EKoKredyt Prosument: BOŚ opublikował dokumenty do wniosku o dofinansowanie

EKoKredyt Prosument: BOŚ opublikował dokumenty do wniosku o dofinansowanie
Foto. SolarWorld

BOŚ Bank opublikował na swojej stronie internetowej komplet dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o dotację i preferencyjny kredyt z programu Prosument, który w wersji realizowanej przez BOŚ przyjął nazwę EKoKredyt Prosument. Preferencyjne finansowanie na zakup i montaż domowych mikroinstalacji OZE w ramach programu EKoKredyt Prosument będzie dostępne w BOŚ Banku od 24 kwietnia br.

Warunki dofinansowania z programu EKoKredyt Prosument

BOŚ informuje, że preferencyjne dofinansowanie z programu EKoKredyt Prosument może zostać udostępnione osobom fizycznym posiadającym prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym lub prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w budowie (posiadającym prawo własności, w tym współwłasność, lub użytkowanie wieczyste), a także wspólnotom i spółdzielniom mieszkaniowym zarządzającym budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi.

REKLAMA

Warunkiem uzyskania dotacji i preferencyjnego kredytu z programu EKoKredyt Prosument w BOŚ Banku –  zgodnie z ogólnymi zasadami programu realizowanego przez NFOŚiGW – będzie montaż wyłącznie źródła energii elektrycznej (małe elektrownie wiatrowe, mikrokogenercja lub fotowoltaika – o mocy do 40 kWe) lub montaż źródła energii elektrycznej połączonego ze źródłem energii cieplnej (źródła ciepła opalane biomasą, pompy ciepła, kolektory słoneczne – o mocy do 300 kWt) Zasady programu nie przewidują instalacji wyłącznie źródła energii cieplnej.

BOŚ potwierdza, że dofinansowanie będzie dostępne w formie dotacji, której wysokość wyniesie w przypadku źródeł energii elektrycznej – 40% w roku 2015 oraz 30% w roku 2016, a dla źródeł ciepła  – 20% w 2015 r. i 15% w roku 2016.

W przypadku projektów łączących instalację źródła energii elektrycznej i źródło ciepła, udział procentowy dotacji będzie ustalany proporcjonalnie do ich mocy nominalnej.

EKoKredyt Prosument zakłada też przyznanie – obok dotacji – kredytu oprocentowanego na 1% i przyznanego maksymalnie na 15 lat. Okres ten może być jednak krótszy, co uzależnia się od okresów gwarancji wystawionej przez producentów urządzeń oraz formy zabezpieczenia kredytu.

BOŚ Bank będzie wymagać od firm wykonujących instalację gwarancji bankowej należytego wykonania zobowiązania z tytułu rękojmi, której wysokość określono na 10% wartości instalacji montowanych w ramach Prosumenta, ale nie mniej niż 150 tys. zł.

Z kolei w przypadku producentów sprzętu montowanego z udziałem finansowania z Prosumenta będzie wymagana gwarancja bankowa należytego wykonania zobowiązania z tytułu gwarancji jakości na kwotę 10 % wartości tego sprzętu, ale nie mniej niż 500 tysięcy zł.

W przypadku, gdy gwarancja jakości wykonania producenta wyniesie przynajmniej 5 lat, a rękojmia wykonawcy zostanie ustalona na okres nie krótszy niż 3 lata, wówczas okres kredytowania nie będzie mógł przekroczyć 5 lat.

Okres kredytowania wyniesie od 5 do 10 lat, gdy gwarancja jakości producenta zostanie wystawiona na okres przynajmniej 5 lat, rękojmia wykonawcy – na okres nie krótszy niż 3 lata, a dodatkowo wystąpi gwarancja bankowa producenta – na okres 5 lat, a gwarancja bankowa firmy instalacyjnej na okres 5 lat.

Natomiast kredytowanie na okres od 10 do 15 lat może zostać przyznane przy spełnieniu w/w warunków, a także przy poręczeniu osoby trzeciej o dobrej kondycji finansowej wraz z oświadczeniem o poddaniu się egzekucji na cały okres kredytowania.

– W przypadku braku gwarancji bankowych Producenta i/lub Wykonawcy, Bank dopuszcza inne formy zabezpieczenia takie jak: kaucja (na cały okres kredytowania), zastaw rejestrowy na lokatach, cesja wierzytelności z rachunku bankowego z blokadą środków, poręczenie osoby trzeciej o dobrej kondycji finansowej, zastaw rejestrowy na płynnych aktywach, w szczególności na papierach wartościowych – informuje na swojej stronie internetowej BOŚ Bank.

EKoKredyt Prosument krok po kroku

Pierwszym krokiem do uzyskania dofinansowania z programu EkoKredyt Prosument będzie złożenie wniosku wraz z zaświadczeniami o dochodach lub innymi dokumentami pozwalającego na dokonanie oceny zdolności kredytowej, uzupełnionego projektem instalacji.

REKLAMA

Projekt instalacji musi zostać sporządzony przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności instalacyjnej, a także musi zawierać schemat instalacji, opis wraz z podaniem podstawowych parametrów takich jak moc nominalna, sprawność czy zakładany uzysk energii. Do tych dokumentów należy dołączyć kosztorys. Dodatkowo do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające kompetencje projektanta zgodnie z wymogami NFOŚiGW dostępnymi na stronie Funduszu pod tym linkiem.

Do wniosku należy dołączyć też potwierdzenie zgodności urządzeń z odpowiednimi normami oraz prawa do dysponowania danym budynkiem, a także kopię odpowiednich pozwoleń na budowę lub oświadczenie, że takie pozwolenie nie jest potrzebne.

Zgodnie z aktualną wersją Prawa budowlanego (art. 29) pozwolenia na budowę nie wymaga wykonywanie robót budowlanych polegających m.in. na montażu pomp ciepła, urządzeń fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kW oraz wolno stojących kolektorów słonecznych.

Wnioskodawca ma ponadto przedstawić dokumenty służące do oceny dopuszczalności pomocy de minimis (w przypadku wystąpienia pomocy publicznej), a także oświadczenie o nieubieganiu się o dofinansowanie z innych środków publicznych.

Warunkiem podpisania umowy i uruchomienia finansowania jest zawarcie umowy kredytowej oraz przedłożenie w banku umowy z wykonawcą instalacji zawierającej m.in. prognozowany uzysk energii oraz odpowiedzialność wykonawcy z tytułu rękojmi w okresie 3 lat. Konieczne jest też przedstawienie gwarancji producenta wraz z informacjami na temat instalacji i spełnienia przez nią kryteriów programu, a także wskazanie czasu trwania gwarancji (minimum 5 lat) czy zobowiązanie wykonawcy do usunięcia wad instalacji w terminie do 14 dni od daty ich zgłoszenia.

Szczegółowe wymagania dotyczące podpisania umowy w ramach programu EKoKredyt Prosument są dostępne na tej stronie.

Już po wykonaniu instalacji należy złożyć w banku protokół odbiorczy, umowę umożliwiającą wprowadzenie energii do sieci i ewentualnie koncesję (nie jest wymagana dla domowych mikroinstalacji o mocy do 40 kWe), a także faktury potwierdzające poniesione koszty.

Utrzymanie dotacji z Prosumenta w wersji realizowanej przez BOŚ Bank wymaga od jej beneficjenta m.in. zachowania okresu trwałości instalacji minimum przez 3 lata oraz przekazywania danych o produkcji energii.

Na razie do podziału 20 mln zł

W pierwszej transzy środków otrzymanych z NFOŚiGW na realizację programu EkoKredyt Prosument BOŚ będzie miał do dyspozycji 20 mln zł. Aby uzyskać kolejną transzę w tej samej wysokości z NFOŚiGW, BOŚ będzie musiał wydać 80% z pierwszej transzy środków otrzymanych od Funduszu. 

BOŚ jest jedynym bankiem uczestniczącym w programie Prosument. Oprócz ścieżki bankowej potencjalni beneficjenci programu mogą skorzystać również z Prosumenta realizowanego za pośrednictwem kilku wojewódzkich funduszy ochrony środowiska, które przystąpiły do programu. Trzecią możliwością finansowania w ramach programu NFOŚiGW, którego całkowity budżet wynosi 800 mln zł, mają być kompleksowe wnioski składane przez gminy. Na razie NFOŚIGW wstrzymał jednak przyjmowanie wniosków od gmin, co tłumaczy zmianami legislacyjnymi w zakresie OZE i oczekiwaniem na interpretację dotyczącą dopuszczalności pomocy publicznej i zasad jej udzielania.

BOŚ Bank podkreśla na swojej stronie internetowej oraz we wniosku o udzielenie EkoKredytu Prosument, że zasady taryf gwarantowanych, które przyjęto w ustawie o OZE, nie mają zastosowania do instalacji oddanych do użytkowania do 31 grudnia 2015 r.

Inwestorzy, którzy skorzystają z pomocy publicznej poprzez uzyskanie dofinansowania w formie dotacji, już dziś mogą zgodnie z Prawem Energetycznym sprzedawać nadwyżki do sieci po cenach równych 80 % średniej ceny rynkowej. Od stycznia 2016 r. zgodnie z ustawą o OZE będą uzyskiwać 100 % tej ceny oraz korzystać z zasady net-meteringu (rozliczania różnic energii z operatorem w okresach półrocznych) – informuje BOŚ Bank.

Dokumenty do wniosku o przystąpienie do programu EkoKredyt Prosument są dostępne na stronie BOŚ Banku pod tym linkiem.

Lista oddziałów BOŚ, do których można zgłosić się w sprawie programu EkoKredyt Prosument, jest dostępna na tej stronie.

gramwzielone.pl