Columbus ma nowych partnerów do rozwoju farm fotowoltaicznych

Columbus ma nowych partnerów do rozwoju farm fotowoltaicznych

Columbus Energy poinformował o otrzymaniu wypowiedzenia umowy współpracy, z którym miał zrealizować farmy PV o mocy kilkudziesięciu MW. Jednocześnie Columbus raportuje rozpoczęcie współpracy z inwestorem z Estonii oraz częstochowską spółką ELQ w zakresie rozwoju projektów o znacznie większej skali.

Zarząd Columbus Energy S.A. poinformował o otrzymaniu wypowiedzenia umowy współpracy od holenderskiego inwestora Unisun, z którym miał wspólnie rozwijać w naszym kraju projekty naziemnych elektrowni fotowoltaicznych o docelowej mocy 66 MW.

Zgodnie z umową Columbus miał odpowiadać za zapewnienie finansowania pomostowego budowy farm fotowoltaicznych, a także za generalne wykonawstwo. Kolejne działania z Unisun miały skupiać się na podpisaniu kontraktu EPC na budowę farm PV z podmiotami celowymi oraz podpisaniu umów pożyczek na udzielenie finansowania pomostowego tym podmiotom.

REKLAMA

Wypowiedzenie zostało uzasadnione tym, że strony umowy nie wynegocjowały oraz nie zawarły w terminie umów, których zawarcie było przewidziane umową. Dodatkowo Unisun twierdzi, że nie zostało zabezpieczone w terminie finansowanie, z czym zarząd się nie zgadza, ponieważ informacje o zabezpieczeniu finansowania były przekazywane na bieżąco do Unisun w trakcie realizacji umowy i nie były kwestionowane – czytamy w komunikacie Columbusa.

Columbus Energy zaznacza, iż wypowiedzenie będzie podlegało analizie prawnej i zapewnia, że w okresie przed otrzymaniem wypowiedzenia, wypełniając postanowienia umowy, złożył firmie Unisun propozycję zakupu projektów zgodnie z założeniami umowy.

Współpraca z Estończykami

Zarząd Columbus Energy poinformował jednocześnie o rozpoczęciu współpracy w zakresie wspólnego rozwijania farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 472,6 MW, które ma zbudować wspólnie z wywodzącym się z Estonii inwestorem Huffington Invest Group OÜ.

Zgonie z umową Columbus ma posiadać prawo do oceny projektów realizowanych w ramach spółek celowych i przygotowywanych przez partnera i decydowania o ich nabyciu. Jednocześnie Columbus nabył wyłączność na zakup poszczególnych projektów realizowanych przez Huffington Invest Group OÜ.

W przypadku, gdy w okresie wyłączności Estończycy rozporządzą którymkolwiek projektem wymienionym w umowie, także pośrednio poprzez sprzedaż udziałów w spółce celowej realizującej taki projekt, będą musieli zapłacić na rzecz Columbus karę umowną w wysokości 50 tys. euro.

Huffington Invest Group OÜ ma prowadzić projekty aż do momentu uzyskania pozwolenia na budowę przez spółkę celową, w której dany projekt będzie realizowany.

W przypadku zgłoszenia chęci nabycia danego projektu Columbus ma udzielić spółce celowej pożyczki w kwocie wymaganej do opłacenia zaliczki na opłatę przyłączeniową ustaloną dla danego projektu. Pożyczka zostanie zabezpieczona zastawem rejestrowym na 50 proc. udziałach tej spółki.

Obecnie projekty instalacji fotowoltaicznych, których dotyczy umowa, mają znajdować się na etapie procedur poprzedzających uzyskanie warunków przyłączenia. Po zakończeniu ich realizacji łączna wartość projektów jest szacowana przez Columbus Energy na kwotę ok. 1,5 mld zł – 1,8 mld zł.

REKLAMA

Umowa Columbusa z Estończykami ma obowiązywać przez okres 3 lat. Później strony zostaną zwolnienie z uzgodnionych zobowiązań.

Współpraca z ELQ

Jednocześnie Columbus Energy poinformował o zawarciu umowy z firmą ELQ SA w zakresie współpracy przy rozwoju farm fotowoltaicznych o mocy 83 MW. Columbus nabył prawo do wyłączności nabycia projektów realizowanych w ramach spółek celowych przez ELQ.

Ponadto przedmiot umowy zakłada pośrednictwo ELQ w zakresie nabywania przez Columbus udziałów w spółkach celowych realizujących projekty instalacji fotowoltaicznych należących do Huffington Invest Group OÜ.

Zgodnie z umową, ELQ zobowiązany będzie na własny koszt podjąć wszystkie czynności niezbędne do realizacji danego projektu, aż do momentu uzyskania przez spółkę celową, w której dany projekt będzie realizowany pozwolenia na budowę.

Obecnie projekty instalacji fotowoltaicznych ELQ, których dotyczy umowa, znajdują się na etapie procedur poprzedzających uzyskanie warunków przyłączenia. Po zakończeniu ich realizacji, łączna wartość projektów szacowana jest przez Columbusa na kwotę około 300 mln zł.

W przypadku zgłoszenia chęci nabycia danego projektu Columbus udzieli danej spółce celowej pożyczki, która zostanie zapłacona na rachunek operatora systemu dystrybucyjnego i która zostanie zabezpieczona zastawem rejestrowym na 50 proc. udziałach tej spółki.

Podobnie jak w umowie z Estończykami, w kontrakcie z ELQ zawarto podobną karę 50 tys. euro w przypadku sprzedaży przez ELQ  udziałów w spółce celowej realizującej dany projekt.

Ponadto umowa zawiera wyłączność dla ELQ na dostawę stacji transformatorowej, a także generalne wykonawstwo instalacji fotowoltaicznych realizowanych w ramach projektów należących do ELQ za wynagrodzeniem stanowiącym iloczyn zainstalowanej mocy w megawatach oraz kwoty 50 tys. zł lub 250 tys. euro w zależności od zakresu prac. Takie kwoty mają obowiązywać do 31 grudnia 2020 r., następnie możliwa będzie ich renegocjacja.

Umowa generalnego wykonawstwa ma zobowiązywać ELQ do wybudowania danego projektu i jego przyłączenia do sieci nie później niż w terminie 6 miesięcy od daty jej zawarcia. Jeśli umowa generalnego wykonawstwa nie zostanie zawarta w terminie 14 dni od dnia otrzymania warunków przyłączenia przez daną spółkę celową – lub spółkę celową Huffington Invest Group OÜ – ELQ otrzyma od Columbus rekompensatę w wysokości 25 tys. euro.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.