Czy do budowy elektrowni OZE wystarczy decyzja o warunkach zabudowy?

Czy do budowy elektrowni OZE wystarczy decyzja o warunkach zabudowy?
jurvetson, flickr cc-by-2.0

Teoretycznie w Polsce instalację OZE o mocy do 100 kW można wybudować bez konieczności zmiany/uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W praktyce może to być jednak niemożliwe. Dlaczego? {więcej}

W ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym czytamy, że odnawialne źrodła energii o mocy powyżej 100 kW powinny znaleźć się w studium uwarnkowań przestrzennych, a następnie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzenngo. Wybudowanie ich na podstawie decyzji o warunkach zabudowy wydaje się więc wykluczone. A co z mniejszymi źródłami OZE?

Jeden z warunków, które należy spełnić składając w gminie wniosek o wydanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, stanowi, że „istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu jest wystarczające dla zamierzenia budowlanego” – ten warunek wg ustawy uznaje się za spełniony, jeżeli wykonanie uzbrojenia terenu zostanie zagwarantowane w drodze umowy zawartej między właściwą jednostką organizacyjną a inwestorem.

REKLAMA

W przypadku, gdy inwestycją tą ma być instalacja odnawialnego źródła energii, wówczas konieczne wydaje się posiadanie umowy zawartej z zakładem energetycznym. Przedstawienie takiej umowy może okazać się jednak trudne. Dlaczego?

REKLAMA

Jak czytamy w art. 8 Prawa Energetycznego, do wniosku o wydanie warunków przyłączenia należy dołączyć m.in. wypis i wyrys z MPZP, a gdy MPZP nie ma – decyzję o warunkach zabudowy. I tutaj koło się zamyka. Wniosek kierowany do zakładu energetycznego o wydanie warunków przyłączenia bez decyzji WZ może być niekompletny – tak samo jak wniosek o wydanie decyzji WZ, w którym zabraknie potwierdzenia zawarcia umowy z zakładem energetycznym. 

Wydaje się więc, że aby OZE o mocy poniżej 100 kW można było budować po otrzymaniu warunków zabudowy – bez konieczności przechodzenia przez procedurę związaną z MPZP – konieczne jest „odpętlenie” obecnych przepisów, do czego okazją może być przygotowanie nowej wersji Prawa Energetycznego. 

Abastrahując od konieczności zawarcia umowy z operatorem, wydanie warunków zabudowy dla OZE może okazać się problematyczne z jeszcze jednego powodu. Jednym z warunków otrzymania decyzji WZ jest bowiem zasada, że ” co najmniej jedna działka sąsiednia, dostępna z tej samej drogi publicznej, jest zabudowana w sposób pozwalający na określenie wymagań dotyczących nowej zabudowy w zakresie kontynuacji funkcji, parametrów, cech i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym gabarytów i formy architektonicznej obiektów budowlanych, linii zabudowy oraz intensywności wykorzystania terenu”. 

pp, gramwzielone.pl