Nabór wniosków o dofinansowanie na OZE z programu "Bocian"

Nabór wniosków o dofinansowanie na OZE z programu "Bocian"
Gramwzielone.pl (c)

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu „Bocian”, którego celem jest finansowanie inwestycji w zakresie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii.

Program „Bocian” umożliwia zdobycie preferencyjnego dofinansowania na inwestycje w rozproszone odnawialne źródła energii. Jego beneficjentem mogą zostać przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

Program realizowany będzie w latach 2015 – 2023, przy czym zobowiązania rozumiane jako podpisywanie umów podejmowane będą do 2020 r., a środki wydatkowane będą do 2023 r. Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym. Okres kwalifikowalności kosztów został ustalony od 01.01.2015 r. do 31.12.2023 r.

REKLAMA

Budżet na realizację celu programu wynosi do 570 000 tys. zł., z czego 100% zostanie przeznaczone na dofinansowanie w formie zwrotnych form dofinansowania.

Dofinansowaniem może zostać objęta budowa, rozbudowa lub przebudowa instalacji odnawialnych źródeł energii  z wyłączeniem mikroinstalacji – w tym elektrowni wiatrowych, systemów fotowoltaicznych, geotermii, małych elektrowni wodnych, ciepłowni biomasowych, wielkoformatowych kolektorów słonecznych, biogazowni czy wysokosprawnej kogeneracji biomasowej.

W ramach programu mogą być realizowane instalacje hybrydowe. Ponadto mogą być dodatkowo wspierane systemy magazynowania energii towarzyszące inwestycjom OZE o mocach nie większych niż 10-krotność mocy zainstalowanej dla każdego ze źródeł OZE.

Dofinansowanie jest udzielane w formie pożyczki do 85% kosztów kwalifikowanych. Maksymalna kwota pożyczki wynosi 40 mln zł. Pożyczka na warunkach preferencyjnych jest oprocentowana zgodnie ze stawką WIBOR 3M, nie mniej niż 2% w skali roku. Pożyczka na takich warunkach stanowi pomoc publiczną. Pożyczka może być udzielona na okres nie dłuższy niż 15 lat.

REKLAMA

Jedną z możliwości wykorzystania dofinansowania z programu „Bocian” jest montaż systemów fotowoltaicznych w przedziałach mocowych:

  • powyżej 40 kWp do 200 kWp (maks. koszt brutto kwalifikowany do dofinansowania wynosi 8 mln zł/MW)
  • powyżej 200 kWp do 1 MWp – na budynku (maks. koszt brutto kwalifikowany do dofinansowania wynosi 8,5 mln zł/MW)
  • powyżej 200 kWp do 1 MWp – na gruncie (maks. koszt brutto kwalifikowany do dofinansowania wynosi 6 mln zł/MW)

II wariant „Bociana” – finansowanie niestanowiące pomocy publicznej

Z początkiem 2015 r. NFOŚiGW wprowadził dodatkową ofertę oprocentowania do programu „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 1) BOCIAN – Rozproszone, odnawialne źródła energii” obowiązującego od 01.01.2015 r. tj. oprocentowanie na warunkach rynkowych, nie stanowiące pomocy publicznej. Zmiana umożliwia wybór wyższego oprocentowania pożyczki NFOŚiGW przez te podmioty, które nie są zainteresowane dofinansowaniem stanowiącym pomoc publiczną.

Na skutek wprowadzonej zmiany wnioskodawca może dokonać wyboru oprocentowania pożyczki NFOŚiGW na warunkach preferencyjnych (stanowi pomoc publiczną): oprocentowanie WIBOR 3M, nie mniej niż 2 % (w skali roku) albo na warunkach rynkowych (nie stanowi pomocy publicznej).

Wnioskodawca nie może połączyć pożyczek preferencyjnej i rynkowej i musi wybrać tylko jedną z tych form finansowania.

Wnioski o dofinansowanie z programu „Bocian” należy składać w terminie od 17 kwietnia 2015 r. do 29 grudnia 2015 r. Możliwe jest wcześniejsze zakończenie naboru w przypadku wyczerpania alokacji środków.

Regulamin programu „Bocian” jest dostępny na stornie internetowej NFOŚiGW pod tym linkiem.

gramwzielone.pl