Przetarg na instalację PV na dachu Urzędu Gminy w Białowieży

Przetarg na instalację PV na dachu Urzędu Gminy w Białowieży
Zep Solar press

Gmina Białowieża ogłosiła przetarg na wykonanie mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 20 kW. Instalacja powstanie na dachu miejscowego urzędu gminy.  

Przedmiot przetargu mającego na celu budowę systemu PV na dachu Urzędu Gminy w Białowieży obejmuje:

a) uzyskanie wymaganych przepisami zgłoszeń, decyzji itp. dokumentów niezbędnych do wykonania zamówienia,
b) wykonanie na podstawie dokumentacji projektowej robót budowlanych, polegających na zamontowaniu instalacji fotowoltaicznej wraz z włączeniem do sieci, 
c) uruchomienie wykonanej instalacji fotowoltaicznej, 
d) przeszkolenie Zamawiającego w zakresie obsługi instalacji fotowoltaicznej. 

REKLAMA

Zakres zamówienia obejmuje m.in. monitorowanie przez wykonawcę systemu PV w dni robocze. Dane o produkcji energii mają być oceniane pod kątem zgodności z prognozami. 

Instalacja PV ma być ponadto serwisowana raz do roku. 

Gwarancja na roboty będące przedmiotem zamówienia wynosi 5 lat od daty podpisania protokołu odbioru końcowego. Natomiast gwarancja na urządzenia techniczne zainstalowane w ramach wykonywania przedmiotowej instalacji fotowoltaicznej wynosi w przypadku inwerterów 10 lat, a w przypadku paneli fotowoltaicznych 25 lat, a na pozostałe elementy systemu PV – 5 lat.

REKLAMA

Od wykonawcy oczekuję się, aby w ciągu ostatnich 5 lat wykonał przynajmniej 2 elektrownie fotowoltaiczne przyłączonych do sieci elektroenergetycznej o mocy znamionowej każdej z nich nie mniejszej niż 10 kW i wartości minimum 60 000 zł brutto.

O wyborze wykonawcy w 100-procentach zdecyduje kryterium ceny. 

Projekt pt. „Nowoczesna instalacja fotowoltaiczna w Gminie Białowieża” otrzymał unijne dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013 Osi Priorytetowej V Rozwoju infrastruktury ochrony środowiska. Działanie 5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska.

Termin składania ofert w przetargu mija 27 sierpnia br.

Wybrany w przetargu wykonawca będzie mieć czas na realizację zamówienia do 1 grudnia br. 

gramwzielone.pl