Wyniki PGE po III kwartale. Większa produkcja energii odnawialnej

Wyniki PGE po III kwartale. Większa produkcja energii odnawialnej
Farma wiatrowa Lotnisko. Fot. PGE

Polska Grupa Energetyczna w pierwszych trzech kwartałach znacznie zwiększyła produkcję energii z farm wiatrowych w porównaniu do analogicznego okresu 2015 r. Mimo to spadły przychody PGE w segmencie energia odnawialna. Po ostatnim odpisie aktualizacyjnym PGE zmniejszyła księgową wartość posiadanych wiatraków i projektów wiatrowych. 

Skonsolidowany zysk operacyjny PGE powiększony o amortyzację (EBITDA) za trzy kwartały 2016 r. wyniósł 4,8 mld zł. Spadek o 23 proc. w stosunku do 2015 r. PGE tłumaczy niższą dyspozycyjnością elektrowni na węgiel brunatny w dwóch pierwszych kwartałach raportowanego okresu.

Największy udział w zysku EBITDA Grupy w pierwszych trzech kwartałach 2016 r. miał segment energetyki konwencjonalnej, który wyniósł ponad 2,4 mld zł. Segment dystrybucji zakończył raportowany okres z wynikiem blisko 1,7 mld zł. Połączone segmenty sprzedaży hurtowej i detalicznej wygenerowały 320 mln zł, a segment energetyki odnawialnej 256 mln zł.

REKLAMA

Produkcja netto energii elektrycznej w trzech kwartałach 2016 r. wyniosła 39,04 TWh i była o 6 proc. niższa, niż rok wcześniej. Produkcja z węgla brunatnego spadła w raportowanym okresie o 8 proc. r/r i osiągnęła poziom 27,15 TWh, co PGE tłumaczy mniejszą dyspozycyjnością opalanej tym paliwem Elektrowni Bełchatów.

Kompleksowa modernizacja bloków 7-12 już się zakończyła i wszystkie jednostki są obecnie eksploatowane. Efektem tego są najwyższe wolumeny produkcji z węgla brunatnego w III kwartale od początku 2016 r. (zwiększenie o 3 proc. w stosunku do III kwartału ubiegłego roku). Produkcja energii z węgla kamiennego wyniosła 8,41 TWh i spadła o 6 proc. r/r ze względu na zmniejszone zapotrzebowanie ze strony operatora systemu przesyłowego.

Segment OZE: większa produkcja, mniejsze przychody

Produkcja w elektrowniach wiatrowych PGE w pierwszych trzech kwartałach br. wzrosła o 30 proc. r/r osiągając wartość 0,7 TWh, co jest głównie efektem uruchomienia nowych farm wiatrowych w końcu ubiegłego roku.

PGE to największy producent energii wiatrowej w Polsce. Po uruchomieniu ogromnej farmy wiatrowej Lotnisko o mocy 90 MW, co nastąpiło pod koniec ubiegłego roku, łączna moc zainstalowana w lądowej energetyce wiatrowej grupy PGE wzrosła do 441 MW, a po sfinalizowaniu kolejnych projektów – Resko II o mocy 76 MW i Kisielice II o mocy 12 MW – na koniec 2015 roku, wyniosła 529 MW. 

Największy polski koncern energetyczny w informacji na temat wyników finansowych za I połowę 2016 r. wskazał na odpisy aktualizujący wartość aktywów OZE w wysokości aż 783 mln zł, tłumacząc go „zmianami w otoczeniu regulacyjnym”

Na odpis złożyła się utrata wartości działających farm wiatrowych oszacowana na 479 mln zł (wartość po odpisie 2,157 mld zł), projektów inwestycyjnych o 32  mln zł (wartość po odpisie 188 mln zł), a także odpis w kategorii „wartość firmy” o 272 mln zł (12 mln zł po odpisie).

Wartość aktywów PGE w energetyce odnawialnej po tym odpisie wynosiła 3,506 mld zł, w czym uwzględniono – obok wartości farm wiatrowych i projektów inwestycyjnych – również wartość elektrowni szczytowo-pompowych (800 mln zł) oraz pozostałych elektrowni wodnych (349 mln zł).

REKLAMA

Teraz, w sprawozdaniu finansowym za III kwartał br., PGE zwraca uwagę, że w tym okresie dokonała ponownej weryfikacji przesłanek i nie stwierdziła istotnych zmian w stosunku do poprzedniej analizy.

Opóźnienie wejścia w życie nowego systemu wsparcia dla produkcji energii elektrycznej z OZE powoduje, iż wybudowane nowe jednostki uczestniczą w dotychczasowym systemie wsparcia. Chociaż od początku 2016 roku ograniczone zostało wsparcie dla dużej energetyki wodnej i technologii współspalania biomasy z węglem, to przesunięcie w czasie momentu wejścia w życie zapisów rozdziału 4 ustawy o odnawialnych źródłach energii z 20 lutego 2015 roku przyczyniło się do zwiększenia i tak dużej nadwyżki zielonych certyfikatów. Dodatkowo oczekiwanie co do zmiany zasad wsparcia wpłynęło na intensyfikację prac budowlanych, czego konsekwencją było oddanie do użytku znacznej ilości elektrowni wiatrowych w 2015 roku oraz w 2016 roku. W rezultacie wpłynęło to na dalsze spadki cen praw majątkowych oraz pogorszenie prognoz na przyszłość – komentuje PGE.

W sprawozdaniu finansowym za III kwartał PGE zwraca uwagę także na wpływ na inwestycje wiatrowe przyjętej w dniu 20 maja br. ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, która m.in. zwiększa opodatkowanie wiatraków. 

Skutkiem powyższych zdarzeń Grupa Kapitałowa PGE prognozuje zmniejszenie generowanych przepływów pieniężnych w przyszłości oraz stwierdziła ryzyko utraty wartości przez aktywa wytwórcze segmentu Energetyka Odnawialna w obszarze elektrowni wiatrowych – czytamy w raporcie PGE.

Mimo znacznie wyższej produkcji energii wiatrowej w pierwszych III kwartałąch br. PGE zanotowała spadek przychodów w segmencie Energetyka Odnawialna w stosunku do roku 2015. W okresie kończącym się 30 września br. wyniosły one 496 mln zł (w tym 40 mln zł to sprzedaż miedzy segmentami Grupy), a EBITDA osiągnęła 256 mln zł.

Natomiast w okresie kończącym się 30 września 2015 r. PGE odnotowała przychody na poziomie 546 mln zł (w tym 38 mln zł ze sprzedaży między segmentami), a EBITDA wyniosła 278 mln zł.   

Dystrybucja i sprzedaż

Wolumen dystrybucji energii elektrycznej PGE w okresie styczeń-wrzesień 2016 r. wyniósł 25,43 TWh i był o 3 proc. wyższy niż w pierwszych trzech kwartałach ubiegłego roku. Wyższy w porównaniu do ubiegłego roku był także wolumen sprzedaży detalicznej, który wzrósł o 10 proc. osiągając poziom blisko 32 TWh. PGE tłumaczy to zakontraktowaniem dodatkowego wolumenu w segmencie klientów korporacyjnych.

Inwestycje

Nakłady na inwestycje PGE w trzech kwartałach 2016 r. wyniosły 5,7 mld zł i były o 4 proc. niższe niż przed rokiem. 2,6 mld zł z tej kwoty zostało przeznaczone na budowę nowych bloków w Opolu. W informacji o inwestycjach PGE skupia się głównie na segmencie energetyki konwencjonalnej, nie informując o nowych inwestycjach w OZE. 

Trzy kwartały 2016 r. to czas intensywnej pracy przy realizacji naszego ambitnego programu inwestycyjnego. Zaawansowanie projektu budowy nowych bloków w Opolu przekroczyło 60 proc., a projekt w Turowie to już prawie 10 proc. zaawansowania prac budowlanych. Jeśli chodzi o blok gazowo-parowy w Gorzowie – został on zsynchronizowany z Krajowym Systemem Energetycznym, a przekazanie do eksploatacji przewidziano na połowę grudnia tego roku – mówi Henryk Baranowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej. – Oczekujemy także na ostateczne ustalenia dotyczące kształtu rynku mocy w Polsce, po uwzględnieniu uwag zgłaszanych przez sektor. W nowym projekcie dopuszczono już możliwość zastosowania koszyków, które mogłyby wpłynąć na decyzje o nowych inwestycjach i projektach modernizacyjnych w całej branży – dodaje. 

red. gramwzielone.pl