Inwestycje w OZE w 2016 r. Przepaść między danymi URE i operatorów

Inwestycje w OZE w 2016 r. Przepaść między danymi URE i operatorów
Fot. Conergy

Urząd Regulacji Energetyki podał niedawno, że zainstalowana moc odnawialnych źródeł energii w Polsce wzrosła w 2016 roku aż o 1,445 GW. Tymczasem jak wynika z informacji zebranych przez portal Gramwzielone.pl od operatorów systemów dystrybucyjnych i przesyłowego, potencjał przyłączonych przez nich OZE w ubiegłym roku był niemal 4,5 razy mniejszy.

Odnawialne źródła energii są podłączane w Polsce niemal wyłącznie do sieci pięciu największych operatorów systemów dystrybucyjnych (PGE Dystrybucja, Tauron Dystrybucja, Enea Operator, Energa Operator, innogy Stoen Operator), a także operatora systemu przesyłowego, którym jest PSE. Jak wyglądała sytuacja w zakresie przyłączeń nowych instalacji OZE, które odnotowali ci operatorzy w ubiegłym roku? 

PGE Dystrybucja

REKLAMA

W 2015 r. PGE Dystrybucja przyłączyła do swoich sieci odnawialne źródła energii o łącznej mocy 342,2 MW, na co złożyło się 1190 instalacji. W tym wolumenie 1078 przyłączeń dotyczyło mikroinstalacji, których łączna moc wyniosła 6,47 MW.

W 2016 roku – mimo, że liczba przyłączeń znacznie wzrosła ze względu na większą ilość przyłączanych mikroinstalacji – łączny potencjał przyłączonych OZE był jednak dużo niższy i wyniósł 145,08 MW.

Na potencjał instalacji OZE, które przyłączono do sieci PGE Dystrybucja w 2016 r., złożyły się farmy wiatrowe o łącznej mocy 93,08 MW, elektrownie fotowoltaiczne o mocy 16,08 MW, a także biogazownie o łącznej mocy 10,35 MW. Przyłączono też jedną instalację biomasową o mocy 0,4 MW.

W ubiegłym roku PGE Dystrybucja przyłączyła do swoich sieci również 4134 mikroinstalacji o łącznej mocy 23,811 MW, z czego 4109 mikroinstalacji zostało przyłączonych w trybie na zgłoszenie. Tylko 10 przyłączeń mikroinstalcji dotyczyło technologii innej niż fotowoltaika.

Tauron Dystrybucja

Mniej instalacji OZE przyłączyła w ubiegłym roku do swoich sieci działająca na terenie południowo-zachodniej części kraju spółka Tauron Dystrybucja.

Na koniec 2015 r. do sieci spółki Tauron Dystrybucja przyłączone były odnawialne źródła energii o łącznej mocy 823 MW, a w ciągu 2016 r. ten potencjał zwiększył się o 33 MW, z czego w większości na ten wynik wpłynęły przyłączone mikroinstalacje.

W całym 2016 r. spółka Tauron Dystrybucja przyłączyła do swoich sieci około 3,74 tys. mikroinstalacji OZE o łącznej mocy około 21 MW.

Na koniec lutego br. do sieci Tauron Dystrybucja było przyłączonych ok. 5,2 tys. mikroinstalacji o łącznej mocy 32 MW.

Enea Operator

Działająca w regionie północno-zachodniej Polski spółka Enea Operator posiada największy potencjał OZE przyłączonych do swoich sieci dystrybucyjnych ze wszystkich krajowych OSD. To zasługa budowy farm wiatrowych, które w poprzednich latach lokowano głównie w tej części kraju.

Do sieci Enea Operator na koniec 2015 r. przyłączone były odnawialne źródła energii o łącznej mocy 1192,63 MW, z czego za 978,54 MW odpowiadały farmy wiatrowe. Natomiast w roku 2016 r. do sieci Enea Operator podłączono OZE o łącznej mocy 60,61 MW, z czego 43,28 MW to moc przyłączonych farm wiatrowych.

Enea Operator przyłączyła w ubiegłym roku mikroinstalacje OZE o łącznej mocy 11,93 MW, a łączna moc tego rodzaju instalacji w sieci tego operatora wzrosła na koniec 2016 r. do 15,46 MW.

REKLAMA

Energa Operator

Czwarty z największych operatorów sieci dystrybucyjnej przyłączył w ubiegłym roku instalacje OZE o łącznej mocy około 112,3 MW.  

Największy udział w tej liczbie miała energetyka wiatrowa. Przyłączono w sumie 47 elektrowni wiatrowych o łącznej mocy 85,718 MW. W grupie instalacji większych niż segment do 40 kW przyłączono również dwie elektrownie biogazowe o łącznej mocy 4,752 MW, osiem fotowoltaicznych o mocy 3,495 MW oraz trzy hydroelektrownie o łącznej mocy 0,372 MW.

Na koniec 2015 r. do sieci Energa Operator było podłączonych 901 mikroinstalacji OZE o łącznej mocy 2,852 MW, natomiast na koniec 2016 r. łączny potencjał mikroinstalacji w sieci tego operatora, przyłączonych w trybie na zgłoszenie, wzrósł do 20,886 MW, na co złożyło się ponad 3,22 tys. mikroinstalacji. To oznacza, że w ubiegłym roku przyłączono około 2,3 tys. mikroinstalacji o łącznej mocy ok. 18 MW.

innogy Stoen Operator

Działający wyłącznie na terenie Warszawy i okolic operator systemu dystrybucyjnego posiadał na koniec 2016 r. przyłączone źródła OZE o łącznej mocy 1,55 MW, w tym za 1,04 MW odpowiadały mikroinstalacje. Większość – około 0,85 MW – przyłączono w ubiegłym roku.

PSE

Oprócz wymienionych wyżej operatorów systemów dystrybucyjnych, odnawialne źródła energii podłączana są do działającego w naszym kraju jedynego operatora sieci przesyłowych, czyli PSE.

W jego przypadku odnotowano w ubiegłym roku przyłączenia instalacji OZE o łącznej mocy 56 MW i ten wynik to efekt podłączenia wyłącznie elektrowni wiatrowych w ramach zlokalizowanej w woj. zachodniopomorskim farmy wiatrowej Banie II. Do sieci przesyłowych nie podłącza się mikroinstalacji.

Na koniec 2016 r. łączny potencjał OZE przyłączonych do sieci PSE wyniósł 993 MW, z czego 738 MW to farmy wiatrowe, a 255 MW bloki opalane biomasą.

Dane URE

Jak wynika z przytoczonych informacji, podanych portalowi Gramwzielone.pl przez wskazanych wyżej operatorów systemów dystrybucyjnych i systemu przesyłowego, łączny potencjał elektrowni OZE przyłączonych do ich sieci w 2016 r. wyniósł około 408 MW.

Po odjęciu przyłączonych około 79 MW mikroinstalacji – zrealizowanych głównie w trybie na zgłoszenie, których URE nie uwzględnia w swojej statystyce – daje to razem około 329 MW.

Powyższa liczba różni się od podanej przez Urząd Regulacji Energetyki informacji o potencjale OZE uruchomionym w ubiegłym roku.

URE podał, że w ubiegłym roku moc zainstalowana OZE w Polsce wzrosła aż o 1445,5 MW, sięgając łącznego zainstalowanego potencjału na poziomie 8415,5 MW. Urząd może uwzględniać nowe moce w energetyce odnawialnej z pewnym opóźnieniem, stąd część z nich mogła dotyczyć instalacji zrealizowanych jeszcze pod koniec 2015 r. URE podało jednak wcześniej, że w I kwartale 2016 r. potencjał OZE wzrósł o 859,28 MW. Dane URE wyłącznie za pozostałe trzy kwartały 2016 r. to i tak duża różnica w porównaniu z liczbami wskazanymi przez operatorów.

Jak zaznacza URE, w podanym zestawieniu uwzględniono tylko instalacje, które uzyskały koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej, uzyskały wpis do rejestru wytwórców energii w małej instalacji lub posiadają wpis do prowadzonego przez Agencję Rynku Rolnego rejestru biogazowni rolniczych. W podanej liczbie URE uwzględnił również mikroinstalacje, ale tylko wnioskujące o wydanie świadectw pochodzenia – czyli nie uwzględniono przeważającej większości mikroinstalacji realizowanych na podstawie zgłoszenia.

red. gramwzielone.pl