Podatek dochodowy dla prosumentów, czyli producentów energii w mikro- i małych domowych instalacjach OZE

Podatek dochodowy dla prosumentów, czyli producentów energii w mikro- i małych domowych instalacjach OZE
Domowa instalacja fotowoltaiczna, foto: Suntech

{więcej}Zaprezentowany przez Ministerstwo Gospodarki projekt ustawy wprowadzającej regulacje trójpaku energetycznego, w tym ustawy o OZE, z 9 października br. reguluje kwestię podatku dochodowego z działalności polegającej na produkcji energii w mikro- i małych instalacjach OZE. 

Nowe propozycje Ministerstwa Gospodarki w tym zakresie zakładają poszerzenie katalogu działalności polegającej na produkcji energii elektrycznej o produkcję w mikro- i małych instalacjach OZE. 

Zgodnie z art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i dyskont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

REKLAMA
REKLAMA

Obecnie ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, że przychodami z działalności gospodarczej są przychody ze sprzedaży świadectw pochodzenia otrzymanych przez przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej w odnawialnych źródłach energii na wniosek, o którym mowa w Prawie energetycznym. 

Wobec planów wprowadzenia alternatywnego do świadectw pochodzenia systemu taryf gwarantowanych, które mają przysługiwać producentom zielonej enegii w mikro- i małych odnawialnych źródłach, pojawia się potrzeba uregulowania ich statusu pod kątem podatku dochodowego. 

Projekt ustawy wprowadzającej do nowych ustaw energetycznych z 9 października stanowi, że do przychodów wskazanych w art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zaliczone zostaną także przychody z tytułu sprzedaży energii w mikro- i niektórych małych instalacjach OZE objętych systemem taryf gwarantowanych.
gramwzielone.pl