URE: informacje o opłacie OZE mogą być „tajemnicą przedsiębiorstwa”

URE: informacje o opłacie OZE mogą być „tajemnicą przedsiębiorstwa”
Vestas press

Urząd Regulacji Energetyki przypomina o obowiązku informowania przez OSD o pobieraniu opłaty OZE, czyli opłaty związanej z kosztami wsparcia producentów zielonej energii, którą operatorzy od początku ubiegłego miesiąca mogą doliczać odbiorcom końcowym do ich rachunków za energię.

Opłaty OZE jest częścią rachunku pobieranego przez operatorów systemów dystrybucyjnych i tą opłatę dystrybutorzy mogą pobierać od 1 lipca 2016 roku, tj. od dnia wejścia w życie zmienionego rozdziału 4. ustawy o OZE. Opłata OZE została uwzględniona w taryfach przedsiębiorstw energetycznych na 2016 r.

Stawka opłaty OZE wyniesie 2,51 zł za MWh zużytej energii. Mimo ostatnich zmian w systemie wsparcia dla OZE, autorzy nowelizacji ustawy o OZE nie zmienili wysokości opłaty OZE, która została obliczona pod poprzednią wersję systemu wsparcia wpisaną do pierwotnej wersji ustawy o OZE.

REKLAMA

Teraz Urząd Regulacji Energetyki w informacji adresowanej do operatorów systemu dystrybucyjnego przypomina, że są oni zobowiązani do przekazywania cyklicznie operatorowi systemu przesyłowego oraz URE informacji dotyczących ilości energii elektrycznej, która stanowi podstawę do naliczania opłaty OZE oraz wielkości należnych i pobranych środków z tytułu tej opłaty, w terminie do szóstego dnia miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym. Obowiązek ten wynika z art. 100 ust. 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2015 r., poz. 478 z późn. zm.).

REKLAMA

Urząd Regulacji Energetyki zaznacza, że OSD mogą uznać, że przedstawione Prezesowi URE informacje na temat opłaty OZE „mają charakter sensytywny i mogą stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.), a zatem jako takie nie powinny być ujawniane podmiotom trzecim”.

W takim wypadku przekazane przez OSD informacje o opłacie OZE powinny być oznaczone klauzulą „tajemnica przedsiębiorstwa”.

Więcej na temat opłaty OZE w artykule: Opłata OZE wchodzi na rachunki za energię. Jaką miała historię?

gramwzielone.pl