uzyskania wymiernych jej oszczędności. Niemniej ważne pozostają do osiągnięcia efekty ekologiczne, takie jak zapobieganie lub ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza, w szczególności gazów oraz budowa odnawialnych i alternatywnych źródeł energii.

REKLAMA

Planowane efekty realizacji Programu Priorytetowego inteligentnych sieci energetycznych (ise) wpisują się w realizację celów pakietu klimatyczno – energetycznego Unii Europejskiej.

Prace nad projektem programu priorytetowego  są zaawansowane, znajdują się na etapie konsultacji merytorycznych a jego uruchomienie jest planowane na drugie półrocze przyszłego roku.

Program będzie wspierał m.in. rozwój i wdrażanie:

– inteligentnych systemów pomiarowych zużycia energii elektrycznej, gazowej i cieplnej  oraz wody użytkowej wraz z bilansowaniem jej zużycia oraz działaniami zwrotnymi z niego wynikających, 

– rozproszonych odnawialnych i/lub alternatywnych źródeł energii,

– urządzeń magazynujących energię,

– inteligentnych sieci oświetleniowych,

– systemów dla zarządzania obciążeniami szczytowymi oraz dla integracji opomiarowania i zarządzania dystrybucją energii z systemami telekomunikacyjnymi,

Jego wdrożenie zaplanowano w latach 2011-2018 a budżet przeznaczony na jego dofinansowanie wyniesie ok. 550 mln zł. Został on podzielony na dwie części, z czego ok. 65% przeznaczymy na wdrażanie inteligentnych sieci energetycznych, a 35% bezpośrednio w inwestycje OZE, inteligentnego oświetlenia oraz urządzeń magazynujących energię.

Szacuje się, że w wyniku wdrożenia programu uzyskamy zmniejszenie w obszarach pilotażowych:

– zużycia gazu o 5%, czyli 4 700 MWh(t)/rok,

– użycia energii elektrycznej o 8%, czyli 320 000 MWh(e)/rok,

– zużycia ciepła o 5%, czyli 6 500 MWh(t)/rok

Ponadto unikniemy emisji dwutlenku węgla na poziomie 300 000 t/rok.

REKLAMA

Oprócz wymiernych oszczędności po wdrożeniu programu spodziewamy się również, że w obszarach pilotażowych nastąpi:

– ograniczenie strat w trakcie przesyłu energii,

– zmniejszenie awaryjności sieci, przez zwiększenie niezawodności i jakości dostaw z jednoczesnym zmniejszeniem wpływu procesów energetycznych na środowisko,

– zapobieganie równoczesnej budowie nowej infrastruktury energetycznej i degradacji środowiska (np. dalszej wycince lasów, optymalizacji zużycia wody  w przestrzeniach pilotażowych dla których działania obejmą warstwę wody użytkowej),

– zarządzanie poziomem zużycia energii poprzez podnoszenie efektywności i wzrost świadomości odbiorców w tym świadome i odpowiedzialne korzystanie z energii elektrycznej , ( korzyść zarówno dla odbiorców jak i sprzedawców polegająca na harmonijnym integrowaniu zachowań i działań wszystkich przyłączonych użytkowników.

Z oferty finansowej programu, realizowanej w formie konkursów zaplanowano dwa etapy, z których pierwszy będzie dotyczył kwalifikacji przestrzeni pilotażowych, a drugi konkretnych projektów ise. Skorzystają tzw. beneficjenci wiodący a następnie wskazani beneficjenci wdrażający projekty:

– operatorzy systemów dystrybucyjnych i przesyłowych energii elektrycznej/gazowej, dokonujący bilansowania systemu – działający wspólnie z samorządem terytorialnym i/lub spółdzielniami (wspólnotami) mieszkaniowymi,

– jednostki samorządu terytorialnego organizujący na swoim terenie przestrzenie pilotażowe ise,

– spółki kapitałowe – zarządzające specjalnymi strefami ekonomicznymi organizujące na swoim terenie przestrzenie pilotażowe ise,

– wdrażający obiekty, instalacje i przedsięwzięcia – wskazani przez beneficjenta wiodącego.


Źródło: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej