URE o terminie uwolnienia cen gazu

Mapa drogowa Prezesa URE dla pełnej liberalizacji rynku gazu

 

Mapa drogowa uwolnienia cen gazu ziemnego to pakiet działań, których realizacja pozwoli na rozwój transparentnego rynku hurtowego gazu ziemnego oraz mechanizmów zmiany sprzedawcy na rynku detalicznym. Publikowany dziś dokument jest wynikiem wspólnych prac powołanego przez Ministra Gospodarki Zespołu Doradczego ds. związanych z liberalizacją rynku gazu, na forum którego  dyskutowano możliwe warianty działań w tym zakresie. Mapa stanowi jednocześnie realizację działania 5.6. określonego w załączniku 3 do Polityki energetycznej Polski do 2030 r.

Dokument określa katalog działań eliminujących bariery rynkowe i zapewniających faktyczny rozwój rynku gazu ziemnego, w tym zmianę mechanizmów regulacji wspierających konkurencję na rynku gazu ziemnego i wprowadzenia rynkowych metod kształtowania cen. Uwzględnia także, w możliwe najszerszym zakresie, oczekiwania obecnych i przyszłych uczestników rynku gazu zgłaszane w procesie konsultacji.

REKLAMA
REKLAMA

Część przewidzianych w dokumencie zadań została zrealizowana w roku ubiegłym, co w znaczący sposób przyczyniło się do eliminacji niektórych barier rynkowych. Należy tu wspomnieć m.in. o określonej w instrukcjach gazowych nowej architekturze rynku, umożliwiającej handel gazem w punkcie wirtualnym, a także o uruchomieniu Giełdy Gazu na Towarowej Giełdzie Energii S.A.

Planowane w najbliższym czasie zmiany prawne, a w szczególności wdrożenie tzw. obliga giełdowego, wymagają przedstawienia kompleksowej informacji o przyszłych uwarunkowaniach i mechanizmach funkcjonowania tego rynku, które w rezultacie pozwolą na uwolnienie cen dla odbiorców. Stąd zasadniczym celem wdrożenia proponowanego w Mapie programu działań jest osiągnięcie zmiany struktury podmiotowej na rynku gazu, a tym samym wykreowanie publicznego obrotu tym paliwem i w efekcie uwolnienie cen dla odbiorców.

Działania wyznaczone w dokumencie mogą podlegać modyfikacjom w wyniku prac rządowych nad aktualizacją polityki energetycznej oraz prac parlamentarnych nad wprowadzeniem rozwiązań prawnych. Prezes URE podkreśla jednak, że cele i priorytety, określone w Mapie mają charakter uniwersalny z punktu widzenia decyzji w sprawie zatwierdzania taryf.