Jaki minimalny udział zielonej energii w budownictwie?

Jaki minimalny udział zielonej energii w budownictwie?
woodleywonderworks, flickr cc-by-2.0

Jaki powinien być mimialny udział energii odnawialnej w konsumpcji energii w nowych i remontowanych budynkach w Polsce? Eksperci przekonują, że propozycje Ministerstwa Gospodarki wskazane w projekcie ustawy o OZE są niewystarczające. {więcej}

Obowiązek wykorzystania odnawialnych źródeł energii w nowych budynkach i budynkach poddawanych generalnemu remontowi wynika z dyrektywy 2009/28.

Chociaż w projekcie ustawy o OZE znajdziemy zapisy mówiące o minimalnym udziale zielonej energii w budynkach publicznych na poziomie 10%, a także 13% – we wszystkich innych niż publiczne, nowopowstałych i remontowanych budynkach, zdaniem wielu ekspertów regulacje, które znalazły się w ustawie, nie spowodują rozwoju „domowych” systemów OZE.

REKLAMA

Zdaniem Związku Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej (ZP FEO), proponowane regulacje nie gwarantują rozwoju systemów OZE w budynkach. Wynika to – zdaniem ZP FEO – z faktu, że zaproponowany przez resort gospodarki system wsparcia dla tzw. mirkoinstalacji, czyli domowych odnawialnych źródeł energii, nie zachęci do inwestowania w tego rodzaju domowe systemy OZE. Ponadto, zdaniem Związku, proponowane przez Ministerstwo regulacje nie będą promować w wystarczającym stopniu produkcji zielonej energii cieplnej.

REKLAMA

Zdaniem ZP FEO, zaproponowany w ustawie o OZE poziom minimalnego udziału zielonej energii w budynkach należy zwiększyć, aby możliwe było osiągnięcie przez Polskę do 2020 roku 15-procentowego udziału OZE w konsumpcji energii.

ZP FEO zwraca uwagę, że w rządowym Krajowym Planie Działań na rzecz OZE jest mowa o 14-16-procentowym udziale OZE w budynkach niepublicznych i 13-15-procentowym udziale zielonej energii w budynkach sektora publicznego.

Instytucja reprezentujaca pracodawców sektora OZE chce wobec tego podniesienia minimalnego poziomu OZE do 20%. – Nie tylko dbałość o przyszły standard budynków i warunki bytu mieszkańców oraz ochrona przed wzrostem kosztów zaopatrzenia w energię i rosnące standardy efektywności energetycznej budynków, ale także rozwój mikroinstalacji OZE, wskazują na zasadność i konieczność zwiększenia wymaganego minimalnego udziału energii z OZE w budynkach– przekonuje w uwagach do projektu ustawy o energii odnawialnej Związek Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej.

Czytaj więcej na temat domowych instalacji OZE w nowej ustawie o odnawialnych źródłach energii na Gramwzielone.pl w artykule: Prosumenci w nowej ustawie o OZE.


gramwzielone.pl