RWE: trwa transformacja systemu energetycznego Warszawy

RWE: trwa transformacja systemu energetycznego Warszawy
Fot. Giuseppe Milo, flickr cc

Trwa transformacja systemu elektroenergetycznego Warszawy. W ramach projektu Realny Wymiar Energii w dzielnicy Praga Płd. zainstalowano 60 000 inteligentnych liczników. Spółka podpisała również umowę z NFOŚiGW na dofinansowanie wymiany 47 transformatorów 15kV/0,4kV, co pozwoli na zaoszczędzenie ponad 206 MWh energii elektrycznej rocznie i uniknięcie emisji 0,18 tys. ton CO2 – informuje RWE.

Trwają prace związane z rozbudową i modernizacją warszawskiej sieci elektroenergetycznej w ramach planu inwestycji sieciowych RWE Stoen Operator na lata 2014-2019, który o ile nie nastąpią istotne zmiany gospodarcze, może wynieść nawet 1,6 mld złotych. Mają się one przyczynić do transformacji Warszawy w inteligentne miasto przyszłości.

W ramach projektu Realny Wymiar Energii, RWE Stoen Operator, zainstalował do tej pory 60 000 nowoczesnych liczników na terenie Pragi Płd. u klientów indywidualnych wraz z całym systemem umożliwiającym zdalny odczyt danych. Do końca br. spółka planuje instalację pozostałych 40 000 liczników. Równolegle realizowany jest proces usprawniania sieci, który ma na celu poprawę i ulepszenie przepływu danych między licznikami a całym systemem elektroenergetycznym.

REKLAMA

– Według prognoz w 2030 roku w Warszawie może mieszkać nawet 3 mln mieszkańców. Realizowane przez nas inwestycje sieciowe pozwolą zapewnić bezpieczeństwo energetyczne stolicy – powiedział Robert Stelmaszczyk, Prezes Zarządu RWE Stoen Operator. – Z kolei dzięki infrastrukturalnemu wsparciu dla rozwoju mikrogeneracji, warszawska sieć elektroenergetyczna będzie gotowa do pełnienia roli fundamentu inteligentnego miasta – dodał Robert Stelmaszczyk.

W ramach planu inwestycji RWE Stoen Operator na lata 2014-2019 prowadzone są prace, które koncentrują się przede wszystkim na budowie nowych połączeń 110kV i poprawie parametrów istniejących linii. 1 lipca 2015 RWE Stoen Operator załączył pod napięcie setny kilometr linii kablowej 110kV. Budowane są nowe oraz modernizowane istniejące stacje GPZ.

REKLAMA

Największym projektem w tym zakresie jest rozpoczęta modernizacja rozdzielni 220/110/15kV GPZ Towarowa. W jej skład wchodzi rozdzielnia 220kV (napowietrzna), która jest największą rozdzielnią należącą do operatorów systemów dystrybucyjnych w Polsce. Ze względu na położenie w bezpośrednim centrum miasta obiekt ten ma duże znaczenie dla pracy warszawskiej sieci elektroenergetycznej. Oprócz rozdzielni 220kV w skład GPZ Towarowa wchodzi także rozdzielnia 110kV oraz 15kV. W ramach modernizacji GPZ Towarowa powstanie nowy budynek, który zostanie wyposażony w nowe urządzenia. Demontażowi ulegną stare rozdzielnie. W efekcie powstanie pierwsza w historii RWE Stoen Operator rozdzielnia 220kV wykonana w technologii GIS (wnętrzowa). Planowe zakończenie prac przewidziane jest w połowie 2017 roku.

Trwa budowa linii kablowej 110kV Towarowa-Muranów-Centrum-Powiśle. Z powodu zlokalizowania w ścisłym centrum Warszawy oraz na terenach objętych nadzorem Konserwatora Zabytków, prace które rozpoczęły się wiosną br. potrwają do połowy 2016 roku. Budowa linii ma na celu poprawę zasilania Warszawy w stanach awaryjnych w sieci 110kV oraz zapewnienie możliwości uruchomienia nowych transformacji 110/15kV w centrum Warszawy dla zasilania nowych odbiorców. Prace kontynuowane są wzdłuż ul. Marszałkowskiej, Królewskiej, Towarowej, al. Solidarności, ul. Nowolipki i al. Jana Pawła II. Nie będą jednak utrudniały ruchu pojazdów. Do budowy linii o długości ok. 7 km zużytych zostanie ponad 20 km kabla 110kV.

W trakcie budowy jest też dwutorowa linia kablowa 110kV o długości ok. 9 km łącząca EC Siekierki z RPZ Południowa, umożliwiająca zasilanie RPZ Cybernetyki napięciem 110kV. Prace na tym odcinku rozpoczęły się w czerwcu br. i potrwają do marca przyszłego roku. Trasa linii Południowa-Stegny-Siekierki przebiega przez ul. Cybernertyki, przy wiadukcie przy ul. Marynarskiej, ul. Wołoską, ul. Woronicza, ul. Idzikowskiego i ul. Gołkowską. Dalej linia biegnie przez teren Królikarni oraz pod Jeziorkiem Czerniakowskim. Do budowy linii zostanie zużytych ponad 56 km kabla 110kV.

Dodatkowo 22 czerwca bieżącego roku RWE Stoen Operator podpisał umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie projektu Ograniczenie strat energii poprzez wymianę transformatorów w RWE Stoen Operator Sp. z o.o. Projekt obejmuje wymianę 47 transformatorów 15kV/0,4kV w latach 2014-2015 na jednostki o niższych stratach i korzystniejszych parametrach technicznych. Całkowity koszt projektu to około 2 mln złotych brutto, a maksymalne dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności UE wyniesie ponad 0,72 mln złotych.

Środki na dofinansowanie projektu pochodzą z działania 9.2 Efektywna dystrybucja energii, priorytetu IX, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Wymiana 47 transformatorów SN/nN pozwoli na zaoszczędzenie ponad 206 MWh energii elektrycznej rocznie i uniknięcie emisji 0,18 tys. ton CO2.

RWE