Lewiatan: przedsiębiorcy do systemu opustów

Lewiatan: przedsiębiorcy do systemu opustów
Daria Kulczycka, dyrektorka departamentu energii i zmian klimatu Konfederacji Lewiatan

Obecnie ustawa o OZE rozgranicza zasady rozliczeń w przypadku oddawania do sieci energii produkowanej z mikroinstalacji należących do podmiotów zaliczanych do grupy prosumentów od zasad rozliczeń stosowanych w przypadku mikroinstalacji należących do przedsiębiorców. Konfederacja Lewiatan zaapelowała o włączenie mikroinstalacji firmowych do systemu stosowanego w przypadku gospodarstw domowych czy wspólnot mieszkaniowych.

Konfederacja Lewiatan apeluje w wydanym stanowisku o włączenie do systemu opustów przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie mikroinstalacji oraz małych instalacji odnawialnych źródeł energii.

System opustów obejmuje właścicieli mikroinstalacji zaliczanych do grupy prosumentów i obowiązuje od czasu wejścia w życie ostatniej nowelizacji ustawy o OZE, czyli od 1 lipca 2016 r.

REKLAMA

Tymczasem przedsiębiorcy posiadający instalacje OZE o mocy do 40 kW nadal są rozliczani z energii oddawanej do sieci na tych samych zasadach, które wcześniej, w pierwszej połowie 2016 r., obejmowały również prosumentów. Te zasady zakładają odsprzedaż nadwyżek niewykorzystanej energii do sieci po cenie równej średniej cenie energii z rynku hurtowego z poprzedniego kwartału. Obecnie ta cena wynosi około 170 zł/MWh.

Ten stan rzeczy trzeba zmienić poprzez implementację rozwiązań dotyczących rozliczania wyprodukowanej energii elektrycznej i możliwości partycypacji przedsiębiorców – autoproducentów, inwestujących w źródła rozproszone w celu rozwinięcia potencjału tego rynku – komentuje Daria Kulczycka, dyrektorka departamentu energii i zmian klimatu Konfederacji Lewiatan.

REKLAMA

Rada OZE działająca przy Konfederacji Lewiatan proponuje rozszerzenie obecnie obowiązujących zasad regulujących rozliczanie energii elektrycznej w tzw. systemie opustów również na przedsiębiorców, zużywających energię na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, nie będącej działalnością w zakresie wytwarzania energii, a także utrzymanie, równolegle z systemem opustów dla instalacji prosumentów-przedsiębiorców, istniejącej obecnie możliwości sprzedaży nadwyżki wyprodukowanej energii elektrycznej, po pokryciu potrzeb własnych, po cenie stanowiącej równowartość 100 proc. średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w poprzednim kwartale, ogłaszanej przez URE.

Uwzględniając specyficzne potrzeby niektórych przedsiębiorców, dla których, z racji na ich profil zużycia energii elektrycznej, granica 50 kW mocy zainstalowanej elektrycznej może być zbyt niska, wydaje się celowe rozważenie podniesienia do poniżej 500 kW granicy mocy zainstalowanej elektrycznej instalacji. Rozwiązanie takie może być atrakcyjne dla przedsiębiorców zainteresowanych instalacjami fotowoltaicznymi. Należy również uprościć zasady raportowania dla mikroinstalacji i małych instalacji oraz zwolnić te podmioty z obowiązku prowadzenia ewidencji energii i składania deklaracji akcyzowych – komentuje Konfederacja Lewiatan.

Ministerstwo Energii wcześniej sygnalizowało włączenie mikroinstalacji należących do przedsiębiorców do systemu rozliczeń stosowanego w przypadku producentów energii będących formalnie prosumentami. Okazją do tego powinna być najbliższa nowelizacja ustawy o OZE.

Jednak mimo, że w ubiegłym roku przedstawiciele ME sygnalizowali, że projekt nowelizacji zostanie przedstawiony na przełomie 2016/17 r., nadal nie wiemy, kiedy taki projekt zostanie opublikowany, ani jakie regulacje zostaną do niego wpisane.

red. gramwzielone.pl