Rząd podał ile zielonej energii kupi w aukcjach w 2016 r. i ile na nią wyda

Rząd podał ile zielonej energii kupi w aukcjach w 2016 r. i ile na nią wyda
Gramwzielone.pl (c)

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt rozporządzenia, w którym wskazano oczekiwane wolumeny energii, które rząd będzie chciał zakupić z instalacji OZE zrealizowanych na podstawie aukcji z 2016 r.

Datowany na 25 marca br. projekt Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, która może być sprzedana w drodze aukcji w 2016 r. określa maksymalne ilości energii wytworzonej z odnawialnych źródeł energii, które rząd chce zakupić na podstawie organizowanych w przyszłym roku aukcji. 

Zgodnie z projektem rozporządzenia, rząd zakupi w drodze aukcji w 2016 r. dla istniejących instalacjach OZE w sumie 4 579 491 MWh energii, z czego 2 289 745 MWh może pochodzić ze źródeł o stopniu wykorzystania mocy zainstalowanej elektrycznej mniejszym niż 4000 MWh/MW/rok. Rozporządzenie wskazuje też, że maksymalna wartość energii elektrycznej w tej grupie projektów wyniesie 1 744 694 319 złotych.

REKLAMA

W przypadku instalacji zmodernizowanych po wejściu w życie rozdziału 4 ustawy o OZE rząd nie przewiduje w aukcjach w 2016 r. żadnego zakupu energii.

Z kolei w przypadku nowych instalacji OZE maksymalna ilość energii, która może zostać sprzedana w drodze aukcji w 2016 r.,  wyniesie 50 449 950 MWh, z czego 30 907 350 MWh może pochodzić ze źródeł o stopniu wykorzystania mocy zainstalowanej elektrycznej mniejszym niż 4000 MWh/MW/rok. Rozporządzenie wskazuje też, że maksymalna wartość energii elektrycznej w w/w grupie projektów wyniesie 18 201 331 716 złotych. Również w tym przypadku rząd nie przewiduje zakupu energii na podstawie aukcji dla OZE zmodernizowanych po 1 stycznia 2016 r.

Nowy system od 2016 r.

Z końcem 2015 r. wygaśnie dotychczasowy system wsparcia w postaci zielonych certyfikatów. Inwestorzy, którzy do tego czasu uruchomią produkcję energii w instalacjach o mocy powyżej 40 kW, będą mogli nadal korzystać z zielonych certyfikatów przez 15 lat liczonych od dnia uruchomienia produkcji lub będą mogli przejść na system aukcyjny zgłaszając swój projekt do aukcji. Natomiast inwestorzy, którzy nie zdążą z uruchomieniem produkcji energii do końca 2015 r., będą musieli zgłosić swoje projekty do aukcji i wstrzymać się z ich uruchomieniem do ogłoszenia jej wyników.

Do końca br. roku rząd ma podać w kolejnym rozporządzeniu maksymalne ceny energii (tzw. ceny referencyjne), których nie będzie można przekroczyć w ofertach składanych w aukcjach. Dla każdej technologii OZE rząd wyznaczy inną cenę referencyjną w oparciu o szacunkowe koszty produkcji energii w tej technologii.

Nowe instalacje

W OSR resort gospodarki informuje, że biorąc uwagę przewidywany czas na wytworzenie po raz pierwszy energii elektrycznej przez wytwórców, którzy wygrali aukcję – czyli maks. 48 miesięcy (24 miesiące dla fotwoltaiki i maks. 72 miesiące dla morskich farm wiatrowych) – założono, iż aby wskazany wolumen 11 211,1 GWh został wytworzony w 2020 r., aukcje należy rozstrzygać najpóźniej do końca 2018 r.

MG informuje, że mając na uwadze powyższe, roczny wolumen energii wynikający z aukcji rozstrzygniętych w 2016 r. powinien wynosić 30% wartości przewidzianej na 2020 r. tj. 3363,33 GWh.

REKLAMA

Biorąc pod uwagę 15 letni okres wsparcia maksymalna ilość energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, która może zostać sprzedana w drodze aukcji dla nowych instalacji w 2016 wynosi 50 449,95 GWh – czytamy w OSR. 

Przy wyliczeniu wartości tej energii w 15-letnim okresie – w sumie chodzi o 18 201 331 716 złotych – przyjęto, że jej średnia cena wyniesie 360,78 zł/MWh. – Powyższe założenie średniej ceny zostało przyjęte zgodnie z założeniem przyjętym na etapie prac nad projektem ustawy o odnawialnych źródłach energii, które bierze pod uwagę prognozowaną strukturę technologiczną oraz mocową instalacji odnawialnych źródeł energii – czytamy w OSR.

Istniejące instalacje

W koszyku aukcyjnym dla instalacji uruchomionych przez 2016 r. jeszcze w ramach systemu zielonych certyfikatów przyjęto w ocenie skutków regulacji w/w rozporządzenia, że wolumen energii wynikający z aukcji rozstrzygniętych w 2016 r. nie powinien przekraczać 475 GWh.

Jednocześnie z uwagi na fakt, iż w przedmiotowych aukcjach uczestniczyć będą podmioty, które wsparcie z systemu aukcyjnego otrzymywać będą w okresie krótszym niż 15 lat (z uwagi na przechodzenie z systemu świadectw pochodzenia) założono, iż wolumen 475 GWh utrzyma się przez pierwszych 5 lat, a następnie będzie stopniowo malał, aż osiągnie poziom 47,5 GWh w piętnastym roku od dnia rozstrzygnięcia aukcji w 2016 r. – czytamy w OSR.

W OSR przyjmuje się, że maksymalną ilość energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, która może zostać sprzedana w drodze aukcji dla instalacji przechodzących z systemu świadectw pochodzenia w 2016 r. wyniesie – uwzględniając 15-letni okres wsparcia – 4579,5 GWh.

Całkowity koszt energii dla instalacji z tej grupy ustalono na poziomie 1 744 694 319 złotych (w okresie 15 lat), przy założeniu, że średnia cena energii sprzedawanej w aukcjach wyniesie 380,98 zł/MWh. Powyższa prognoza średniej ceny została przyjęta biorąc pod uwagę średnią wartość praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia w 2014 r. (199,43 zł/MWh) oraz wartość średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym za rok 2013 (181,55 zł/MWh).

Brak wsparcia dla zmodernizowanych instalacji

W ocenie skutków regulacji dot. w/w rozporządzenia, w części poświęconej istniejącym instalacjom, Ministerstwo Gospodarki zapewnia, że brak aukcji w 2016 r. dla zmodernizowanych instalacji OZE wynika z braku środków wynikający ze zbyt niskiej stawki opłaty OZE.

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii ma wejść w życie z dniem 31 maja 2015 r. 

Projekt Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, która może być sprzedana w drodze aukcji w 2016 r. (link)

gramwzielone.pl