Czy można połączyć pożyczkę z „Czystego powietrza” i ulgę termomodernizacyjną?

Czy można połączyć pożyczkę z „Czystego powietrza” i ulgę termomodernizacyjną?
Fot. SunSol

Dofinansowanie na domową instalację fotowoltaiczną lub kolektory słoneczne w rządowym programie „Czyste powietrze” jest przyznawane w formie preferencyjnej pożyczki. Czy wydatki poniesione na ten cel można uwzględnić w obowiązującej od początku tego roku podatkowej uldze termomodernizacyjnej?

Dofinansowanie na fotowoltaikę (a także kolektory) w programie „Czyste powietrze” można pozyskać tylko w formie preferencyjnej pożyczki – inaczej niż dla pozostałych przedsięwzięć i instalacji objętych kosztami kwalifikowanymi, w przypadku których możliwe jest także pozyskanie bezzwrotnej dotacji.

Pożyczka z „Czystego powietrza” na kolektory czy fotowoltaikę może pokryć do 100 proc. kosztów kwalifikowanych i może zostać udzielona na okres nie dłuższy niż 180 miesięcy. Oprocentowanie zmienne pożyczki wynosi WIBOR 12M + 70 pkt bazowych, ale nie mniej niż 2 proc. rocznie.

REKLAMA

Maksymalny koszt kwalifikowany zakupu i montażu kolektorów ustalono na 8 tys. zł, a domowej instalacji fotowoltaicznej (z wyłączeniem kosztów ponoszonych przez operatora sieci dystrybucyjnej) na 30 tys. zł. Ponadto przyjęty koszt kwalifikowany instalacji fotowoltaicznej za 1 kWp wynosi maksymalnie 6 tys. zł.

Jak wynika z informacji przekazanych portalowi Gramwzielone.pl przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, według stanu na dzień 22 marca w ponad 2,6 tys. złożonych wnioskach aplikowano o dofinansowanie na odnawialne źródła energii – na kolektory słoneczne lub instalację fotowoltaiczną, co stanowiło wówczas około 7 proc. wszystkich wniosków o dofinansowanie z „Czystego powietrza” (pompy ciepła w programie są zaliczane do źródeł ciepła i NFOŚiGW ma nie posiadać dla nich osobnych statystyk).

Kolejną formą wsparcia dla osób inwestujących w domową instalację fotowoltaiczną czy kolektory słoneczne, którą zaoferowało państwo, jest funkcjonująca od początku tego roku ulga termomodernizacyjna.

Podatnik będący właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego ma prawo odliczyć od podstawy obliczenia podatku wydatki poniesione w roku podatkowym na materiały budowlane, urządzenia i usługi, związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w tym budynku, określone w przepisach opublikowanego właśnie rozporządzenia, które zostanie zakończone w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 tys. zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem – w tym uwzględnia się wydatki związane z zakupem i montażem instalacji fotowoltaicznej czy kolektorów słonecznych wraz z osprzętem.

Odliczeniu mają nie podlegać wydatki w części, w jakiej zostały sfinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej lub zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie, a także zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, odliczone od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym lub uwzględnione przez podatnika w związku z korzystaniem z ulg podatkowych w rozumieniu ordynacji podatkowej.

Interpretacja Ministerstwa Finansów

Czy jednak do ulgi termomodernizacyjnej można zaliczyć wydatki poniesione na instalację finansowaną z udziałem preferencyjnej pożyczki z programu „Czyste powietrze”? W tej sprawie wypowiedziało się Ministerstwo Finansów.

Resort finansów w wydanej interpretacji indywidualnej przeanalizował sytuację, zgodnie z którą inwestor, będący podatnikiem prowadzącym działalność gospodarczą rozliczającym się w stawce liniowej, chce zainstalować na swojej nieruchomości do celów mieszkalnych instalację fotowoltaiczną, finansując ją z kredytu otrzymanego z programu „Czyste powietrze”.

Kredyt ma zostać udzielony na 15 lat na warunkach: spłata kapitału + spłata kosztu odsetek wyliczanych na podstawie wskaźnika WIBOR3M + marża 0.7 pkt procentowego.

REKLAMA

Jak czytamy w treści interpretacji, kredyt musi zostać spłacony w całości, przedsięwzięcie zostanie zakończone w okresie 3 kolejnych lat, a planowane zakończenie przedsięwzięcia to wrzesień 2019 r.

Wydatek nie zostanie zaliczony do kosztów uzyskania przychodów ani odliczony na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym oraz nie zostanie uwzględniony przez podatnika w związku z korzystaniem z ulg podatkowych w rozumieniu ustawy Ordynacja podatkowa.

Jak wskazuje Ministerstwo Finansów, podatnik będący właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego ma prawo odliczyć od podstawy obliczenia podatku wydatki poniesione w roku podatkowym na materiały budowlane, urządzenia i usługi, związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w tym budynku, które zostanie zakończone w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Adresatami ulgi termomodernizacyjnej są podatnicy podatku dochodowego opłacający podatek według skali podatkowej, 19-procentowej stawki podatku oraz opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, będący właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnych budynków mieszkalnych, ponoszący wydatki na realizację przedsięwzięć termomodernizacyjnych.

Ministerstwo przypomina, że odliczeniu nie podlegają wydatki w części, w jakiej zostały sfinansowane ze środków NFOŚiGW lub wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej lub zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

Ponadto odliczeniu nie podlegają wydatki w części, w jakiej zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, odliczone od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym lub uwzględnione przez podatnika w związku z korzystaniem z ulg podatkowych w rozumieniu Ordynacji podatkowej.

W interpretacji czytamy, że odliczeniu podlegają te wydatki, których ciężar ekonomiczny ponosi podatnik (uszczuplają jego majątek). Nie ma także możliwości odliczenia wydatków, które w jakiejkolwiek formie pomniejszyły już zobowiązanie podatkowe podatnika. 

Natomiast podatnik, który po roku, w którym dokonał odliczeń, otrzymał zwrot odliczonych wydatków na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, jest obowiązany doliczyć odpowiednio kwoty poprzednio odliczone do dochodu za rok podatkowy, w którym otrzymał ten zwrot.

W wydanej interpretacji Ministerstwo Finansów ocenia, że źródło finansowania wydatków związanych z przedsięwzięciem termomodernizacyjnym nie ma znaczenia dla możliwości skorzystania z ulgi, jeżeli to podatnik ostatecznie ponosi wydatek (czy to bezpośrednio ze swoich dochodów czy też zaciągając kredyt, który następnie spłaca). Zatem, jeżeli wydatki są sfinansowane kredytem/pożyczką, których spłata obciąża podatnika, wówczas mają być traktowane jako sfinansowane przez podatnika i podlegają odliczeniu. 

Czytamy dalej, że podatnik w powyższym przypadku będzie miał możliwość odliczenia, w ramach ulgi termomodernizacyjnej, wydatków poniesionych na instalację fotowoltaiczną, sfinansowanych kredytem/pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej „wyłącznie w części, w której poniesie on ciężar ekonomiczny spłaty tego kredytu/pożyczki”. 

Natomiast nie będzie miał prawa do odliczenia wydatków poniesionych na instalację fotowoltaiczną w części, w jakiej wydatki te zostaną dofinansowane ze środków wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.