Dotacje na OZE na Podlasiu. Wkrótce nabór wniosków

Dotacje na OZE na Podlasiu. Wkrótce nabór wniosków
Bisol press

Na początku marca w woj. podlaskim zostanie uruchomiony nabór wniosków na unijne dotacje na odnawialne źródła energii w ramach działania 5.1 z RPO dla Podlasia. Ubiegłoroczny nabór w konkursie 5.1 anulowano, co tłumaczono niepewnością co do stanu prawnego dla sektora OZE. Z kolei nabór zrealizowany pod koniec 2015 r. zaowocował przyznaniem dotacji dla sześciu inwestycji mających na celu budowę elektrowni fotowoltaicznych.

Zarząd Województwa Podlaskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ogłasił nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach  działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii.

Wnioski będzie można składać w terminie od 3 marca do 14 kwietnia. Rozstrzygnięcie konkursu przewidziano na lipiec 2017 r.

REKLAMA

W konkursie będzie można ubiegać się o dofinansowanie na cztery typy projektów, dla których przewidziano osobne pule dotacji.

W pierwszym promowane będą inwestycje mające na celu montaż fotowoltaiki lub kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych, w tym na budynkach jednorodzinnych na potrzeby własne, z wyłączeniem budynków, w których prowadzona jest działalność gospodarcza, w tym działalność rolnicza.

O dofinansowanie będą mogły ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną, a także stowarzyszenia lokalnych grup działania.

W przypadku drugiego typu projektów dofinansowanie może objąć inwestycje z zakresu budowy nowych lub zwiększenia mocy jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła z OZE na własne potrzeby.

W przypadku trzeciego typu projektów promowane będą inwestycje z zakresu budowy nowych lub zwiększenia mocy jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła z OZE wraz z podłączeniem do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej, a w przypadku czwartego typu dofinansowane zostaną projekty dotyczące wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych oraz rozwoju infrastruktury wytwórczej biokomponentów i biopaliw.

REKLAMA

Dofinansowanie w ramach działań drugiego i trzeciego będzie można przeznaczyć na inwestycje w instalacje do produkcji energii wodnej (do 5 MWe), wiatrowej (do 5 MWe), słonecznej (do 2 MW/MWt), geotermalnej (do 2 MWt), biogazowej (1 MWe) lub biomasowej (do 5 MWe/MWt).

Beneficjentami w przypadku typów przedsięwzięć od drugiego do czwartego mogą być m.in. przedsiębiorcy, producenci rolni i grupy producenckie, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, kościoły i związki wyznaniowe, NGO, a także jednostki samorządu terytorialnego oraz jednostki sektora publicznego.

Budżet całego konkursu to 100 mln zł, z czego na projekty dotyczące energetyki słonecznej przewidziano 20 mln zł, na projekty dotyczące wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych na własne potrzeby – 30 mln zł, a na projekty dotyczące inwestycji z zakresu budowy nowych lub zwiększenia mocy jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła z OZE oraz infrastruktury wytwórczej biokomponentów i biopaliw przewidziano 50 mln zł.

Maksymalny poziom dofinansowania nie może przekroczyć 85 proc. kosztów kwalifikowanych.

Wcześniejsze nabory

W czerwcu ubiegłego roku Zarząd Województwa Podlaskiego  anulował kolejny konkurs w ramach działania 5.1., co tłumaczono „niepewnością prawną” związaną z trwającymi wówczas pracami nad nowelizacją ustawy o OZE, która ostatecznie weszła w życie 1 lipca 2016 r. i która wprowadziła nowe zasady rozliczeń producentów energii odnawialnej.

W poprzednim naborze w ramach działania 5.1., który był prowadzony w grudniu 2015 r., dofinansowanie przyznano na 6 projektów, których całkowity koszt oszacowano na 28,75 mln zł, a wartość przyznanego dofinansowania wyniosła 12,732 mln zł. Przyznane dofinansowanie stanowiło w przypadku poszczególnych projektów od 55 proc. do 65 proc. kosztów kwalifikowanych.

Unijne fundusze przyznano m.in. na budowę elektrowni fotowoltaicznych przez spółki Fotowoltaika Podlasie oraz Coral, na instalację fotowoltaiczną na dachu budynku produkcyjnego firmy Abies w Mieczach, a także na budowę systemów PV w gminach Puńsk i Szypliszki przez firmę PV Energia Szypliszki.

red. gramwzielone.pl