Nowe korzyści dla firm wytwarzających energię w mikroinstalacji OZE

Nowe korzyści dla firm wytwarzających energię w mikroinstalacji OZE
Conergy

Ustawa o odnawialnych źródłach energii przewiduje system opustów dla wytwórców, w tym także przedsiębiorców, wytwarzających energię elektryczną w mikroinstalacjach. Możliwość korzystania z systemu opustów to nie jedyna korzyść dla wytwórców energii elektrycznej w najmniejszych instalacjach OZE. Ustawa przewiduje szereg korzyści i ułatwień dla posiadaczy mikroinstalacji  pisze Piotr Szwarc z kancelarii CCLaw Creative Consultants.

System opustów, czyli prosument dla firm

Uzyskanie wsparcia w ramach aukcji dla odnawialnych źródeł energii to nie jedyna korzyść, jaką mogą uzyskać wytwórcy energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii. Ustawa o OZE przewiduje dla wytwórców energii odnawialnej w mikroinstalacjach możliwość skorzystania z systemu opustów (zwanego także prosumenckim). Polega on na oddawaniu do sieci niewykorzystanej energii elektrycznej z możliwością jej późniejszego odbioru.

REKLAMA

Wcześniej system ten był dostępny w zasadzie tylko dla gospodarstw domowych. Po ostatniej nowelizacji ustawy o OZE mogą z niego skorzystać również przedsiębiorcy.

Dla kogo?

Jest to idealne rozwiązanie dla przedsiębiorców dysponujących np. dużym dachem, który może zostać pokryty panelami fotowoltaicznymi. Dzięki temu systemowi nadwyżki energii elektrycznej wyprodukowane przez instalację fotowoltaiczną latem można wykorzystać, pomniejszając rachunek za prąd w okresie zimowym.

System prosumencki przeznaczony jest wyłącznie dla jednostek wytwórczych będących mikroinstalacjami, czyli instalacjami odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 kW, przyłączonymi do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV.

Możliwość korzystania z systemu opustów to nie jedyny przywilej jaki ustawodawca przewidział dla mikroinstalacji.

Współczynniki, czyli rozliczanie energii w systemie opustów

Rozliczenie energii w systemie opustów stosowane jest z wykorzystaniem współczynników korygujących. W przypadku instalacji o mocy większej niż 10 kW energia jest rozliczna w stosunku ilościowym 1 (energia wprowadzona do sieci) do 0,7 (energia do pobrania z sieci w okresie późniejszym). Z kolei dla instalacji o mocy nie większej niż 10 kW – w stosunku ilościowym 1 do 0,8.

Inne przywileje wytwórców energii elektrycznej w mikroinstalacjach:

1. Wytwarzanie bez koncesji

Niewątpliwie dużym ułatwieniem dla wytwórców energii elektrycznej w mikroinstalacji jest zwolnienie z obowiązku uzyskania koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii. Dodatkowo mikroinstalacje, w przeciwieństwie do małych instalacji, nie muszą także uzyskać wpisu do rejestrów prowadzonych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

REKLAMA

Małe instalacje, czyli te o mocy większej niż 50 kW i mniejszej niż 500 kW, na mocy ustawy OZE zobowiązane są przed rozpoczęciem wytwarzania energii elektrycznej uzyskać wpis do rejestru wytwórców energii w małej instalacji. Wiąże się to z przeprowadzeniem uproszczonego postępowania przypominającego postępowanie koncesyjne.

2. Lokalizacja inwestycji nie tylko na terenach produkcyjnych

Ostatnia nowelizacja ustawy o OZE zmieniła także zapisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zgodnie z jej aktualnym brzmieniem plan miejscowy przewidujący możliwość lokalizacji budynków umożliwia lokalizację mikroinstalacji również w przypadku innego przeznaczenia terenu niż produkcyjne, chyba że ustalenia planu miejscowego wprost zakazują lokalizacji takich instalacji.

Powyższe oznacza, że oprócz terenów wprost przeznaczonych w miejscowym planie na wytwarzanie energii elektrycznej z OZE, a także terenów przeznaczonych na działalność produkcyjną, lokalizacja mikroinstalacji jest także możliwa na obszarach, dla których przewidziano umiejscowienie obiektów budowlanych. Więcej na ten temat pisaliśmy w dedykowanym artykule tutaj.

3. Bez pozwolenia na budowę

Budowa mikroinstalacji nie wymaga także uzyskania pozwolenia na budowę z uwagi na zwolnienie w przepisach Prawa budowlanego z tego obowiązku urządzeń fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 kW.

4. Termin na przyłączenie do sieci

Operatorzy systemów elektroenergetycznych są obowiązani, w ciągu 30 dni o dnia złożenia zgłoszenia lub wniosku o przyłączenie do sieci, dokonać przyłączenia mikroinstalacji, jeżeli istnieją techniczne i ekonomiczne warunki przyłączenia do sieci.

W przypadku instalacji o większych mocach operatorzy systemów dystrybucyjnych zgodnie z ustawą mają aż 150 dni na wydanie warunków przyłączenia.

5. Sprzedawca zobowiązany i jego obowiązki

Na mocy przepisów ustawy OZE sprzedawca zobowiązany, którym co do zasady są największe spółki obrotu działające na terenie danego operatora systemu dystrybucyjnego, jest zobowiązany do zakupu oferowanej energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji przez wytwórcę będącego przedsiębiorcą (to obecnie alternatywa wobec systemu opustów – red. gramwzielone.pl).

Sprzedawca zobowiązany kupuje taką energię po cenie wynoszącej 100 proc. średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w poprzednim kwartale ogłoszonej przez Prezesa URE.

Piotr Szwarc, specjalista ds. energetyki odnawialnej,

Kancelaria CCLaw Creative Consultants