Wsparcie zielonych inwestycji – najnowsze zmiany w ustawie OZE

Wsparcie zielonych inwestycji – najnowsze zmiany w ustawie OZE
Unsplash

Zapraszamy na szkolenie online „Nowe formy wsparcia zielonych inwestycji – wsparcie biometanu, wsparcie operacyjne i modernizacyjne w projekcie ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii”, które odbędzie się już 5 lipca 2023 r.

Prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3279) nabierają tempa, w dniu 16 czerwca br. Sejm zakończył drugie czytanie projektu ustawy.

Oprócz implementacji Dyrektywy 2018/2001 (RED II), projekt zawiera szereg całkowicie nowych rozwiązań, w tym zarówno w zakresie   obowiązujących już dziś systemów wsparcia, jak i ich planowanych modyfikacji, wśród których wskazać należy m.in. na regulacje dotyczące wsparcia modernizacyjnego i operacyjnego, systemu wsparcia dedykowanego wyłącznie biometanowi, a także na przepisy ukierunkowane na wspieranie i promowanie inicjatyw obywatelskich w zakresie klastrów energii i spółdzielni energetycznych.

Projekt, w połączeniu z procedowaną zmianą ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3237; 3237-A), ma tworzyć przyjazne i spójne otoczenie regulacyjne, stanowiące odpowiedź na sygnalizowane przez uczestników rynku energii problemy, koncentrujące się wokół kształtowania optymalnych warunków rozwoju energetyki odnawialnej.

Serdecznie   zapraszamy   Państwa   do   skorzystania   z   naszej   oferty   profesjonalnych   szkoleń, poświęconych projektowanym zmianom w obszarze:

Nowych form wsparcia „zielonych inwestycji” – wsparcie biometanu, wsparcie operacyjne i modernizacyjne w projekcie ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii”

5 lipca 2023 r.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowym programem zajęć, a także z aktualną wersją projektu nowelizacji ustawy o OZE dostępną na stronie Sejmu.

Program szkolenia:

9:30 – 10:00 Logowanie uczestników
10:00 – 12:00  I. Cel i zakres nowelizacji ustawy o OZE.

II. System wsparcia dla instalacji zmodernizowanych – systemy FIT/FIP – aukcje:
– cel systemu – krąg potencjalnych beneficjentów – technologie,
– zakres regulacji wspólnych dla systemów FIT/FIP oraz systemu aukcyjnego:
– rozpoczęcie i zakończenie modernizacji – definicje legalne – uprawnienia beneficjenta systemu
– wymagania w obszarze dokumentacji
– funkcje organów budowlanych oraz  jednostek posiadających akredytację PCA
– kryteria modernizacji instalacji OZE
– technologie uprawnione
– nowy katalog kosztów kwalifikowanych
– metodyka ustalania udziału poniesionych i udokumentowanych nakładów inwestycyjnych w kosztach kwalifikowanych – analiza zmiennych wzoru – regulacyjny poziom wsparcia,
– zasady udziału instalacji zmodernizowanych w systemach FIT/FIP – regulacje szczegółowe – poziom wsparcia – zasady korekty wysokości wsparcia – okres wsparcia – obliczanie stałej ceny zakupu,
– aukcje dla instalacji zmodernizowanych – zasady udziału – przebieg sesji – rozstrzygnięcie – regulacje szczegółowe poziom wsparcia – zasady korekty wysokości wsparcia – okres wsparcia – zasady obliczania ceny sprzedaży energii elektrycznej;

III. Wsparcie operacyjne – systemy FIT/FIP – aukcje na wsparcie operacyjne:
– systemy FIT/FIP:
– krąg podmiotów uprawnionych
– deklaracja na wsparcie operacyjne – zasady składania – elementy konieczne – dopuszczalny zakres zmiany deklaracji – skutki modyfikacji
– zasady obliczania stałej ceny zakupu – referencyjna cena operacyjna – zakres regulacji wspólnych z aukcyjnym wsparciem operacyjnym
– warunki ograniczenia poziomu wsparcia operacyjnego
– okres wsparcia – zasady pokrywania ujemnego salda,
– system aukcyjny:
– zasady wejścia do operacyjnego systemu wsparcia
– katalog potencjalnych beneficjentów – rodzaje technologii
– zasady określania ilości i wartości energii elektrycznej podlegającej wsparciu operacyjnemu
– referencyjna cena operacyjna – obowiązek weryfikacji LCOE
– aukcje na wsparcie operacyjne – zasady organizacji, przeprowadzania i rozstrzygania
– okres wsparcia – zasady pokrywania ujemnego salda
– referencyjna cena operacyjna – zasady ustalania
– przedmiot zobowiązania – zakres obowiązków informacyjnych wytwórcy;

12:00 – 12:20 Przerwa

12:20 – 13:50  IV. System wsparcia biometanu – mechanizmy i instrumenty wspierające wytwarzanie biometanu w instalacjach OZE:
– cel i zakres regulacji:
– krąg potencjalnych beneficjentów
– przesłanki wejścia do systemu
– charakter uprawnień
– cena referencyjna biometanu – zasady jej kształtowania
– okres wsparcia,
– system „FIP” dla instalacji wytwarzających biometan:
– uwarunkowania formalnoprawne – elementy deklaracji o zamiarze sprzedaży biometanu wprowadzonego do sieci gazowej – przebieg procedury aplikacyjnej
– obowiązek kumulacji pomocy inwestycyjnej – metodyka ustalania wartości pomocy
– cena skorygowana
– przesłanki odmowy wydania zaświadczenia o możliwości sprzedaży wytworzonego biometanu wprowadzonego do sieci gazowej
– prawo do pokrycia ujemnego salda – zasady wnioskowania
– obowiązki informacyjne i sprawozdawcze – sankcje karne
– zmiana rozporządzenia (UE) nr 651/2014 uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (GBER):
– zmiany w obszarze pomocy operacyjnej FIT/FIP
– redefinicja instalacji działających na „małą skalę” –  pozycja instalacji biogazowych i biometanowych;

V. Zmiany w obrębie delegacji ustawowych – nowy zakres niezbędnych aktów wykonawczych – terminy ich wydania;

VI. Przepisy doprecyzowujące, przejściowe i dostosowujące;

VII. Zakres klauzuli zawieszającej;

13:50 – 14:20 Podsumowanie, dyskusja i zakończenie zajęć.

Prowadząca:

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, radca prawny, specjalista z zakresu prawa handlowego, wieloletni pracownik Urzędu Regulacji Energetyki. Wiodący ekspert do spraw systemów wsparcia odnawialnych źródeł energii. Aktywny uczestnik szeregu prac legislacyjnych związanych z regulacją rynków energii.

Szczegóły i rejestracja na stronie organizatora – firmy Eurocon (link)

Kontakt i rejestracja:

EUROCON

Tel.: 22 631 22 81

Kom.: 503 123 570

biuro@euro-con.pl

 

artykuł sponsorowany