Koordynator ds. negocjacji przy URE pomoże prosumentom

Koordynator ds. negocjacji przy URE pomoże prosumentom
erhard renz, flickr cc

Koordynator ds. negocjacji działający przy Urzędzie Regulacji Energetyki ma pomóc prosumentom w rozwiązywaniu sporów z zakładami energetycznymi. Jednak mimo, że ustawa wprowadzająca instytucję koordynatora obowiązuje już od kilku miesięcy, nadal nie wybrano osoby na to stanowisko. Ponadto konieczne jest wydanie odpowiedniego rozporządzenia, którego Ministerstwo Energii jeszcze nie przygotowało.

Prosumenci mają wkrótce zyskać dodatkową możliwość rozwiązywania sporów z zakładami energetycznymi.

Instytucję tzw. Koordynatora do spraw negocjacji przy URE powołuje ustawa z 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, wprowadzając – jak informuje URE – „narzędzie zapewniające konsumentom możliwość składania wniosków o rozwiązanie sporów z przedsiębiorcami do podmiotów oferujących bezstronne, przejrzyste, skuteczne i szybkie metody ich alternatywnego rozwiązywania”.

REKLAMA

Zgodnie z art. 31a ust. 1 tej ustawy, przy Prezesie URE ma działać Koordynator do spraw negocjacji (…) prowadzący postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów między odbiorcami paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła w gospodarstwie domowym a przedsiębiorstwami energetycznymi oraz między prosumentami będącymi konsumentami a przedsiębiorstwami energetycznymi, wynikłych z umów: 1) o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej, gazowej lub ciepłowniczej, w tym przyłączenia mikroinstalacji; 2) o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej lub gazu ziemnego; 3) o świadczenie usług przesyłania i dystrybucji ciepła; 4) sprzedaży; a także 5) umów kompleksowych.

Postępowanie przed Koordynatorem ma być wszczynane na wniosek odbiorcy paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła w gospodarstwie domowym albo prosumenta będącego konsumentem.

Warunkiem wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie postępowania przed Koordynatorem ma być podjęcie próby kontaktu z przedsiębiorstwem energetycznym i bezpośredniego rozwiązania sporu.

W ustawie czytamy ponadto, że „jeżeli przedsiębiorstwo energetyczne nie uwzględniło reklamacji prosumenta będącego konsumentem, prosument ten może wystąpić, w terminie 14 dni od dnia otrzymania powiadomienia o nieuwzględnieniu reklamacji, do koordynatora (…) z wnioskiem o rozwiązanie sporu w tym zakresie” (art. 49 ust. 1).

Prosumenci chcący zgłosić się do Koordynatora do spraw negocjacji przy Prezesie URE muszą jednak na taką możliwość jeszcze poczekać.

Urząd Regulacji Energetyki informuje portal Gramwzielone.pl, że aktualnie trwa nadal postępowanie rekrutacyjne na stanowisko Koordynatora ds. negocjacji działającego przy Prezesie URE.

URE przeprowadził już wcześniej nabór kandydatów na to stanowisko. Nabór zakończony 9 stycznia br. nie przyniósł jednak efektów w postaci wyboru Koordynatora.

REKLAMA

Wczoraj URE ogłosił kolejny nabór aplikacji, które można składać do 1 marca br. Od kandydatów wymagane jest m.in. doświadczenie w postaci co najmniej 5 lat stażu pracy, w tym co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym, a także bardzo dobra znajomość m.in. prawa energetycznego, ustawy o odnawialnych źródłach energii w zakresie dotyczącym ochrony prosumenta będącego konsumentem, a także dobra znajomość ustawy o prawach konsumenta.

Jak czytamy w ogłoszeniu opublikowanym przez URE, do zadań Koordynatora ds. negocjacji będzie należało prowadzenie postępowań w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów, o których mowa w art. 31a prawa energetycznego, między odbiorcami paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła w gospodarstwie domowym a przedsiębiorstwami energetycznymi oraz między prosumentami będącymi konsumentami a przedsiębiorstwami energetycznymi; realizowanie przy pomocy zespołu obowiązków informacyjnych i sprawozdawczych podmiotu uprawnionego, określonych w rozdziale 2 ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, a także udział w procesie opiniowania aktów prawnych dotyczących obszaru pozasądowego rozwiązywania sporów.

Jak podaje URE, Koordynator ds. negocjacji będzie prowadził m.in. stronę internetową umożliwiającą dostęp do informacji dotyczących prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich i pozwalającą na złożenie wniosku o wszczęcie tego postępowania i przekazanie dokumentów, które powinny być dołączone do tego wniosku w postaci elektronicznej – zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.

Do rozpoczęcia działalności Koordynatora potrzebne jest ponadto wejście w życie odpowiedniego rozporządzenia.

Jak czytamy w ustawie o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, to rozporządzenie ma wydać minister właściwy do spraw energii i ma ono określić szczegółowy tryb prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów.

Jak ponadto wynika z tej ustawy, minister właściwy do spraw energii może określić w rozporządzeniu wysokość progów finansowych wartości przedmiotu sporu, których przekroczenie uprawnia do odmowy rozpatrzenia sporu, uwzględniając określenie ich wysokości na poziomie, który nie utrudnia znacząco odbiorcy paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła w gospodarstwie domowym albo prosumentowi będącemu konsumentem dostępu do postępowania.

Projekt rozporządzenia, które ma przygotować Ministerstwo Energii, nie został jeszcze zamieszczony na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

Nowe prawa prosumentów

Nowe prawa prosumentów w rozwiązywaniu spornych sytuacji, które mogą powstać w relacjach z zakładami energetycznymi, wprowadziła też nowelizacja ustawy o OZE, która weszła w życie z dniem 1 lipca 2016 r.

Zgodnie z tą ustawą „prosumentowi będącemu konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny przysługuje prawo złożenia do przedsiębiorstwa energetycznego reklamacji dotyczącej przyłączenia mikroinstalacji, rozliczania i dystrybucji tej energii”, a „jeżeli przedsiębiorstwo energetyczne nie uwzględniło reklamacji prosumenta, prosument może wystąpić, w terminie 14 dni od dnia otrzymania powiadomienia o nieuwzględnieniu reklamacji, do sądu polubownego z wnioskiem o rozpatrzenie sporu w tym zakresie”.

red. gramwzielone.pl