Dobre wyniki Taurona, ale znowu odpis wartości aktywów

Dobre wyniki Taurona, ale znowu odpis wartości aktywów
Tauron press

Tauron podał wyniki finansowe za 2016 r., w którym odnotował lepsze wyniki finansowe niż w 2015 r., w tym samym czasie zmniejszył jednak produkcję energii w tym generację ze źródeł odnawialnych. Spółka dokonała ponadto kolejnego odpisu wartości aktywów w segmencie wytwarzania.

W 2016 r. Tauron odnotował przychody na poziomie 17,646 mld zł wobec 18,264 mld zł przed rokiem. Wynik EBITDA wyniósł 3,337 mld zł wobec 3,523 mld zł w 2015 r., a zysk netto ukształtował się na poziomie 370 mln zł wobec straty 1,804 mld zł za rok 2015 – co spółka tłumaczy wykonanymi wówczas odpisami aktualizacyjnymi.

W IV kwartale 2016 r. przychody ze sprzedaży Taurona wyniosły 4,523 mld zł wobec 4,63 mld zł w ostatnim kwartale 2015 r. EBITDA wyniosła 279 mln zł wobec ujemnego wyniku -3,433 mld zł w IV kwartale 2015 r., a zysk netto wyniósł 94 mld zł wobec straty wynoszącej aż 2,883 mld zł w ostatnim kwartale wcześniejszego roku.

REKLAMA

Kolejny odpis wartości

Tauron zaznacza, że również w 2016 r. negatywny wpływ na wysokość zysku netto miały przeprowadzone w ubiegłym roku testy na trwałą utratę wartości bilansowej aktywów, których wyniki skutkowały ujęciem odpisów aktualizujących wartość bilansową konwencjonalnych i odnawialnych źródeł wytwórczych o łącznej wartości 735 mln zł netto.

Podając w połowie ubiegłego miesiąca wstępne wyniki za 2016 r., Tauron informował, że wartość utworzonych odpisów dotyczących tylko farm wiatrowych ma wynieść około 281 mln zł. Obecnie w swoim portfolio Tauron posiada farmy wiatrowe Lipniki (30,75 MW), Zagórze (30 MW), Wicko (40 MW) i Marszewo (82 MW). 

Spółka tłumaczy, że odpisy są rezultatem „uwzględnienia w testach zmian w otoczeniu rynkowym, w tym między innymi: niekorzystnych regulacji w obszarze odnawialnych źródeł energii, kilkukrotnego spadku cen zielonych certyfikatów oraz utrzymujących się niekorzystnych – z punktu widzenia rentowności energetyki węglowej – warunków rynkowych”.

Natomiast rok temu spółka podała, że przeprowadzone testy za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 r. wskazały zasadność ujęcia odpisów z tytułu częściowej bądź całkowitej utraty bilansowej wartości aktywów obejmujących istotną część majątku wytwórczego Grupy w obszarze wytwarzania energii elektrycznej i ciepła – bloków energetycznych o różnej mocy (w szczególności 200 MW i 150 MW), bloków opalanych biomasą i kogeneracyjnych.

Przeprowadzone wówczas przez Tauron testy wskazały zasadność ujęcia odpisów z tytułu utraty bilansowej wartości akcji i udziałów w spółkach Tauron Wytwarzanie S.A. oraz Tauron Ciepło Sp. z o.o. w łącznej kwocie aż 4,931 mld zł.  

Tauron podawał wówczas w komunikacie, że „konieczność dokonania odpisów wynika przede wszystkim z uwzględnienia w testach utrzymującej się niekorzystnej dla wytwórców energii elektrycznej sytuacji rynkowej i wynikającego z niej przyjęcia bardziej konserwatywnych prognoz kształtowania się cen energii elektrycznej oraz ograniczenia wolumenów produkcji w przyszłości”. Spółka zaznaczyła jednocześnie, że „utrzymywanie się niekorzystnych trendów może spowodować konieczność dokonania dalszych odpisów”.

Mniejsza produkcja energii

REKLAMA

Zakończyliśmy miniony rok dobrym czwartym kwartałem. Wynik EBITDA uzyskany w całym 2016 r. jest nieznacznie niższy niż rok wcześniej i jest to przede wszystkim rezultat trudnych warunków rynkowych w sektorze górnictwa węgla kamiennego i energetyki konwencjonalnej. Na wynik operacyjny i netto, podobnie jak w 2015 r., wpłynęły odpisy wartości bilansowej nierentownych jednostek wytwórczych segmentu Wytwarzanie. Widać, że czynniki regulacyjno-rynkowe w coraz większym stopniu wpływają na wyniki finansowe osiągane przez firmy energetyczne – komentuje Marek Wadowski, wiceprezes zarządu Tauron Polska Energia ds. ekonomiczno-finansowych.

W ubiegłym roku Tauron wyprodukował w sumie 16,8 TWh energii elektrycznej wobec 18 TWh rok wcześniej. Tylko w IV kwartale generacja wyniosła 4,35 TWh wobec 4,76 TWh w roku 2015.

W przypadku OZE produkcja z instalacji wiatrowych, biomasowych i wodnych Taurona wyniosła w 2016 r. 1,32 TWh wobec 1,63 TWh przed rokiem, a wyłącznie w IV kwartale było to odpowiednio 0,32 TWh i 0,43 TWh.

Niższa produkcja i sprzedaż energii elektrycznej realizowana przez segment Wytwarzanie wynikała bezpośrednio z przyjętej strategii handlowej Grupy Tauron, przy czym za spadek produkcji energii w źródłach odnawialnych odpowiadała głównie niższa produkcja z biomasy (efekt obniżenia współczynnika wsparcia dla procesu współspalania biomasy z 1,0 do 0,5 oraz silnego spadku cen zielonych certyfikatów) – tłumaczy Tauron.

Wzrosła dystrybucja energii – za cały 2016 r. wyniosła 49,68 TWh wobec 49,2 TWh, spadła natomiast sprzedaż detaliczna – z 35,94 TWh w 2015 do 32,04 TWh w 2016 r. Na koniec 2016 r. spółka Tauron Dystrybucja miała 5,474 mln klientów wobec 5,418 mln na koniec 2015 r.

Nowa strategia

Tauron podaje przy okazji publikacji wyników finansowych za ubiegły rok, że w ramach zaktualizowanej strategii na lata 2016-25  planuje m.in. „racjonalizację” nakładów inwestycyjnych, w ramach której zredukowano planowany capex z 20,2 mld zł do ok. 18 mld zł.

W 2016 r. nakłady inwestycyjne Grupy wyniosły 3,8 mld zł. W segmencie Dystrybucja capex (1,8 mld zł) był przeznaczony przede wszystkim na modernizację sieci dystrybucyjnej  i przyłączanie do sieci nowych odbiorców. W segmencie Wytwarzanie gros capexu zostało przeznaczone na budowę bloku węglowego o mocy 910 MW w Elektrowni Jaworzno III (1,24 mld zł). Planowane całkowite nakłady na budowę tej jednostki wynoszą ok. 6,2 mld zł, a blok zostanie przekazany do eksploatacji w listopadzie 2019 r.

Założone kierunki inwestycyjne po roku 2020 to, oprócz energetyki regulowanej, także nowa energetyka. Tauron będzie inwestował w rozwój e-mobility, rozproszone wytwarzanie ciepła i energii, energetykę prosumencką, rozwiązania smart home, smart city oraz usługi okołoenergetyczne. W zakresie działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej strategia zakłada ponoszenie wydatków inwestycyjnych w wysokości 0,4 proc. wartości skonsolidowanych przychodów rocznie – czytamy w informacji Taurona.

W celu pozyskania finansowania na nowe inwestycje Tauron w tym miesiącu podpisał porozumienia z grupą obligatariuszy, na mocy których została podwyższona dopuszczalna wartość wskaźnika długu netto/EBITDA z 3,0x do 3,5x.

W IV kwartale 2016 r. wyemitowano obligacje hybrydowe (podporządkowane) o wartości 190 mln euro, które objął Europejski Bank Inwestycyjny w ramach tzw. planu Junckera. Jak informuje spółka, była to pierwsza tego typu w Europie oraz pierwsza w Polsce emisja obligacji hybrydowych. Zadłużenie wyemitowane w ramach tego programu nie jest uwzględniane przy kalkulacji wskaźnika dług netto/EBITDA. 

red. gramwzielone.pl