URE: jednostką rozliczeń gazu będzie teraz kWh

URE: jednostką rozliczeń gazu będzie teraz kWh
Derrick Coetzee, flickr cc

Od 1 sierpnia 2014 r. nastąpiła zmiana w sposobie rozliczania zużycia gazu ziemnego. Rozliczenia będą dokonywane na podstawie faktycznego zużycia energii wyrażonej w kilowatogodzinach (kWh), a nie jak dotychczas na podstawie dostarczonej objętości gazu (m3). Po wprowadzeniu nowych zasad wszyscy odbiorcy będą rozliczani za ilość zużytej energii, a nie za wykorzystaną objętość – informuje Urząd Regulacji Energetyki (URE). 

Komunikat URE:

Zmiana w sposobie rozliczania wynika z Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi,którewdrożyło ostatecznie do krajowego porządku prawnego postanowienia tzw. III pakietu energetycznego, w tym m.in. w zakresie jednostek rozliczeniowych w systemie gazowym. Rozporządzenie nakłada na przedsiębiorstwa energetyczne obowiązek rozliczania się z odbiorcami w jednostkach energii.

REKLAMA

Odbiorcy gazu będą zatem w myśl nowych przepisów otrzymywać faktury, na których będą widniały trzy wartości:

– ilość zużytego gazu w jednostkach objętości (m3);

REKLAMA

– tzw. współczynnik konwersji, za pomocą którego jednostki objętości będą przeliczane na jednostki energii;

– oraz ilość gazu w jednostkach energii (kWh).

Wyrażenie cen gazu w jednostkach energii ułatwi ich porównanie z cenami innych nośników energii.

– Od 1 sierpnia2014 r. rozliczenia za dostarczony gaz i świadczone usługi przesyłania, dystrybucji i magazynowania obowiązkowo będą prowadzone w jednostkach energii zamiast w jednostkach objętości – przypomina Maciej Bando, prezes URE. – Tym samym Polska przestanie być jedynym w regionie państwem europejskim, które w rozliczeniach nie stosowało jednostek energii. Zapewni to przejrzystość rozliczeń pomiędzy uczestnikami rynku z tytułu świadczonych usług, ułatwi dokonywanie transakcji ponad sieciami narodowymi oraz porównywanie poziomu opłat występujących na różnych rynkach europejskich – zwraca uwagę szef Urzędu.

Nowe zasady rozliczeń nie wpłyną zasadniczo na wysokość opłat pobieranych od odbiorców z tytułu dostarczania paliwa gazowego. Ceny paliw gazowych uległy przeliczeniu z wartości wyrażonych w m3 na wartości wyrażone w kWh według ciepła spalania przyjętego do ustalenia cen w jednostkach objętości.

źródło: Urząd Regulacji Energetyki