Szkolenia dla instalatorów pomp ciepła i instalacji PV

Szkolenia dla instalatorów pomp ciepła i instalacji PV
Szkolenia dla instalatorów pomp ciepła i PV

Na Dolnym Śląsku powstała Szkoła Instalatorów pomp ciepła oraz instalacji fotowoltaicznych. Szkolenia dla instalatorów prowadzone są w miejscu łączącym teorię z praktyką, nie tylko na sali wykładowej, lecz w rzeczywistych warunkach. Szkolenia odbywają się w bezpośrednim sąsiedztwie laboratorium energii słońca i wiatru, a uczestnicy szkoleń mają możliwość odwiedzić to miejsce i zapoznać się z unikatową metodyką badań.

Szkolenia i certyfikacja

Szkoła Instalatorów została utworzona przez Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość, organizację pozarządową działającą na rynku polskim od przeszło 20 lat. Podmiot ten poza specjalistycznymi usługami szkoleniowymi oraz doradczymi wspólnie z jednostkami naukowymi prowadzi badania naukowe oraz prace rozwojowe w zakresie energetyki odnawialnej. Tym samym podejmuje starania w celu wdrożenia nowatorskich i innowacyjnych technologii.

REKLAMA

Stowarzyszenie jest jednocześnie akredytowanym przez Urząd Dozoru Technicznego ośrodkiem szkoleniowym w zakresie systemów fotowoltaicznych i pomp ciepła. Szkolenia przygotowują do egzaminu UDT, dzięki któremu instalator zdobywa certyfikat oraz przyswaja praktyczne umiejętności doboru komponentów, projektowania oraz montażu instalacji.

Przypomnijmy, że zgodnie z wymogami postawionymi w programie NFOŚiGW „Prosument” montażu małych oraz mikroinstalacji może dokonać wykonawca spełniający posiadający ważny certyfikat wystawiony przez Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego odpowiednio w zakresie instalowania danego rodzaju urządzeń. Taki certyfikat uzyskany w akredytowanej przez UDT jednostce jest obowiązkowy dla wniosków o dofinansowanie w zakresie pomp ciepła, systemów fotowoltaicznych, kotłów na biomasę oraz słonecznych systemów grzewczych.

Szkolenia prowadzone w Szkole Instalatorów są zgodne w części teoretycznej i praktycznej z zakresem programowym pokrywającym zagadnienia wymagane przez UDT. Wymagania te zawarte zostały w nowelizacji ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012 r. poz. 1059 – j.t.) oraz Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie warunków i trybu wydawania certyfikatów oraz akredytowania organizatorów szkoleń w zakresie odnawialnych źródeł energii (Dz.U. z 2014 r. poz 505). Każdy uczestnik szkolenia, po odbyciu zajęć i zdaniu egzaminu wewnętrznego otrzymuje zaświadczenie, które jest niezbędne w celu przystąpienia do egzaminu organizowanego przez Urząd Dozoru Technicznego.

REKLAMA

Ośrodek szkoleniowy w laboratorium energii słońca i wiatru

Uczestnicy szkolenia będą mieli niepowtarzalną okazję odwiedzenia wzorcowego budynku Centrum Technologii Energetycznych. To obiekt badawczo-rozwojowy z funkcjami demonstracyjnymi, liczący 1.200 m2, wybudowany w 2012 roku w Świdnicy (40 km od Wrocławia). To swoiste zielone laboratorium, w którym w rzeczywistych warunkach funkcjonującego i użytkowanego budynku, testowanych jest 11 różnych technologii generacji energii elektrycznej, ciepła, chłodu, rozwiązań wentylacyjno-klimatyzacyjnych oraz technologii budownictwa niskoenergetycznego. Celem testów jest dostarczenie inwestorom oraz przedsiębiorstwom obiektywnej i zweryfikowanej wiedzy, niezbędnej do podjęcia decyzji o wyborze urządzeń i rozwiązań, pozwalających w sposób racjonalny energię oszczędzać, a także wytwarzać ją z własnych, lokalnie dostępnych źródeł.

Zainstalowane w budynku CTE urządzenia to m.in.: panele PV, kolektory słoneczne, pompy ciepła, system regeneracji dolnego źródła pompy ciepła, kocioł biomasowy, gruntowy wymiennik ciepła, 3 centrale wentylacyjno-klimatyzacyjne z wysokosprawnym odzyskiem ciepła, 2 niezależne systemy dystrybucji ciepła i chłodu.

Więcej informacji na temat bieżących szkoleń znajduje się na stronie:

artykuł sponsorowany