Nowe przepisy dotyczące budowy morskich farm wiatrowych

W ustawie z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i 
administracji morskiej (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1502, z poźn. zm.
13)
) w art. 23 wprowadza się
następujące zmiany: 

W przypadku pozwolenia wydanego w celu wzniesienia i wykorzystywania elektrowni wiatrowej w wyłącznej strefie ekonomicznej, jeŜeli brak uzyskania 
pozwolenia na budowę spowodowany jest nie zawarciem umowy ze względu na brak technicznych  lub ekonomicznych warunków przyłączenia do sieci i dostarczania energii elektrycznej, termin zostaje przedłużony, na okres uwzględniający możliwość przyłączenia danej instalacji do sieci określony w harmonogramie przyłączenia. Przedłużenie terminu stwierdza organ, który wydał pozwolenie, w drodze decyzji  wydawanej na wniosek podmiotu, któremu udzielono pozwolenia, złożony nie później niż na 90  dni przed upływem 6 lat od dnia wydania pozwolenia.” 

 

REKLAMA
REKLAMA