PARP rozpoczął nabór wniosków w konkursie na dofinansowanie systemów zarządzania energią w firmach

{więcej}Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs dla Wnioskodawców ubiegających się o udzielenie wsparcia na realizację projektu pn. „Przetestowanie i wdrożenie usługi pilotażowej w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną przedsiębiorstw”.
 
Usługa pilotażowa w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną przedsiębiorstw to usługa doradczo-szkoleniowa, której celem jest rozwój przedsiębiorstw poprzez poprawę efektywności wykorzystania energii – np. dzięki optymalizacji zużycia energii, ograniczeniu kosztów jej pozyskania lub poprawie systemu zarządzania energią w przedsiębiorstwie.
 
Usługa ta jest drugą usługą pilotażową, która zostanie poddana testom w ramach projektu systemowego PARP pn.: „Zapewnienie dostępu przedsiębiorstw do nowych usług KSU”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałania 2.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 
Wnioski należy składać w terminie od dnia 25 czerwca do dnia 22 lipca 2013 r., do godziny 16.30 w siedzibie PARP lub przez ePUAP.
 
Dokumentacja konkursowa oraz wszelkie informacje dotyczące konkursu zostały opublikowane na stronie internetowej PARP: http://pokl.parp.gov.pl/index/index/2271
 
O wsparcie na realizację projektu „Przetestowanie i wdrożenie usługi pilotażowej w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną przedsiębiorstw” może ubiegać się każdy podmiot, który spełnia poniższe kryteria:

 1. działa na rzecz rozwoju gospodarczego oraz

 2. posiada wdrożony i zweryfikowany standard w zakresie świadczenia usług doradczych o charakterze ogólnym, spełniający wymagania świadczenia usług, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (Dz. U. Nr 112, poz. 656) oraz

  REKLAMA

 3. posiada odpowiedni potencjał organizacyjny, techniczny i ekonomiczny oraz

 4. zajmuje się w swojej bieżącej działalności wykonywaniem usług doradczych o charakterze ogólnym na rzecz mikro- i małych przedsiębiorców oraz

  REKLAMA

 5. posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie ww. usług na kwotę nie mniejszą niż 50.000 zł, co najmniej na okres realizacji projektu oraz

 6. w ostatnich 5 latach swojej działalności, licząc do dnia składania wniosków o udzielnie wsparcia, zrealizował co najmniej 10 usług doradczych z zakresu zarządzania efektywnością energetyczną przedsiębiorstw, w tym co najmniej 5 z tych usług zostało wyświadczonych na rzecz mikro- i małych przedsiębiorstw oraz

 7. spełnia dodatkowe kryteria opisane w dokumentacji konkursowej (link);

 8. zobowiąże się:

– że usługa stanowiąca przedmiot testowania i wdrożenia w ramach umowy jest usługą bezpłatną dla przedsiębiorców w okresie realizacji Projektu,
– do wykorzystania w okresie realizacji Projektu, towarów, wartości niematerialnych i prawnych oraz usług zakupionych ze środków wsparcia wyłącznie w celach związanych z jego realizacją;
– do prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej dla Projektu.
 
Wszelkie ewentualne pytania prosimy kierować na adres
ksu@parp.gov.pl