Taryfa dynamiczna wejdzie na polski rynek energii

Taryfa dynamiczna wejdzie na polski rynek energii
Fotolia

Odbiorcy energii elektrycznej w Polsce uzyskają dostęp do nowego rodzaju taryfy tzw. taryfy dynamicznej, która co do zasady ma lepiej odzwierciedlać bieżącą sytuację w zakresie podaży i popytu na energię. To jeden z punktów projektu nowelizacji Prawa energetycznego, którego opracowaniem zajmie się rząd. Nowe prawo ma ponadto uregulować m.in. obszar tzw. obywatelskich społeczności energetycznych.

W wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów pojawił się projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz ustawy o odnawialnych źródłach energii.

Planowana nowelizacja Prawa energetycznego i ustawy o OZE ma implementować do polskiego porządku prawnego regulacje wpisane do unijnej dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/944 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej.

REKLAMA

Jak informuje Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, dyrektywa 2019/944 ustanawia zasady dotyczące wytwarzania, przesyłu, dystrybucji, dostaw i magazynowania energii elektrycznej wraz z aspektami dotyczącymi ochrony konsumentów, w celu stworzenia zintegrowanych, konkurencyjnych, ukierunkowanych na potrzeby konsumenta, elastycznych, uczciwych oraz przejrzystych rynków energii elektrycznej w Unii Europejskiej. Zawiera również zasady dotyczące rynków detalicznych energii elektrycznej.

Nowe przepisy mają na celu poprawę pozycji odbiorcy na rynku energii elektrycznej. Zakładają m.in. umożliwienie od 2026 r. zmiany sprzedawcy energii elektrycznej w 24 godziny, udostępnienie dla odbiorców energii elektrycznej w gospodarstwach domowych i mikro przedsiębiorców o rocznym zużyciu poniżej 100 MWh narzędzia porównywania ofert sprzedaży energii elektrycznej, a także umożliwienie zawierania umów z cenami dynamicznymi energii elektrycznej „z co najmniej jednym sprzedawcą i każdym sprzedawcą, który ma ponad 200 tys. odbiorców, oraz prawo do otrzymywania informacji na temat korzyści i ryzyk związanych z takimi umowami”.

Nowelizacja wprowadzi nowe prawa odbiorców w zakresie obowiązków informacyjnych, rozliczeń i rozwiązywania sporów ze sprzedawcami energii.

Planowana nowelizacja ma ponadto wprowadzić ramy prawne do funkcjonowania obywatelskich społeczności energetycznych, regulując ich prawa i obowiązki, w tym prawo odbiorcy do przystąpienia do obywatelskiej społeczności energetycznej przy zachowaniu pełni praw konsumenckich i do opuszczenia społeczności bez sankcji.

REKLAMA

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki ma zyskać prawo do samodzielnego ustalenia cen i stawek opłat dla przedsiębiorstwa energetycznego w przypadku wydania przez URE decyzji w sprawie odmowy zatwierdzenia temu przedsiębiorstwu taryfy, gdy ta decyzja jest uzasadniona koniecznością obniżenia cen i stawek opłat.

Nowe prawo obejmie także obszar związany ze świadczeniem usług na rzecz operatora systemu elektroenergetycznego, co może sprzyjać rozwojowi koncepcji wirtualnych elektrowni – wprowadzi przepisy dotyczące agregatora na rynku energii elektrycznej, jego zadań i uprawnień, a także przepisy dotyczące odpowiedzi odbioru i odbiorcy aktywnego na rynku energii.

Kolejny punkt to uregulowanie praw właścicielskich operatorów systemów dystrybucyjnych i przez operatorów systemów przesyłowych do instalacji magazynowania energii.

W projekcie ustawy proponuje się również wprowadzenie regulacji dotyczących mechanizmu nierynkowego ograniczania w wytwarzaniu z odnawialnych źródeł energii przez operatorów systemu elektroenergetycznego, o którym mowa w art. 13  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/943 z 5 czerwca 2019 r. w sprawie rynku wewnętrznego energii elektrycznej.

Nowelizacja ma ponadto wprowadzić zmiany w przepisach w zakresie paliw gazowych dotyczących m.in. zwiększenia opłaty za przyłączenie do sieci przesyłowej gazowej z 25 proc. do 100 proc. rzeczywiście poniesionych przez operatora kosztów.

Planowany termin przyjęcia przez Radę Ministrów projektu nowelizacji Prawa energetycznego i ustawy o OZE to trzeci kwartał 2021 r.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.