Uprawnienia do emisji CO2 przekazane przedsiębiorcom

Uprawnienia do emisji CO2 przekazane przedsiębiorcom
Kenneth Hynek, flickr cc-by-2.0

{więcej}Jak informuje na swoich stronach Ministerstwo Środowiska, w związku z wejściem w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2014 w sprawie wykazu instalacji innych niż wytwarzające energię elektryczną, objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w okresie rozliczeniowym rozpoczynającym się od 1 stycznia 2013 r., wraz z przyznaną im liczbą uprawnień do emisji (Dz. U. z 03.04.2014 r., poz. 439), 8 kwietnia br. na rachunki właścicieli instalacji zostały wydane uprawnienia do emisji na lata 2013 i 2014.

REKLAMA

Ponadto, 12 kwietnia br. zostały również wydane uprawnienia do emisji na rok 2013 na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z 8 kwietnia 2014 r. w sprawie wykazu instalacji wytwarzających energię elektryczną objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w okresie rozliczeniowym rozpoczynającym się od dnia 1 stycznia 2013 r., wraz z przyznaną im liczbą uprawnień do emisji (Dz. U. z 10.04.2014 r., poz. 472).
 
Jak informuje MŚ, zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w przepisie art. 27 ustawy z  28 kwietnia 2011 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. Nr 122, poz. 695, z późn. zm.) właściciel instalacji objętej systemem, której przyznano uprawnienia do emisji, wnosi opłatę za wprowadzanie dwutlenku węgla (CO2) do powietrza.
 
Prowadzący instalację są zobowiązani do wniesienia opłaty z tytułu wydanych uprawnień do emisji. Przedmiotowa opłata odnosi się jedynie do uprawnień do emisji wydanych za rok 2013 na podstawie ww. rozporządzeń i powinna stanowić iloczyn liczby uprawnień do emisji, jakie zostały wydane za rok 2013 na rachunek prowadzącego instalację, oraz obowiązującej w roku poprzednim (2012 r.) jednostkowej stawki opłaty za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, o której mowa w ustawie z 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, dotyczącej dwutlenku węgla (CO2).
 
Przedmiotowa opłata powinna zostać wniesiona na rachunek bankowy NFOŚiGW w następujących terminach:
 
1) 50% kwoty opłaty, w terminie 30 dni od dnia wydania uprawnień do emisji na rachunek instalacji;
 
2) 50% kwoty opłaty, w terminie 7 miesięcy od dnia wydania uprawnień do emisji na rachunek instalacji.
 
W związku ze zbliżającym się terminen rozliczenia wielkości emisji, który upływa 30 kwietnia, MŚ przypomina, iż prowadzący instalację zgodnie z art. 65 ust. 1 ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych są obowiązani do umorzenia uprawnień do emisji w liczbie odpowiadającej wielkości emisji ustalonej na podstawie zweryfikowanego raportu o wielkości emisji.

gramwzielone/ mos.gov.pl

REKLAMA