Sprzedawcy zobowiązani w 2017 r. Kto będzie musiał kupić energię z OZE?

Sprzedawcy zobowiązani w 2017 r. Kto będzie musiał kupić energię z OZE?
Marion Wolf, flickr cc

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wyznaczył na przyszły rok w sumie 170 sprzedawców zobowiązanych na obszarze działania 170 operatorów systemów dystrybucyjnych oraz sprzedawcę zobowiązanego na obszarze działania operatora systemu przesyłowego.

Zgodnie z ustawą o odnawialnych źródłach energii prezes URE wyznacza sprzedawcę zobowiązanego na rok następny na obszarze działania danego operatora systemu dystrybucyjnego lub przesyłowego elektroenergetycznego, który jest sprzedawcą energii elektrycznej o największym wolumenie jej sprzedaży w okresie od 1 stycznia do 31 sierpnia tego samego roku na obszarze działania tego operatora.

Wśród sprzedawców zobowiązanych, których URE wyznaczył na 2017 r., są sprzedawcy działający na obszarach największych operatorów sieci dystrybucyjnych. W przypadku PGE Dystrybucja funkcję sprzedawcy zobowiązanego będzie pełnić PGE Obrót, w przypadku obszaru Energa Operator sprzedawcą zobowiązanym będzie Energa Obrót, na obszarze Tauron Dystrybucja ta funkcja została powierzona spółce Tauron Sprzedaż, a na obszarze zajmowanym przez Enea Operator sprzedawcą zobowiązanym będzie Enea SA.

REKLAMA

URE wyznaczył też sprzedawcę zobowiązanego na obszarze operatora systemu przesyłowego PSE. W tym wypadku sprzedawcą zobowiązanym będzie PGE Obrót. 

Co robią sprzedawcy zobowiązani?

Obowiązek wyznaczenia tzw. sprzedawców zobowiązanych na URE nakłada ustawa o OZE.

REKLAMA

Zgodnie z tą ustawą (art. 40. ust. 1.) sprzedawca zobowiązany ma wykonywać obowiązek zakupu energii ze źródeł odnawialnych, co jest jednym z podstawowych elementów systemu wsparcia dla producentów energii z OZE.

Ostatnia nowelizacja ustawy o OZE wprowadza zapis mówiący o tym, że w przypadku instalacji prosumenckich sprzedawca zobowiązany ma obowiązek dokonać rozliczenia zgodnie z wpisanym do tej nowelizacji systemem opustów, chyba że rozliczenia dokonuje wybrany przez prosumenta sprzedawca inny niż sprzedawca zobowiązany, na podstawie zawartej z prosumentem umowy kompleksowej.

Sprzedawca zobowiązany ma ponadto obowiązek zakupu energii z OZE wytworzonej w instalacji odnawialnego źródła energii, innej niż mikroinstalacja, o łącznej mocy elektrycznej mniejszej niż 500 kW.

Sprzedawcy zobowiązani muszą gromadzić informacje nt. kupowanej energii i przekazywać co miesiąc Zarządcy Rozliczeń SA sprawozdania zawierające informacje na ten temat wraz z wnioskiem o pokrycie tzw. ujemnego salda, a także informacje o korektach kwot wynikających ze sprawozdań za poprzednie miesiące w przypadku zaistniałej korekty danych o ilości wytworzonej energii elektrycznej.

Ustawa o odnawialnych źródłach energii nakłada też na sprzedawców zobowiązanych obowiązek pokrycia w całości kosztów bilansowania handlowego energii wytworzonej w instalacjach OZE o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej mniejszej niż 500 kW, jak również w mikroinstalacjach. 

red. gramwzielone.pl