Dotacje inwestycyjne na instalacje OZE w latach 2014-2020

Dotacje inwestycyjne na instalacje OZE w latach 2014-2020
Sigma Finance

W nowej perspektywie unijnej 2014-2020 odbyły się już pierwsze nabory wniosków o dofinansowanie projektów OZE w postaci dotacji bezzwrotnej, gdzie beneficjentem mogli być inwestorzy prywatni (przedsiębiorstwa, w tym przedsiębiorstwa energetyczne). Dotacją bezzwrotną mogły być objęte przede wszystkim projekty obejmujące budowę nowych, ale i rozbudowę istniejących instalacji OZE o określonych regulaminem konkursu mocach wytwórczych.

Duża część przygotowanych od strony formalno-prawnej inwestycji wciąż jednak oczekuje na możliwość ubiegania się o dofinansowanie w formie dotacji inwestycyjnych lub wsparcia operacyjnego w ramach aukcji. Projekty OZE bez takiej formy wsparcia nie mają szans na realizację. System aukcyjny, który miał wejść w życie wraz z przepisami rozdziału 4. ustawy o OZE z dniem 1 stycznia 2016 r. niestety pomimo oczekiwań branży i inwestorów został odroczony do 1 lipca 2016 r.

Niepewność i pojawiające się ciągle nowe pomysły regulacji dla OZE nie sprzyjają inwestycjom. W ramach regionalnych programów operacyjnych konkursy i nabory wniosków są planowane na II połowę roku 2016 i na początek 2017 roku. W niektórych województwach już niedługo odbędą się kolejne konkursy (np. w warmińsko-mazurskim  sierpień 2016, w podlaskim czerwiec 2016 r.), podczas gdy w części województw terminy planowane dla pierwszych konkursów wciąż ulegają przesunięciu.

REKLAMA

Inwestorzy składając wnioski o dotacje mogą liczyć na intensywność dofinansowania (stosunek wartości wnioskowanej pomocy do wyliczonego kosztu kwalifikującego się do objęcia pomocą) maksymalnie do 80 proc. Intensywność pomocy zależy od przeznaczenia pomocy oraz rodzaju wnioskodawcy. Jednocześnie należy pamiętać, że w przypadku dotacji bezzwrotnych w ramach regionalnych programów operacyjnych koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą ogranicza się do różnicy niezbędnych kosztów inwestycji i kosztów inwestycji tzw. referencyjnej.

Inwestycją referencyjną dla poszczególnych inwestycji OZE jest: elektrownia węglowa lub ciepłownia węglowa (zależnie od rodzaju źródła odnawialnego i faktu czy energia jest przeznaczona na sprzedaż czy na potrzeby własne). Intensywność pomocy dla projektów objętych pomocą publiczną określana jest zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.) i przyznawana jest na inwestycje w jednostki OZE, których moc mieści się w zakresie: energia wodna (do 5 MWe), energia wiatru (do 5 MWe), energia słoneczna (do 2 MWe/MWth), energia geotermalna (do 2 MWth), energia biogazu (do 1 MWe), energia biomasy (do 5 MWth/MWe). Wsparcie dla instalacji OZE może mieć charakter operacyjny (to pomoc ukierunkowana na fazę eksploatacji instalacji) i/lub inwestycyjny (dotacje bezzwrotne ukierunkowane na fazę inwestycyjną).

Planując aplikowanie o dofinansowanie dla instalacji OZE, koniecznie trzeba przede wszystkim dobrze przygotować projekt inwestycyjny od strony formalno-prawnej, w zgodzie z definicją instalacji odnawialnego źródła energii (aby uniknąć wykluczenia z systemu wsparcia w postaci aukcji); potwierdzić „efekt zachęty” co jest warunkiem, aby instalacja kwalifikowała się do wsparcia (inwestycyjnego lub operacyjnego); a przede wszystkim określić maksymalny dopuszczalny pułap pomocy publicznej dla instalacji w oparciu o zapisy art. 39 ustawy o odnawialnych źródłach energii.

REKLAMA

Sigma Finance spółka z o.o. w ramach kampanii na rzecz energetyki obywatelskiej, wykorzystując jednocześnie możliwości wsparcia z regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020, zamierza w niedługim czasie uruchomić projekty inwestycyjne, w ramach których na terenie wybranych gmin powstaną instalacje PV (mikro ) z przeznaczeniem dla użytkowników końcowych w postaci osób fizycznych, przedsiębiorstw z sektora MSP, rolników, przetwórców, również gmin.  

Uczestnik, który przystąpi do projektu realizowanego przez Sigma Finance spółka z o.o., nie będzie wnosił żadnego wkładu własnego w budowę instalacji, a jednocześnie będzie mógł oszczędzić na rachunkach bieżących za energię zużywaną w swoim obiekcie czerpiąc „energię ze słońca”. Zachęcamy do pobrania, wypełnienia i przesłania do nas Ankiety wstępnej deklaracji uczestnictwa w projekcie.

W celu otrzymania ankiety należy skorzystać z formularza kontaktowego w zakładce „kontakt”, wpisując w treści „ANKIETA – OZE” lub zadzwonić pod numer telefonu 691 375 407.

Więcej szczegółów (m.in. regulamin uczestnictwa w projekcie ) zostanie ogłoszony niebawem, tuż po zamknięciu naboru ankiet. Przesłanie ankiety nie zobowiązuje do późniejszego uczestnictwa w projekcie i jest jedynie wstępną deklaracją każdego, kto jest zainteresowany czerpaniem korzyści z instalacji OZE.

Kontakt:

  • Sigma Finance spółka z o.o. W-wa, tel. 22-2131954
  • Sigma Finance spółka z o.o. Biuro Inwestycji i Projektów Unijnych w Lublinie, tel. 81- 4594328,
  • adres email: sigmafinance@sigmafinance.pl
  • formularz kontaktowy w zakładce kontakt na naszej stronie www.sigmafinance.pl

Anna Nazaruk, Prezes Zarządu Sigma Finance Sp. z o.o.


artykuł sponsorowany