Dotacje na energię odnawialną dla budynków wielorodzinnych. Ruszył nabór

Dotacje na energię odnawialną dla budynków wielorodzinnych. Ruszył nabór
ABB

Wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe mogą już zgłaszać się po dofinansowanie na montaż instalacji fotowoltaicznych w blokach wielorodzinnych w ramach tzw. grantu OZE. Dofinasowanie ma być częścią koncepcji „prosumenta lokatorskiego”, którą opracowało Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Oprócz grantu OZE na poprawę efektywności energetycznej budynków wielorodzinnych można otrzymać dofinansowanie także z innych, nowych instrumentów grantu termomodernizacyjnego oraz grantu MZG.

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) uruchomił nabór wniosków o dofinansowanie do inwestycji w odnawialne źródła energii w budynkach wielorodzinnych zarządzanych przez wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe. Wniosek o wypłatę grantu OZE mogą złożyć nie tylko te podmioty, ale także jednostki samorządu terytorialnego (z wyłączeniem jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych), towarzystwa budownictwa społecznego, społeczne inicjatywy mieszkaniowe, spółki prawa handlowego oraz osoby fizyczne.

Grant OZE będzie można przeznaczyć na zakup, montaż, budowę nowej instalacji odnawialnego źródła energii lub modernizację instalacji OZE, w wyniku której jej zainstalowana moc wzrośnie o co najmniej 25 proc.

REKLAMA

Do kosztów przedsięwzięcia wlicza się również koszt infrastruktury niezbędnej do funkcjonowania instalacji OZE.

Dofinansowanie do 50 proc. kosztów

Dofinansowanie – w formie refinansowania – może wynieść do 50 proc. kosztów przedsięwzięcia netto, czyli bez podatku VAT. Grant OZE będzie udzielany jako pomoc de mininis, jeśli inwestor prowadzi w budynku działalność gospodarczą.

Ponadto, jeśli w budynku będącym przedmiotem przedsięwzięcia znajdują się powierzchnie użytkowe służące celom innym niż mieszkalne lub wykonywaniu zadań publicznych przez organy administracji publicznej, wysokość grantu OZE będzie stanowić iloczyn kwoty tego grantu i wskaźnika udziału powierzchni użytkowej służącej celom mieszkalnym i wykonywaniu zadań publicznych przez organy administracji publicznej w powierzchni użytkowej.

Dofinansowania nie można pozyskać na już rozpoczęte przedsięwzięcia. Grant OZE nie może być przeznaczony na realizację prac, na które uzyskano inne wsparcie ze środków publicznych.

Budżet na dopłaty z grantu OZE ma pochodzić docelowo ze środków unijnych w ramach Krajowego Planu Odbudowy i wynosi ponad 448 mln zł. Początkowo granty będą prefinansowane ze środków Polskiego Funduszu Rozwoju.

Jak złożyć wniosek i kiedy wypłata?

Wniosek o przyznanie grantu można składać w BGK do 30 czerwca 2026 roku; nabór będzie ciągły.

Do wniosku należy dołączyć dokumentację projektową instalacji, a także dokumenty potwierdzające umocowanie osób podpisujących wniosek do reprezentowania inwestora oraz wzór podpisu/-ów złożonych na wniosku.

Wzory niezbędnych dokumentów potrzebnych do złożenia wniosków można znaleźć na stronie BGK pod tym linkiem. Dokumenty w wersji papierowej należy wysłać na adres siedziby banku.

Bank Gospodarstwa Krajowego wypłaci grant OZE po poniesieniu przez inwestora wydatków zgodnie z zakresem rzeczowym podanym we wniosku, a także po przekazaniu oświadczenia o posiadaniu gwarancji udzielonej przez wykonawcę na zrealizowane roboty budowlane i instalacyjne, obejmującej co najmniej pięcioletni bezawaryjny okres eksploatacji instalacji.

Prosument lokatorski

Inwestycjom we własną produkcję energii w budynkach wielorodzinnych ma sprzyjać ponadto nowy pomysł Ministerstwa Rozwoju i Technologii (MRiT), który jest określany jako prosument lokatorski.

REKLAMA

Ta koncepcja została ogłoszona przez ministra rozwoju Waldemara Budę pod koniec 2022 roku i zakłada wykorzystanie przez mieszkańców budynków wielorodzinnych do 100 proc. energii wytwarzanej przez instalację fotowoltaiczną (przy jednoczesnej możliwości obniżenia kosztów inwestycji w fotowoltaikę dzięki grantowi OZE).

– Liczymy, że prosument lokatorski w ciągu kilku lat spowoduje dalszy boom na fotowoltaikę. Nie ma powodu, by z zielonej energii nie korzystały budynki wielorodzinne. Przeznaczymy na to pół miliarda złotych z prefinansowania z KPO – powiedział minister rozwoju Waldemar Buda. – Prosument lokatorski to inna filozofia działania, większe instalacje, a więc wyższe dofinansowanie oraz maksymalnie korzystne zasady rozliczania. Będzie można odzyskać 100 proc. wartości energii przekazanej do systemu i otrzymać 50 proc. dofinansowania na instalację – zapewnił szef MRiT.

Zarządzający budynkiem, w którym ma zostać zainstalowana np. fotowoltaika, ma zgłaszać do sprzedawcy energii sposób rozliczenia (czyli status prosumenta lokatorskiego), dokumentując to uchwałą o budowie instalacji.

Koncepcja prosumenta lokatorskiego zakłada jednak, że – podobnie jak dotychczas umożliwiały to przepisy ustawy o odnawialnych źródłach energii – z energii produkowanej na dachu bloku wielorodzinnego nie będą mogli bezpośrednio skorzystać właściciele lokali mieszkalnych, a autokonsumpcja będzie mogła objąć wyłącznie zasilanie części wspólnych.

Energia, która nie zostanie zużyta do zasilenia części wspólnych, ma być oddawana do sieci i będzie rozliczana miesięcznie ze sprzedawcą według cen hurtowych; powinna wpływać na konto właściciela zarządzającego budynkiem (TBS, spółdzielnia, wspólnota). Przychody zarządcy mają obniżać koszty utrzymania budynku, a oszczędności będzie można przeznaczyć np. na remonty.

Grant termomodernizacyjny

Wprowadzenie grantu OZE to konsekwencja wejścia w życie ustawy o zmianie niektórych ustaw wspierających poprawę warunków mieszkaniowych, która ma celu realizację działań związanych z wdrażaniem Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO).

W tej ustawie zapisane zostały również dwa inne narzędzia mające wspierać poprawę efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych.

Drugi z uwzględnionych instrumentów to tzw. grant termomodernizacyjny, który zakłada wsparcie inwestycji pozwalających na zmniejszenie zapotrzebowania budynków na energię.

Grant termomodernizacyjny wyniesie 10 proc. kosztów inwestycji i będzie udzielany dodatkowo – obok udostępnianej również wspólnotom i spółdzielniom mieszkaniowym tzw. premii termomodernizacyjnej – jeżeli w wyniku przeprowadzonej termomodernizacji budynek będzie spełniał wymagania określone w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie w zakresie izolacyjności cieplnej i oszczędności energii.

Grant MZG

Trzeci z instrumentów zapisanych w ustawie to grant MZG (mieszkaniowy zasób gminy) zakładający dofinansowanie w wysokości 30 proc. kosztów inwestycji, które będzie udzielane na poprawę efektywności energetycznej w budynkach z mieszkaniowego zasobu gminy.

Środki z grantu MZG będzie można przeznaczyć na pokrycie części kosztów remontu lub przebudowy budynku mieszkalnego będącego własnością gminy lub jednoosobowej spółki gminnej albo części takiego budynku zajmowanego przez lokatora na podstawie obowiązującej umowy najmu.

Warunek otrzymania grantu MZG jest taki, że przed realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w budynku musi zostać wykonane przyłącze do scentralizowanego źródła ciepła, wymienione źródła energii na OZE, zastosowana wysokosprawna kogeneracja lub powinna nastąpić zmiana źródeł ciepła na niskoemisyjne (z wyłączeniem kotłów na paliwo stałe).

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.