Gwarancje bankowe w aukcjach dla OZE: 30 zł za każdy kW

Gwarancje bankowe w aukcjach dla OZE: 30 zł za  każdy kW
Foto. Q Cells

W opublikowanym wczoraj przez Urząd Regulacji Energetyki regulaminie aukcji dla odnawialnych źródeł energii znajdziemy m.in. warunek wniesienia odpowiedniego zabezpieczenia. W przypadku projektu biogazowni czy farmy fotowoltaicznej o mocy 1 MW to kwota rzędu 30 tys. zł.

Wysokość gwarancji w aukcjach dla OZE to wartość jednakowa jak wprowadzone kilka lat temu do Prawa energetycznego zaliczki na poczet przyłączenia elektrowni OZE do sieci. Celem tego zabiegu było wyeliminowanie „wirtualnych” przyłączeń i spekulacji wydanymi warunkami przyłączenia.

Teraz do nowego systemu wsparcia bazującego na aukcjach wprowadzane jest zabezpieczenie, którego wartość wynosi również 30 zł za każdy 1 kW planowanej mocy i które może zostać zrealizowane w postaci gwarancji bankowych.

REKLAMA

Gwarancja bankowa w aukcji dla odnawialnych źródeł energii musi być bezwarunkowa, płatna na pierwsze żądanie Prezesa URE i nieodwołalna, a także musi zawierać m.in. wskazanie, że wyłącznym beneficjentem gwarancji bankowej jest Prezes URE.

Zgodnie z regulaminem aukcji, który opublikował odpowiedzialny za ich przeprowadzenie Urząd Regulacji Energetyki, alternatywnie do zabezpieczenia w postaci gwarancji bankowych, gdy ich suma jest niewystarczająca, dopuszcza się jej uzupełnienie w drodze wpłacenia kaucji bądź ustanowienia kolejnej gwarancji bankowej.

Okres obowiązywania gwarancji bankowej różni się w zależności od technologii i tego, czy instalacja zgłaszana do aukcji ma dopiero powstać czy już istnieje i ma zostać przeniesiona do nowego systemu na podstawie aukcji migracyjnej (interwencyjnej).

REKLAMA

W przypadku instalacji nowych wykorzystujących energię promieniowania słonecznego okres gwarancji ma wynosić 25 miesięcy licząc od 31 grudnia roku, w którym wytwórca zamierza przystąpić do aukcji. W przypadku morskich farm wiatrowych okres gwarancji ma wynosić 73 miesiące, a w przypadku innych, nowych OZE okres gwarancji ma wynieść 49 miesięcy.

W przypadku instalacji już istniejących, przenoszonych do systemu aukcyjnego z systemu zielonych certyfikatów, okres gwarancji ma wynieść 2 miesiące licząc od 31 grudnia roku, w którym wytwórca zamierza przystąpić do aukcji.

Gwarancje złożone w URE przez inwestorów mają podlegać weryfikacji, a po zrealizowaniu aukcji będą podlegać zwrotowi w terminie 14 dni licząc od dnia zamknięcia aukcji w przypadku uczestnika aukcji, którego ofertę odrzucono, a także w terminie 60 dni licząc od dnia wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej z instalacji OZE, w tym instalacji zmodernizowanej – w przypadku uczestnika, którego oferta wygrała aukcję.

W przypadku wycofania oferty z aukcji gwarancja ma również podlegać zwrotowi na wniosek złożony przez inwestora w URE.  

Pełny regulamin aukcji, które mają być prowadzone przez Urząd Regulacji Energetyki, został opublikowany wczoraj przez URE. Regulamin jest dostępny pod tym linkiem.

Ministerstwo Energii zapowiedziało organizację pierwszych aukcji jeszcze na rok 2016. Ich terminu jeszcze nie ogłoszono, mimo, że zgodnie z regulaminem aukcji ogłoszenie o aukcji powinno zostać zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej URE nie później niż 30 dni przed dniem jej rozpoczęcia. 

red. gramwzielone.pl