PKKE komentuje plan zwiększenia celu OZE

PKKE komentuje plan zwiększenia celu OZE
PGE

Komisja Europejska forsując przyjęcie wyższego celu redukcji emisji CO2 w Unii Europejskiej, chce przeprowadzić rewizję celów UE w zakresie produkcji zielonej energii i efektywności energetycznej, aby ich osiągnięcie sprzyjało wypracowaniu nowego, ambitniejszego celu emisji CO2. Plany rewizji unijnego celu OZE skomentował skupiający państwowe koncerny energetyczne Polski Komitet Energii Elektrycznej.

Bruksela dążąc do podniesienia celu emisji CO2 w latach 1990-2030 z dotychczasowego poziomu 40 proc. do 55 proc., zapowiada rewizję m.in. nowej unijnej dyrektywy o odnawialnych źródłach energii i zapisanego w niej celu 32-procentowegu udziału zielonej energii w energii konsumowanej w elektroenergetyce, ciepłownictwie i transporcie w Unii Europejskiej. Zgodnie z dotychczasowymi postanowieniami taki cel miałby zostać osiągnięty do 2030 roku.

Teraz jednak Komisja Europejska chce doprowadzić do przyjęcia wyższego celu OZE, aby współgrał z bardziej ambitnym celem w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych.

REKLAMA

Zdaniem Komisji, aby osiągnąć 55-procentową redukcję do roku 2030, konieczne będzie podniesienie unijnego celu OZE z 32 proc. do 38-40 proc. W celu zrewidowania postanowień dyrektywy OZE rozpoczęto już konsultacje, a zmiany mają zostać finalnie przyjęte do połowy przyszłego roku.

Teraz do najnowszych planów Komisji Europejskiej odniósł się Polski Komitet Energii Elektrycznej – instytucja reprezentująca państwowe koncerny energetyczne.

PKEE zapewnia, że „z zadowoleniem przyjmuje starania Komisji Europejskiej polegające na znalezieniu optymalnej drogi do osiągnięcia ambitnych założeń polityki klimatycznej UE, również w zakresie rewizji celu OZE w UE na rok 2030 ustanowionego na poziomie 32 proc. w końcowym zużyciu energii brutto”.

W stanowisku Komitetu czytamy dalej, że „poziom ambicji powinien być wyważony, aby uwzględnić wszystkie obciążenia, przed którymi stoją państwa członkowskie, a rozwój OZE należy wspierać bez uszczerbku dla gospodarek i odbiorców końcowych, PKEE uważa, że wdrożenie instrumentów pozalegislacyjnych również byłoby korzystne z punktu widzenia implementacji przepisów zatwierdzonych w 2018 roku”.

REKLAMA

PKEE przekonuje, że długoterminowe wdrażanie odnawialnych źródeł energii wymaga zapewnienia środków finansowych w ramach programów zawartych w Wieloletnich Ramach Finansowych na lata 2021-2027 oraz w unijnym instrumencie odbudowy Next Generation EU, takich jak Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, program Łącząc Europę, zmieniony program InvestEU, Strategiczny Instrument Inwestycyjny, a także Fundusz Sprawiedliwej Transformacji.

Co więcej, zdaniem Komitetu planowane wytyczne w sprawie pomocy państwa na ochronę środowiska i cele związane z energią (EEAG) powinny przewidywać możliwość przyznawania pomocy projektom OZE, które nadal wymagają wsparcia w perspektywie średnioterminowej.

Ponadto według PKEE w państwach członkowskich „o innych punktach startowych” należy dodatkowo wspierać poprzez instrumenty wynikające z przepisów ustanawiających system EU ETS, takie jak pula solidarnościowa i Fundusz Modernizacyjny. – Mechanizmy te powinny być proporcjonalnie zwiększone i w większym stopniu przeznaczone wyłącznie na transformację miksu energetycznego – czytamy w stanowisku Komitetu.

– Projekty OZE są zazwyczaj kapitałochłonne, a w przypadku dużych instalacji wymagają również długiego czasu przygotowywania i budowy. Z tego względu dla dalszego rozwoju OZE niezbędne są nie tylko stabilne warunki finansowe, lecz także powszechna akceptacja społeczna. W tym kontekście PKEE pragnie podkreślić, że rozwój OZE powinien być odpowiednio planowany i realizowany również z uwzględnieniem rozbudowy infrastruktury sieciowej – czytamy w komunikacie PKEE.

Komitet wskazuje ponadto na konieczność wzmocnienia operatorów sieci dystrybucyjnych, które powinno być elementem planowanej rewizji przepisów rozporządzenia (UE) 347/2013 z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie wytycznych dotyczących transeuropejskiej infrastruktury energetycznej (TEN-E).

Zdaniem PKEE, w tym kontekście kluczowe znaczenie ma również skuteczne wspieranie rozwoju transgranicznych projektów inwestycyjnych w całej Unii Europejskiej w ramach unijnego mechanizmu finansowania energii odnawialnej oraz realizacja wspólnych projektów pomiędzy państwami członkowskimi.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.