Niższe przychody i EBITDA Taurona w 2016 r.

Zarząd Tauron Polska Energia S.A. przekazał do wiadomości publicznej wybrane szacunkowe dane finansowe oraz dane operacyjne za 2016 rok oraz za IV kwartał 2016 r.

Jak podaje Tauron, przychody ze sprzedaży w 2016 r. wyniosły 17 646 mln zł, z czego 4 522 mln zł to przychody za IV kwartał.

EBITDA, czyli zysk operacyjny powiększony o amortyzację i odpisy na aktywa niefinansowe, w ubiegłym roku wyniósł 3 340 mln zł (882 mln zł w IV kwartale), w tym EBITDA segmentu Wydobycie wyniosła 82 mln zł, EBITDA segmentu Wytwarzanie 548 mln zł, EBITDA segmentu Dystrybucja 2 395 mln zł, a EBITDA segmentu Sprzedaż 490 mln zł. Zysk operacyjny w ujęciu EBIT wyniósł 805 mln zł (282 mln zł w IV kwartale), a zysk netto 378 mln zł, z czego 102 mln zł wypracowano w IV kwartale.

REKLAMA

Tymczasem w 2015 r. – mimo osiągnięcia zysku, który w ujęciu EBITDA wyniósł 3,5 mld zł – grupa Tauron odnotowała w ubiegłym roku skonsolidowaną stratę netto w wysokości 1,8 mld zł. 

W 2015 roku Grupa Tauron wypracowała prawie 18,4 mld zł przychodów ze sprzedaży, utrzymując poziom zbliżony do uzyskanego w 2014 r. EBITDA Grupy uzyskana w 2015 r. wyniosła 3,5 mld zł, co było wynikiem niższym o 4,6 proc. w porównaniu z 2014 r.

REKLAMA

W jednostkowym sprawozdaniu finansowym Tauron Polska Energia S.A. za 2015 r. ujęto odpis w wysokości 4,9 mld zł z tytułu utraty wartości aktywów trwałych oraz utraty bilansowej wartości akcji i udziałów w spółkach Tauron Wytwarzanie S.A. oraz Tauron Ciepło Sp. z o.o.

Produkcja energii elektrycznej w Grupie Tauron miała wynieść w 2016 r. brutto 16,80 TWh (w tym 4,36 TWh w ostatnim kwartale 2016 r.), produkcja ciepła ukształtowała się na poziomie 11,52 PJ, dystrybucja energii elektrycznej wyniosła 49,68 TWh –  z czego do odbiorców końcowych 47,47 TWh. Sprzedaż detaliczna energii elektrycznej miała natomiast wynieść 32,04 TWh

zastrzega, że prezentowane powyżej wartości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Ostateczne wartości zostaną przedstawione w sprawozdaniach finansowych TAURON Polska Energia S.A., których publikację zaplanowano na 15 marca 2017 r.

Tauron zaznacza, że opublikowane wyniki za 2016 r. uwzględniają wyniki testów na utratę wartości aktywów, o których spółka poinformowała dzień wcześniej i w których przewidziano m.in. odpis wartości farm wiatrowych o wartości 281 mln zł. Więcej na ten temat w artykule: Tauron: odpis wartości farm wiatrowych na 281 mln zł.

red. gramwzielone.pl