URE ogłosił kolejne aukcje dla OZE

URE ogłosił kolejne aukcje dla OZE
Fot. Andrzej Błaszczak, wikimedia cc-by-sa-4.0

URE podał, że kolejne aukcje dla odnawialnych źródeł energii odbędą się za pośrednictwem systemu Internetowej Platformy Aukcyjnej w dniach 29 i 30 czerwca br. 

W tych aukcjach mogą wziąć udział wytwórcy energii elektrycznej w instalacjach odnawialnego źródła energii, którzy uzyskali zaświadczenie o dopuszczeniu do udziału w aukcji – chodzi o instalacje nowe, tzw. „inne” o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW – URE wymienia tu w szczególności fotowoltaikę, energetykę wiatrową oraz niektóre elektrownie wodne, a także którzy złożyli deklarację o przystąpieniu do aukcji – w tym przypadku URE wskazuje na instalacje istniejące o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW, spełniające kryterium stopnia wykorzystania mocy zainstalowanej elektrycznej powyżej 3 504 MWh/MW/rok oraz o emisyjności nie większej 100 kg/MWh – w tej grupie Urząd wymienia w szczególności niektóre elektrownie wodne.

Warunkiem zgłoszenia ważnej oferty jest nieprzekroczenie tzw. ceny referencyjnej, czyli maksymalnej ceny, po jakiej może zostać sprzedana energia. Wykaz cen referencyjnych na 2017 r. jest dostępny w artykule: Weszło w życie rozporządzenie dot. cen referencyjnych na 2017 r.

REKLAMA

Pierwsza aukcja (aukcja zwykła nr AZ/1/2017), zaplanowana na 29 czerwca br., rozpocznie się o godz. 6.00 i zakończy o 20.00. Maksymalna ilość energii elektrycznej, która może zostać sprzedana w drodze tej aukcji, wynosi 4 725 000 MWh. Maksymalna wartość energii elektrycznej, która może zostać sprzedana, to 2 182 908 687 zł.

W tej aukcji mogą wziąć udział wytwórcy, którzy wytworzą energię elektryczną po raz pierwszy po dniu zamknięcia aukcji, w instalacjach odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW, innych niż wymienione w art. 73 ust. 3a pkt 1–6 ustawy o odnawialnych źródłach energii.

Druga aukcja (aukcja zwykła nr AZ/2/2017), prowadzona w dniu 30 czerwca br., rozpocznie się o godz. 6.00 i zakończy o 20.00. Maksymalna ilość energii elektrycznej, która może zostać sprzedana w drodze tej aukcji, wynosi 1 484 764 MWh. Maksymalna wartość energii elektrycznej, która może zostać sprzedana, to 631 329 732 zł.

W tej aukcji mogą wziąć udział wytwórcy, którzy złożyli deklarację o przystąpieniu do aukcji, o której mowa w art. 71 ust. 1 ustawy o odnawialnych źródłach energii, w instalacjach odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW, w których emisja CO2 jest nie większa niż 100 kg/MWh, o stopniu wykorzystania mocy zainstalowanej elektrycznej większym niż 3504 MWh/MW/rok.

URE przypomina, że w jednej aukcji wytwórca może wysłać więcej niż jedną ofertę, jeśli oferty te dotyczą różnych instalacji OZE należących do tego wytwórcy, spełniających parametry danej aukcji. W przypadku, gdy w sesji danej aukcji zostaną złożone mniej niż 3 oferty, spełniające wymagania określone w ustawie OZE, aukcja nie zostanie przeprowadzona.

REKLAMA

Aukcję wygrają uczestnicy, którzy zgodnie z art. 80 ustawy o OZE zaoferowali najniższą cenę sprzedaży energii elektrycznej aż do wyczerpania ilości lub wartości energii elektrycznej przeznaczonej do sprzedaży w danej aukcji. Zaoferowana w aukcji cena będzie im przysługiwać w całym okresie wsparcia, czyli 15 lat, a ponadto będzie indeksowana o inflację.

Pierwsze aukcje dla OZE Urząd Regulacji Energetyki przeprowadził w dniu 30 grudnia 2016 r. Odbyły się wówczas aukcje w czterech koszykach: 1) dla istniejących biogazowni rolniczych o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW, 2) dla istniejących biogazowni rolniczych o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW, 3) dla instalacji nowych tzw. innych o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW, a także dla 4) instalacji istniejących o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW, spełniających kryterium stopnia wykorzystania mocy zainstalowanej elektrycznej – powyżej 3 504 MWh/MW/rok oraz o emisyjności nie większej 100 kg/MWh, czyli w praktyce wyłącznie dla elektrowni wodnych.

W praktyce w aukcji przeznaczonej dla istniejących biogazowni rolniczych o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW nie złożono minimalnej liczby ofert (3) i tej aukcji nie uznano.

W przypadku aukcji adresowanej do istniejących biogazowni rolniczych o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW, złożono skutecznie 7 ofert. Minimalna i maksymalna cena, po jakiej sprzedana została energia, to odpowiednio 502,23 zł/MWh i 504,57 zł/MWh.

W przypadku aukcji nr 3 wygrały 84 oferty (złożyły je 62 firmy) dotyczące głównie budowy farm fotowoltaicznych i kilku pojedynczych turbin wiatrowych o mocy do 1 MW. Minimalna i maksymalna cena, po jakiej energia została sprzedana, to odpowiednio 253,5 zł/MWh i 408,8 zł/MWh.

W ostatniej, czwartej aukcji, przewidzianej dla instalacji istniejących o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW, spełniających kryterium stopnia wykorzystania mocy zainstalowanej elektrycznej – powyżej 3 504 MWh/MW/rok oraz o emisyjności nie większej 100 kg/MWh, czyli głównie elektrowni wodnych, aukcję wygrało wszystkie 49 skutecznie złożonych ofert, zgłoszonych przez 40 firm. Minimalna i maksymalna cena, po jakiej energia została sprzedana, to odpowiednio 30 zł/MWh i 468 zł/MWh.

Internetowy system, za pomocą którego można było składać oferty podczas sesji aukcyjnych z 30 grudnia, przez znaczną cześć trwania tych aukcji był jednak niedostępny i w efekcie wielu inwestorów nie mogło złożyć swojej oferty. Mimo to URE uznał te aukcje za ważne.

Tym razem aukcje zaplanowane na koniec czerwca zostały rozbite na dwa dni, co zmniejszy ryzyko przeciążenia systemu Internetowej Platformy Aukcyjnej. 

red. gramwzielone.pl