Dotacje na kogenerację i OZE z RPO dla woj. mazowieckiego

Dotacje na kogenerację i OZE z RPO dla woj. mazowieckiego
Foto. Polskie Stowarzyszenie Producentów Biogazu Rolniczego

Dzisiaj rozpoczyna się nabór wniosków w konkursie na unijne dotacje z RPO dla woj. mazowieckiego, w którym premiowane będą inwestycje kogeneracyjne. W ramach regionalnego programu operacyjnego dla Mazowsza wkrótce zostanie uruchomiony inny konkurs dedykowany odnawialnym źródłom energii.

Nabór wniosków w ramach Działania 4.2 Efektywność energetyczna, typ projektu: Budowa lub przebudowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w kogeneracji, z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, rozpoczyna się dzisiaj i potrwa do 6 czerwca br.

W ramach konkursu wspierane będą inwestycje polegające na budowie, rozbudowie jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji, w tym również z wykorzystaniem technologii OZE, a także na przebudowie jednostek wytwarzania ciepła, w wyniku której jednostki te zostaną zastąpione jednostkami wytwarzania energii w wysokosprawnej kogeneracji.

REKLAMA

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie projektów w ramach konkursu są JST, ich związki i stowarzyszenia; jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną; jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną; przedsiębiorstwa; zakłady opieki zdrowotnej i podmioty lecznicze działające w publicznym systemie ochrony zdrowia – zakontraktowane z NFZ; instytucje kultury; uczelnie/szkoły wyższe; spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, TBS-y; kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych; a także organizacje pozarządowe.

Maksymalne dofinansowanie do pojedynczego projektu może sięgnąć 80 proc. kosztów kwalifikowanych.

Budżet konkursu wynosi 7,99 mln euro. Planowany termin rozstrzygnięcia to październik br.

REKLAMA

Dzisiaj w woj. mazowieckim kończy się nabór wniosków w konkursie, w którym można było ubiegać się o unijne dotacje na termomodernizację budynków użyteczności publicznej, w tym poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

Jednak już pod koniec kwietnia zostanie uruchomiony kolejny konkurs na dotacje z RPO dla Mazowsza, tym razem dedykowany stricte inwestycjom w odnawialne źródła energii.

W konkursie, którego budżetu wyniesie 2 mln euro, przy maksymalnym dofinansowaniu dla jednego projektu na poziomie 1,5 mln zł, wsparciem zostaną objęte projekty polegające na budowie, rozbudowie oraz przebudowie infrastruktury mające na celu produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej.

W szczególności unijne dofinansowanie może wesprzeć inwestycje w budowę/przebudowę instalacji/jednostek wytwórczych energii elektrycznej/ cieplnej przy wykorzystaniu energii wiatru, słońca (fotowoltaika, kolektory słoneczne), biomasy, biogazu, geotermii, pomp ciepła oraz wody (wraz z ewentualnym podłączeniem do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej), Wsparciem zostaną objęte również  instalacji do produkcji biokomponentów i biopaliw II i III generacji.

W konkursie w ramach Działania 4.1 Odnawialne źródła energii o dofinansowanie będą mogli ubiegać się przedsiębiorcy.  

red. gramwzielone.pl