BOŚ ze stratą za I kwartał

BOŚ ze stratą za I kwartał
Foto. Gramwzielone.pl

Po trzech miesiącach 2016 r. grupa BOŚ wykazała stratę netto w wysokości 12,9 mln zł wobec 0,7 mln zł straty netto w analogicznym okresie ub.r. Jak zapewnia BOŚ, w znacznej mierze przyczyniło się do tego obciążenie wyniku podatkiem bankowym za luty  i marzec w wysokości 9,6 mln zł.

Ostatnio Bank Ochrony Środowiska sfinalizował wykup 5-letnich euroobligacji w kwocie 250 mln euro. O przekazaniu środków na wykup euroobligacji Bank poinformował w raporcie bieżącym z 9 maja 2016 roku.            

Wykup euroobligacji ze stałym oprocentowaniem w wysokości 6 proc. pozwoli na obniżenie kosztu finansowania Banku. Środki na działalność będziemy pozyskiwać na rynku depozytów złotowych. Koszt takiego finansowania wynosi dziś poniżej 3 proc. i to nawet po dołożeniu dodatkowych wydatków związanych z transakcjami typu swap – mówi Stanisław Kluza, p.o. prezesa BOŚ.

REKLAMA

Saldo kredytów proekologicznych BOŚ na dzień 31 marca 2016 r. wynosiło blisko 5 mld zł, co stanowiło 33,9 proc. salda kredytów ogółem. W skali całej grupy łączne przychody odsetkowe od kredytów i pożyczek zwiększyły się o 12,8 proc., czyli o 15,9 mln zł, przy wzroście średniego stanu kredytów klientów o 1,7 mld zł, tj. o 13,9 proc.

W I kwartale 2016 r. sprzedaż kredytów proekologicznych sięgnęła180,5 mln zł. W zdecydowanej większości (96 proc.) trafiły one do klientów korporacyjnych. Finansowanie BOŚ wspierało przede wszystkim inwestycje z obszaru ochrony atmosfery, w tym z zakresu efektywności energetycznej i zrównoważonego budownictwa.

REKLAMA

Bank zapowiada dalszy wzrost zaangażowania w tym obszarze, a działaniem wspierającym jest planowana emisja akcji.

Nadzwyczajne walne zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska pod koniec kwietnia br. podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego BOŚ w drodze emisji akcji serii U w trybie subskrypcji prywatnej i w kwocie nominalnej nie niższej niż 10 zł, ale nie wyższej niż 400 mln zł. Oznacza to, że Bank wyemituje nie mniej niż 1 i nie więcej niż 40 mln akcji o jednostkowej wartości nominalnej 10 zł.  

Emisja odbędzie się z wyłączeniem prawa poboru, a cena emisyjna akcji zostanie ustalona przez radę nadzorczą Banku z uwzględnieniem wyników budowania księgi popytu. Proces dokapitalizowania ma zostać sfinalizowany do końca czerwca 2016 r.

W prowadzonych działaniach, zarówno w procesie dokapitalizowania Banku jak i wdrażania nowej strategii, BOŚ zapewnia o pełnym wsparciu wiodącego akcjonariusza – Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

red. gramwzielone.pl