Aukcje symulacyjne dla OZE ruszą już w poniedziałek

Aukcje symulacyjne dla OZE ruszą już w poniedziałek
Fot. Gramwzielone.pl (C)

Urząd Regulacji Energetyki podał wczoraj, że od 18 lipca do 29 lipca 2016 r. odbędzie się II etap testów Internetowej Platformy Aukcyjnej (IPA). Planowane testowe aukcje uwzględniają, co ciekawe, „stare” koszyki aukcyjne i ceny referencyjne.

URE informuje, że w ramach testów zostaną zorganizowane cztery aukcje symulacyjne. Do aukcji będą mogli przystąpić wyłączenie wytwórcy posiadający co najmniej jedną aktywną instalację odnawialnego źródła energii, którą zgłoszono w pierwszym etapie testów IPA, dla której administrator systemu zaakceptował wniosek lub deklarację złożone podczas I-ego etapu testów.

Na stronach URE znajdziemy parametry planowanych, testowych aukcji, w tym informacje o terminach aukcji, planowanych wolumenach zamawianej energii oraz jej wartości.

REKLAMA

Co ciekawe, w dokumentach określających zasady testowych aukcji znajdziemy „stary” podział koszyków aukcyjnych, który obowiązywał we wcześniejszej wersji ustawy o OZE. Zakłada się organizację testowych aukcji dla instalacji o mocy do 1 MW oraz powyżej 1 MW, a także z uwzględnieniem kryteriów stopnia wykorzystania zainstalowanej mocy.

URE zastrzega, że aukcje symulacyjne zostaną przeprowadzone w oparciu o założenia systemu wsparcia określone w ustawie z dnia 20 lutego 2015 r.o odnawialnych źródłach energii, w brzmieniu nie obejmującym nowelizacji ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. 

REKLAMA

Z kolei ceny referencyjne dla poszczególnych rodzajów instalacji zostały określone w IPA zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia13 listopada 2015 r. w sprawie ceny referencyjnej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2016 r. 

Ceny referencyjne, które dotyczą de facto starych zasad systemu aukcyjnego i nie uwzględniają zmian w koszykach aukcyjnych, które wprowadziła ostatnia nowelizacja ustawy o OZE, znajdują się na stronie internetowej URE w tej zakładce.

URE zastrzega, że w aukcji symulacyjnej dla jednej instalacji odnawialnego źródła energii wytwórca może złożyć wyłącznie jedną ofertę, a złożona oferta może zostać zmodyfikowana lub wycofana pod warunkiem, że do zamknięcia sesji aukcji pozostało więcej niż 1 godz. Każda z ofert, podobnie jak w przypadku składania wniosków i deklaracji, musi zostać opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Prawidłowość złożonych podpisów na etapie testów nie będzie weryfikowana przez administratorów.

URE informuje, że czynności podejmowane przez użytkowników za pośrednictwem IPA w fazie testów mają wyłącznie symulacyjny charakter, a zatem nie rodzą żadnych skutków prawnych. 

Więcej informacji na temat najbliższych aukcji symulacyjnych w komunikacie URE.

gramwzielone.pl