URE podał średnią cenę energii za II kwartał 2016 r.

URE podał średnią cenę energii za II kwartał 2016 r.
Marion Wolf, flickr cc

Urząd Regulacji Energetyki podał średnią cenę energii za II kwartał br. W tym tygodniu URE poinformował też o średniej, ubiegłorocznej cenie energii, produkowanej w elektrowniach centralnie dysponowanych i opalanych węglem, a także o średnim, ubiegłorocznym koszcie węgla zużywanego przez jednostki wytwórcze centralnie dysponowane opalane węglem. 

Urząd Regulacji Energii podał, działając na podstawie art. 49a ust. 8 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. ustawy Prawo energetyczne, że średnia cena energii elektrycznej, sprzedawanej na zasadach innych niż określone w art. 49a ust. 1 i 2 tej ustawy, za II kwartał 2016 r. wyniosła 173,50 zł/MWh. 

URE informuje, że w obliczeniu ww. ceny uwzględniono dane z realizacji umów sprzedaży energii elektrycznej do spółek obrotu zawartych przez przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej, zobowiązanych do sprzedaży części wytworzonej energii elektrycznej w sposób określony w art. 49a ust. 1 i 2 ustawy – Prawo energetyczne. Podana cena nie uwzględnia natomiast podatków (VAT, akcyza), opłat niezwiązanych z ilością sprzedanej energii elektrycznej oraz zobowiązań związanych ze świadectwami pochodzenia. Cenę obliczono na podstawie danych przekazanych przez wytwórców i obejmujących sprzedaż energii elektrycznej w II kwartale br. o łącznym wolumenie 11,38 TWh.

REKLAMA

Urząd Regulacji Energetyki podaje też średnią kwartalną cenę energii wyznaczaną na podstawie przepisów ustawy o odnawialnych źródeł energii (art. 195). W tym wypadku pod koniec ubiegłego miesiąca URE podał średnią cenę energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym na razie za I kwartał 2016 r., która wyniosła 167,45 zł/MWh i była nieznacznie wyższa niż cena energii za IV kwartał 2015 r.

Algorytm obliczania tej ceny energii elektrycznej uwzględnia sprzedaż realizowaną przez wytwórców i spółki obrotu w konkurencyjnych segmentach krajowego hurtowego rynku energii elektrycznej, tj. do spółek obrotu w ramach kontraktów dwustronnych, a także na giełdę energii. W wyliczeniach nie została uwzględniona sprzedaż energii elektrycznej na rynek bilansujący – jak tłumaczy URE – ze względu na techniczny charakter tego segmentu rynku. W przypadku skonsolidowanych pionowo grup kapitałowych do wyliczenia ceny został wzięty pod uwagę wolumen sprzedaży energii elektrycznej i wartość jej sprzedaży do spółek obrotu poza grupę kapitałową oraz na giełdę energii.

REKLAMA

W tym tygodniu URE podał ponadto, działając na podstawie art. 46 ust. 7 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej, że średnia cena energii elektrycznej wytworzonej przez wytwórców eksploatujących jednostki wytwórcze centralnie dysponowane opalane węglem wyniosła 183,09 zł/MWh i była wyższa od średniej ceny za 2014 r. (178,18 zł/MWh).

W 2013 r. ta cena wyniosła 188,98 zł/MWh, w roku 2012 – 208,23 zł/MWh, a w roku 2011 – 199,17 zł/MWh.

URE podaje, że średnia cena energii elektrycznej wytworzonej przez wytwórców eksploatujących jednostki centralnie dysponowane została obliczona jako średnia z jednostkowych cen wytworzonej energii elektrycznej ważona wielkością produkcji energii elektrycznej brutto wytworzonej z węgla przez poszczególne jednostki wytwórcze centralnie dysponowane. Jednostkowe ceny energii elektrycznej wytworzonej w poszczególnych jednostkach centralnie dysponowanych zostały obliczone jako iloraz przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej i wielkości produkcji energii elektrycznej brutto wytworzonej z węgla przez te jednostki.

Urząd Regulacji Energetyki podał przy okazji średnioważony koszt węgla zużywanego przez jednostki wytwórcze centralnie dysponowane opalane węglem, który z uwzględnieniem kosztów transportu wyniósł 85,80 zł/MWh i był nieznacznie niższy od średniego kosztu za 2014 r. (86,55 zł/MWh).

Tymczasem w roku 2013 ten koszt wyniósł 92,31 zł/MWh, w roku 2012 – 96,84 zł/MWh, a w roku 2011 – 94,45 zł/MWh.

gramwzielone.pl