18 energetycznych rekomendacji dla nowego rządu

18 energetycznych rekomendacji dla nowego rządu
Vattenfall

Rada OZE Konfederacji Lewiatan przedstawiła rekomendacje dla dalszego rozwoju odnawialnych źródeł energii, które powinien wdrożyć nowy rząd.

Konfederacja Lewiatan podkreśla, że cele przyjętych dyrektyw unijnego pakietu „Fit for 55” do 2030 r., w tym cele zwiększenia produkcji energii pochodzącej z odnawialnych zasobów energii oraz poprawy efektywności energetycznej, wymagają w Polsce zmian regulacyjnych oraz przyjęcia efektywnych mechanizmów, które doprowadzą do rozwoju OZE i będą wspierać poprawę efektywności energetycznej.

Rada OZE Konfederacji Lewiatan podkreśla, że transformacja energetyczna i kwestia wykorzystania lokalnych zasobów energetycznych nabrały nowego znaczenia w sytuacji kryzysu energetycznego, ograniczenia dostępu do paliw i wzrostu kosztów energii. W tym kontekście założenia pakietu „Fit for 55”, które zdaniem Rady OZE jeszcze niedawno wydawały się „umiarkowanie realne”, obecnie dają szansę na stabilizację cen energii i uniezależnienie się od dostaw energii i surowców z innych obszarów gospodarczych. Odpowiedzią mogą być inwestycje w odnawialne źródła energii, jednak według ekspertów OZE potrzebny jest krajowy plan działań, który byłby spójny z innymi działaniami w obszarze gospodarki.

REKLAMA
REKLAMA

Rada OZE Konfederacji Lewiatan sformułowała swoje rekomendacje, które w obszarze energetyki powinny jej zdaniem zostać wdrożone przez nowy rząd:

 1. Aktualizacja Krajowego Planu na Rzecz Energii i Klimatu: wdrożenie spójnej strategii rozwoju energetyki na potrzeby gospodarki. Plan powinien wskazywać perspektywę osiągnięcia celów pakietu „Fit for 55” na 2030 r. oraz wychodzić dalej do lat 2040-2050.
 2. Poprawa transparentności, jakości i stabilności tworzonego prawa: prowadzenie konsultacji i rozmów z branżą na temat aktów prawnych, ustaw i rozporządzeń oraz dokumentów strategicznych mających wpływ na rozwój branży.
 3. Poprawa transparentności rynku energii oraz przeciwdziałanie dalszej monopolizacji rynku energii: konieczne jest przywrócenie obliga giełdowego i rozpoczęcie od nowa prac nad utworzeniem NABE – podmiotu, który poprzez transparentny proces utworzenia i model działania wesprze rozwój rynku energii w kierunku źródeł nisko- i zeroemisyjnych i będzie podlegał wszelkim zasadom budujących transparentność na tym rynku.
 4. Wypracowanie strategii dla rynku zielonych certyfikatów (korzystają z niego nadal właściciele instalacji OZE o mocy prawie 6 GW).
 5. Rozwój wodoru: wodór jako paliwo przyszłości znajduje swoje miejsce w dedykowanych strategiach i programach wielu krajów, w szczególności ważnych partnerów gospodarczych Polski. Potrzebna jest aktualizacja Polskiej Strategii Wodorowej z 2021 r., która odzwierciedlałaby obecne realia rynkowe i zmiany w legislacji wspólnotowej, w szczególności zwiększenie roli wodoru niskoemisyjnego w budowie gospodarki wodorowej. Konieczne jest także przyjęcie tzw. konstytucji dla wodoru, która unormuje działalność podmiotów i ułatwi inwestycje w pełen łańcuch wartości wodoru oraz wodoropochodnych paliw syntetycznych. Potrzeba również oddzielnej ustawy wprowadzającej mechanizm wsparcia (na przykład CfD lub podobne rozwiązania) dla rozwoju rynku wodoru niskoemisyjnego lub odnawialnego.
 6. Transparentne zarządzanie infrastrukturą sieciową i zwiększenie nakładów inwestycyjnych na jej rozwój: ograniczone przyłączenia źródeł do sieci stanowią jedną z podstawowych barier rozwoju OZE. Konieczna jest zmiana architektury sieci, podniesienie efektywności wykorzystania istniejącej infrastruktury metodami niskonakładowymi, jej rozbudowa oraz budowa nowych sieci.
 7. Rozszerzenie katalogu usług systemowych: wzrost elastyczności systemu elektroenergetycznego, współpraca źródeł konwencjonalnych z odnawialnymi, w tym także powstającymi źródłami wielkoskalowymi, wskazuje na konieczność wprowadzenia funkcji usług systemowych także dla źródeł odnawialnych.
 8. Wprowadzenie mechanizmów rynkowych zarówno w zakresie kształtowania cen sprzedaży energii, jej wytwarzania, jak i mechanizmów (potencjalnej) redukcji wytwarzanej energii w źródłach OZE.
 9. Rozwój energetyki wiatrowej na lądzie oraz na obszarach morskich: odblokowanie potencjału energetyki wiatrowej onshore przy zachowaniu akceptowalnych warunków przez społeczności lokalne powinno doprowadzić do złagodzenia kryterium ustawy odległościowej. Regulacja 700 m powinna zostać złagodzona i oparta na procedurach adekwatnych do wpływu na środowisko i lokalne uwarunkowania.
 10. Rozwój źródeł PV: aby przyspieszyć rozwój źródeł PV, konieczne jest usprawnienie i uproszczenie procesu pozwoleń, w tym w szczególności skrócenie czasu procedowania ścieżki administracyjnej, zmniejszenie biurokracji i ułatwienie dostępu do niezbędnych zasobów oraz terenów inwestycyjnych.
 11. Rozwój źródeł biogazu i biometanu: dla rozwoju biogazu i biometanu kluczowe będą kwestie związane z przyłączeniem źródeł wytwórczych do sieci gazowych i elektroenergetycznych
 12. Rozwój małej energetyki wodnej: potrzebne jest przede wszystkim wykorzystanie istniejących obiektów piętrzących wodę zarządzanych w imieniu Skarbu Państwa przez PGW Wody Polskie. Oprócz budowania nowych instalacji spory potencjał rozwojowy energetyki wodnej znajduje się również w istniejących źródłach wytwórczych. Wiele obiektów hydroenergetycznych wymaga modernizacji. Rekomendowane jest utrzymanie aktualnie funkcjonujących systemów wsparcia, z których korzystają małe elektrownie wodne, tj. systemu gwarantowanych cen i dopłat (FiT i FiP) w niezmienionym kształcie w kolejnych dekadach, gwarantujących bezpieczeństwo inwestycji.
 13. Umożliwienie dalszego wykorzystania biomasy: brak jest efektywnego systemu wsparcia wspierającego stabilnie pracujące źródła wytwórcze wykorzystujące biomasę. Nie ma systemowych rozwiązań premiujących rolników i produkcję biomasy na cele energetyczne.
 14. Rozwój magazynów energii: w tym zakresie niezbędne są regulacje rynku mocy, wprowadzenie usług systemowych dla magazynów energii oraz umożliwienie arbitrażu cenowego dla magazynów energii. Warto również rozważyć wsparcie finansowe na etapie budowy magazynów energii, wzorem innych państw członkowskich Unii Europejskiej.
 15. Promowanie zielonego ciepła i chłodu: nie da się wypełnić celów dla źródeł odnawialnych bez specjalnych mechanizmów dla ciepła i chłodu. Dodatkowo system ten powinien być powiązany z programem transformacji ciepłownictwa.
 16. Aktywny udział w dyskusji nad nowym modelem rynku energii w UE uwzględniający postulaty sektora OZE: reforma rynku energii elektrycznej (EMD) nie powinna wprowadzać limitów przychodów ani w inny sposób ograniczać sygnałów cenowych. Obowiązek zawierania dwustronnych kontraktów różnicowych (dwustronne CfD) powinien zostać ograniczony wyłącznie do nowych inwestycji. Zmiany nie powinny następować w obrębie istniejących mechanizmów wsparcia OZE.
 17. Poprawa efektywności energetycznej: potrzeba zmian regulacyjnych, szybkiego wdrożenia rewizji dyrektywy o efektywności energetycznej. Dla tego obszaru istotne są: uproszczenie procedur wydawania świadectw efektywności energetycznej przez Urząd Regulacji Energetyki, modyfikacja formuły opłaty zastępczej, przenoszenie kosztów realizacji obowiązków poprawy efektywności energetycznej w taryfach przedsiębiorstw energetycznych oraz rozszerzenie (otwarcie) katalogu przedsięwzięć poprawiających efektywności energetyczną i kwalifikujących się do otrzymania białych certyfikatów.
 18. Wykorzystanie ciepła odpadowego: postuluje się wzmocnienie istniejących systemów zachęt do rozwoju takich inwestycji, w tym usprawnienie procedur związanych z wykorzystaniem wielkoskalowych pomp ciepła bazujących na dolnych źródłach ciepła na ciekach wodnych oraz ściekach komunalnych; wsparcie wdrażania kapitałochłonnych technologii konwersji ciepła odpadowego na inne, użyteczne formy energii, jak np. technologie ORC oraz chłodzenie absorpcyjne; doprecyzowanie regulacji związanych z definicją wysokosprawnej kogeneracji związanej z bezpośrednim wykorzystaniem spalin w procesie przemysłowym oraz doregulowanie procedury wsparcia efektywności energetycznej polegającej na odzysku ciepła użytecznie wykorzystywanego u innego podmiotu.

redakcja@gramwzielone.pl

© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.