Powstała pierwsza w Polsce spółdzielnia energetyczna

Powstała pierwsza w Polsce spółdzielnia energetyczna
Fot. Gramwzielone.pl (C)

Do rejestru spółdzielni energetycznych prowadzonego przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa wpisany został pierwszy podmiot. Na razie na posiadany przez niego potencjał wytwórczy składają się dwie mikroinstalacje fotowoltaiczne.

Do utworzonego na podstawie zapisów ustawy o odnawialnych źródeł energii wykazu spółdzielni energetycznych Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa wpisał spółdzielnię energetyczną EISALL, której siedziba mieści się w Raszynie w województwie mazowieckim.

Spółdzielnia otrzymała już swój numer NIP oraz została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego. Wykazane w KRS przedmioty działalności obejmują: wytwarzanie energii elektrycznej (35 11 Z) – jako przedmiot przeważającej działalności, a także handel energią elektryczną (35 14 Z), dystrybucję energii elektrycznej (35 13 Z), przesyłanie energii elektrycznej (35 12 Z), doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70 22 Z), a także działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztw techniczne (71 12 Z).

REKLAMA

Z wpisu zawartego w wykazie KOWR możemy dowiedzieć się, jaki jest obecny potencjał wytwórczy pierwszej polskiej spółdzielni energetycznej. Na razie składają się na niego dwie mikroinstalacje fotowoltaiczne, każda o mocy po 10 kW. Obie znajdują się w Wypędach na terenie gminy Raszyn.

Obszar, na którym ma działać spółdzielnia, nie ogranicza się tylko do gminy Raszyn, ale mają na niego składać się również zlokalizowane w powiecie pruszkowskim  gminy Michałowice oraz Nadarzyn.

Prezesem spółdzielni energetycznej EISALL został Ireneusz Perkowski, który w przeszłości pełnił funkcję m.in. prezesa zarządu spółki Tauron Sprzedaż. Na razie spółdzielnia posiada trzech członków.

Prosument z opustem 1:0,6

Aktualna koncepcja spółdzielni energetycznych została wprowadzona do ustawy o odnawialnych źródeł energii w wyniku nowelizacji uchwalonej przez Sejm w połowie 2019 roku.


Zgodnie z definicją zawartą w ustawie o OZE spółdzielnia energetyczna jest rozumiana jako „spółdzielnia w rozumieniu ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze lub ustawy z dnia 4 października 2018 r. o spółdzielniach rolników, której przedmiotem działalności jest wytwarzanie energii elektrycznej lub biogazu, lub ciepła, w instalacjach odnawialnego źródła energii i równoważenie zapotrzebowania energii elektrycznej lub biogazu, lub ciepła, wyłącznie na potrzeby własne spółdzielni energetycznej i jej członków, przyłączonych do zdefiniowanej obszarowo sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV lub sieci dystrybucyjnej gazowej, lub sieci ciepłowniczej”.

Zgodnie z ustawą o OZE przedmiotem działalności spółdzielni energetycznej może być wytwarzanie energii elektrycznej lub ciepła lub biogazu w instalacjach odnawialnego źródła energii stanowiących własność spółdzielni energetycznej lub jej członków.

REKLAMA

Tego rodzaju podmiot może działać na terenie „jednego operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego lub sieci dystrybucyjnej gazowej lub ciepłowniczej, zaopatrujących w energię elektryczną, biogaz lub ciepło wytwórców i odbiorców będących członkami tej spółdzielni, których instalacje są przyłączone do sieci danego operatora lub do danej sieci ciepłowniczej”. Przy tym obszar działania spółdzielni ma być ustalany na podstawie miejsc przyłączenia wytwórców i odbiorców.

Dodatkowe warunki to prowadzenie działalności na obszarze gminy wiejskiej lub miejsko-wiejskiej, a także liczba członków do 1000.  

Łączna moc zainstalowana elektryczna wszystkich instalacji OZE ma umożliwiać pokrycie w ciągu roku nie mniej niż 70 proc. potrzeb własnych spółdzielni energetycznej i jej członków, i nie powinna przekraczać 10 MWe. Łączna moc cieplna jednostek wytwórczych nie powinna przekraczać 30 MWt, a wydajność instalacji biogazowych powinna być mniejsza niż 40 mln m3 w skali roku.

W trakcie prac na projektem nowelizacji ustawy o OZE z 2019 roku Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi skutecznie zgłosiło poprawkę umożliwiającą uzyskanie przez spółdzielnie energetyczne statusu prosumenta i korzystanie z rozliczeń w prosumenckim systemie opustów – ale z niższym współczynnikiem opustu (1:0,6) niż w przypadku indywidualnych prosumentów (1:0,7 lub 1:0,8), a także z zachowaniem 12-miesięcznego okresu na rozliczenie nadwyżki energii wprowadzonej do sieci.

O objęciu spółdzielni systemem opustów przesądza zapis ustawy o OZE, zgodnie z którym „sprzedawca, o którym mowa w art. 40 ust. 1a (ustawy o OZE), dokonuje ze spółdzielnią energetyczną rozliczenia ilości energii elektrycznej wprowadzonej do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej wobec ilości energii elektrycznej pobranej z tej sieci w celu jej zużycia na potrzeby własne przez spółdzielnię energetyczną i jej członków w stosunku ilościowym 1 do 0,6”.

Rozliczenia mają być dokonywane na podstawie wskazań urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych przyłączonych do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej wszystkich wytwórców i odbiorców energii elektrycznej spółdzielni energetycznej.

W odniesieniu do ilości energii wytworzonej we wszystkich instalacjach OZE w ramach spółdzielni energetycznej, a następnie zużytej przez wszystkich odbiorców w spółdzielni, nie powinny być pobierane opłaty: OZE, mocowa i kogeneracyjna.

Ponadto tego rodzaju energia podlega zwolnieniu z podatku akcyzowego, pod warunkiem że łączna moc zainstalowana elektryczna wszystkich instalacji odnawialnego źródła energii spółdzielni energetycznej nie przekracza 1 MW.

W nowelizacji ustawy o OZE, w której określono podstawowe zasady funkcjonowania spółdzielni energetycznych, został wprowadzony zapis zobowiązujący resorty zajmujące się energetyką i środowiskiem do wprowadzenia rozporządzenia, które doprecyzuje zasady udostępniania danych pomiarowych i prowadzenia rozliczeń w ramach spółdzielni.

Mimo, że pierwszy projekt tego rozporządzenia pojawił się na stronach Rządowego Centrum Legislacji przed rokiem, to nadal prace nad nim nie zostały sfinalizowane.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.