Dofinansowanie na mikroinstalacje OZE w woj. kujawsko-pomorskim

Dofinansowanie na mikroinstalacje OZE w woj. kujawsko-pomorskim
Conergy press

Wczoraj Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu ogłosił nabór wniosków w ramach programu o nazwie Ekodom dofinansowanie zadań z zakresu termomodernizacji i OZE realizowanych przez osoby fizyczne na potrzeby mieszkaniowe.

Deklarowany przez WFOŚiGW w Toruniu cel programu to ograniczenie lub uniknięcie emisji zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery poprzez oszczędność zużycia ciepła w wyniku termomodernizacji budynków oraz poprzez zwiększenie produkcji energii z odnawialnych źródeł.

Pomoc finansowa będzie udzielana w formie preferencyjnej pożyczki z możliwością częściowego umorzenia. Wypłata pożyczki nastąpi po zakończeniu realizacji na podstawie faktur i protokołu odbioru. 

REKLAMA

Wysokość preferencyjnej pożyczki może wynieść do 80 proc. kosztu kwalifikowanego. Przewiduje się możliwość umorzenia 30 proc. kwoty pożyczki.

Oprocentowanie pożyczki ustalono na nie mniej niż 0,7 stopy redyskonta weksli, jednak nie mniej niż 3 punkty procentowe w stosunku rocznym. Okres spłaty wyniesie do 10 lat.

REKLAMA

Do grupy potencjalnych beneficjentów programu Ekodom WFOŚiGW w Toruniu zalicza osoby fizyczne posiadające prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym. Przez dysponowanie nieruchomością należy rozumieć prawo własności (w tym współwłasność) lub użytkowanie wieczyste.

Preferencyjne finansowanie w programie Ekodom można przeznaczyć na przedsięwzięcia realizowane na potrzeby mieszkaniowe na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

WFOŚiGW w Toruniu zalicza do nich zadania termomodernizacyjne (w tym docieplenie przegród zewnętrznych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana źródła ciepła wraz z modernizacją instalacji), montaż pomp ciepła i kolektorów słonecznych o  mocy do 300 kW wraz z instalacją, montaż instalacji fotowoltaicznych o mocy do 40 kW, a także montaż elektrowni wiatrowych o mocy do 40 kW.

Wnioski w programie Ekodom można składać w WFOŚiGW w Toruniu w terminie od 15 września 2016 r. do wyczerpania budżetu programu, jednak nie później niż do 30 czerwca 2017 r.

Więcej informacji o programie Ekodom – dofinansowanie zadań z zakresu termomodernizacji i OZE realizowanych przez osoby fizyczne na potrzeby mieszkaniowe można znaleźć na stronie WFOŚiGW w Toruniu.

red. gramwzielone.pl