Bezpieczna instalacja fotowoltaiczna w świetle nowych przepisów

Bezpieczna instalacja fotowoltaiczna w świetle nowych przepisów
Soltec

Znowelizowana ustawa Prawo budowlane nakłada na inwestorów fotowoltaicznych konkretne obowiązki związane z bezpieczeństwem przeciwpożarowym instalacji fotowoltaicznej. Co to oznacza w praktyce, a także co powinien zawierać prawidłowy projekt w świetle nowych przepisów? Na te pytania odpowiada Michał Niewiński, projektant instalacji fotowoltaicznych w firmie Soltec.

Od 19 września 2020 r. wchodzi w życie znowelizowany art. art. 29. 2 poz.16. ustawy Prawo budowlane, a konkretnie zapisy dotyczące montażu instalacji fotowoltaicznej o mocy znamionowej większej niż 6,5 kW. Zgodnie z nowym prawem inwestorzy są zobowiązani do uzgodnienia projektu instalacji fotowoltaicznej z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz zawiadomienia organów Państwowej Straży Pożarnej o zakończeniu budowy instalacji PV.

Zmiany obejmują każdą instalację fotowoltaiczną o mocy powyżej 6,5 kW, niezależnie od tego gdzie zostanie ona zamontowana  na gruncie czy dachu. Wprowadzenie nowych zapisów nie powinno wydłużyć procesu inwestycyjnego związanego z instalacjami PV, szczególnie jeśli w zakresie przygotowania projektu współpracuje się z doświadczonym ekspertem. Celem wprowadzenia zmian jest poprawa bezpieczeństwa, a więc przede wszystkim zminimalizowanie ryzyka wystąpienia pożaru instalacji fotowoltaicznej.

REKLAMA

Najczęstsze przyczyny pożarów instalacji PV

Według danych niezależnego instytutu badawczego BRE National Solar Centre do najczęstszych przyczyn pożarów należy zaliczyć czynniki zewnętrzne, np. wyładowania atmosferyczne (47%) oraz błędy montażowe (36%).  Równie ważny co montaż jest dobór odpowiednich komponentów. Wadliwy sprzęt odpowiada za 12% pożarów instalacji fotowoltaicznych. Wymienionym czynnikom można w dużej mierze zapobiec już na poziomie projektu instalacji fotowoltaicznej. 

– Dobrze wykonany projekt powinien zawierać informacje na temat doboru komponentów, uwzględniać ochronę przed czynnikami zewnętrznymi, wytyczne montażowe, zwracać uwagę na jakość połączeń i błędy, które w przyszłości mogą być źródłem pożaru lub zagrażać bezpieczeństwu. Dzięki temu nawet niewprawiony i początkujący instalator po zapoznaniu się z projektem będzie wiedział na co zwrócić uwagę. Na etapie projektu jesteśmy w stanie policzyć np. ryzyko uderzenia pioruna i dodać do projektu informację o wskazaniu do dodatkowego zabezpieczenia instalacji poprzez wybudowanie instalacji odgromowej – wyjaśnia Michał Niewiński, projektant instalacji fotowoltaicznych w firmie Soltec.

Zgodność z normami

Podstawą dobrego projektu jest zgodność z obowiązującymi w Polsce i Europie przepisami prawa dotyczącymi konkretnych instalacji, w tym m.in.:

  • Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
  • Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
  • Ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, Dz. U. z 2019 r. poz. 1372 i 1518.
  • Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej
  • Wieloarkuszową normą PN-EN 62305 Ochrona odgromowa.
  • Normą PN-HD 60364-7-712:2016-05 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Wytyczne wprowadzane są przez ustawodawcę w oparciu o badania, dlatego stosując się do zapisów prawa zmniejszamy ryzyko wystąpienia pożaru. Obowiązujących norm i wytycznych w zakresie instalacji elektrycznych jest znacznie więcej, dlatego warto w tym zakresie zasięgnąć opinii doświadczonego eksperta.

Kompleksowe podejście w projektowaniu bezpiecznej instalacji

REKLAMA

Wykonując projekt instalacji fotowoltaicznej, projektant jest zobowiązany rozpatrywać ją jako część całej instalacji elektrycznej budynku, co wiąże się z przeprowadzeniem kompleksowego wywiadu.

– Jeśli budynek tego wymaga, trzeba zmodernizować całą istniejącą instalację elektryczną, chociażby doposażając ją w przeciwpożarowy wyłącznik prądu. Istotnym aspektem jest ocena lokalizacji instalacji, w tym charakterystyki zagrożenia pożarowego, właściwości pożarowych instalacji fotowoltaicznej, a także oddziaływania potencjalnego pożaru na elementy obiektu budowlanego, w kontekście właściwości pożarowych. W instalacji powinna zostać zachowana także odpowiednia odległość ścian oddzielenia pożarowego, jeśli budynek takie posiada – wyjaśnia Michał Niewiński.

Prawidłowo wykonany projekt uwzględnia dobór zabezpieczeń przepięciowych i nadprądowych. Ponadto każda instalacja fotowoltaiczna powinna być wyposażona w rozłącznik po stronie DC, zaś instalacje zamontowane na budynkach, których kubatura przekracza 1000 m3 powinny być wyposażone w przeciwpożarowy wyłącznik prądu. Zarówno brak, jak i nadmiar zabezpieczeń może spowodować pożar rozdzielnicy. Czynnikiem decydującym o bezpieczeństwie jest również jakość połączeń i komponentów rozdzielnicy.

 Błędy w połączeniach poszczególnych aparatów, takie jak niedokręcone lub zbytnio dokręcone przewody, niezarobione końcówki przewodów wielodrutowych czy dokręcenie zacisku aparatu na izolacji przewodu może doprowadzić do powstania łuku elektrycznego, a w efekcie do spalenia się rozdzielnicy. Dostępne w ofercie Soltec prefabrykowane rozdzielnice, oparte o komponenty najlepszych producentów, jak np. Dehn, Phoenix i przygotowywane przez doświadczonych monterów, mogą być dużym ułatwieniem dla instalatora – dodaje Michał Niewiński.

Ważnym aspektem bezpieczeństwa instalacji jest dobór odpowiedniej klasy kabli w zależności od ich reakcji na ogień, a także sposób prowadzenia przewodów elektrycznych dopasowany do potrzeb budynku i instalacji fotowoltaicznej. Przejścia kabli przez strefy pożarowe, powinny być uszczelnione masą o odpowiedniej odporności ogniowej, a trasy kablowe prowadzone w metalowych korytach  lub przeznaczonych do tego szachtach będących osobnymi strefami pożarowymi. Wszystkie przewody powinny być możliwie zabezpieczone przed drganiami, przesunięciami i wpływem warunków atmosferycznych.

Dobry projekt wymaga indywidualnego podejścia

Każda instalacja fotowoltaiczna powinna być rozpatrywana indywidualnie i dopasowana do istniejącej instalacji elektrycznej. Z tego powodu warto powierzyć jej projekt ekspertowi, który będzie w stanie uwzględnić wszystkie potrzeby inwestora oraz aspekty bezpieczeństwa takie jak odpowiednie oznakowanie instalacji, doposażenie w gaśnicę czy plan instalacji wraz z instrukcją postępowania na wypadek pożaru.  

– W Soltec pracę nad każdym projektem poprzedza wnikliwy wywiad z uwzględnieniem wszelkich przepisów prawa. Skupiamy się nie tylko na instalacji PV, ale na całej instalacji elektrycznej budynku. Oferujemy kompleksowe podejście do przygotowania projektu instalacji fotowoltaicznej, od opracowania koncepcji po uzgodnienie projektu z rzeczoznawcą PPOŻ. Pomagamy odnaleźć się w świetle nowych przepisów prawa budowlanego. Przygotowujemy również najbardziej zaawansowane projekty, które wymagają uzyskania pozwolenia na budowę. Nasi partnerzy mogą zasięgnąć wiedzy z zakresu zabezpieczeń przeciwpożarowych podczas prowadzonych przez nas szkoleń, kolejne z nich już niebawem – dodaje Michał Niewiński.

Poszukujesz partnera w wykonywaniu projektów zgodnych z PPOŻ? Skontaktuj się z nami: www.soltec.pl


artykuł sponsorowany