Bliżej transgranicznego rynku energii. URE zatwierdził plan MCO

Bliżej transgranicznego rynku energii. URE zatwierdził plan MCO
Fot. Daniel Oines, flickr cc

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki na wniosek Towarowej Giełdy Energii zatwierdził dokument dotyczący wspólnego pełnienia funkcji operatora łączenia rynków przez operatorów NEMO tzw. plan MCO (Market Coupling Operator).

Plan MCO jest efektem prac 16 giełd posiadających status Nominowanego Operatora Rynku Energii Elektrycznej (NEMO). Okres implementacji planu nie może przekroczyć 12 miesięcy. Formalna akceptacja planu MCO odbyła się na poziomie krajowych organów regulacyjnych, które osiągnęły porozumienie odnośnie ostatecznego kształtu dokumentu. Zatwierdzony plan MCO spełnia wymogi określone w Rozporządzeniu CACM.

Towarowa Giełda Energii informuje, że Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1222 w sprawie alokacji zdolności przesyłowych oraz zarządzania ograniczeniami nałożyło na wszystkich Nominowanych Operatorów Rynku Energii Elektrycznej (NEMO) obowiązek przygotowania i przedstawienia do zatwierdzenia przez wszystkie krajowe organy regulacyjne energetyki planu określającego sposób ustanowienia i pełnienia przez NEMO funkcji operatora łączenia rynków – czyli tzw. planu MCO (Market Coupling Operator). TGE posiada status NEMO od grudnia 2015 r.

REKLAMA

Plan MCO określa szczegółowo zasady zarządzania i współpracy pomiędzy NEMO oraz dokładnie definiuje relacje z innymi podmiotami. Omawia również przechodzenie od aktualnych inicjatyw market coupling dla rynków dnia następnego i bieżącego do jednolitego mechanizmu market coupling dla tych rynków, co stanowi fundament docelowego europejskiego modelu dla energii elektrycznej.

TGE konsekwentnie realizuje zadania związane z działalnością na rynkach międzynarodowych. Przed nami jest jednak ogromne wyzwanie. Spośród krajów Europy Środkowo-Wschodniej tylko Polska przyjęła tzw. konkurencyjny model NEMO, chociaż możliwe było zachowanie monopolu krajowej giełdy na rynku spot do grudnia 2019 roku. Obok TGE na rynku polskim rozpoczną działalność także dwaj europejscy NEMO. TGE jest przygotowana do rynkowej gry konkurencyjnej, ale oczekuje, że nastąpi dostosowanie polskich regulacji do nowych warunków, aby zapewnić równe traktowanie operatorów NEMO, zarówno w zakresie uprawnień, obowiązków jak i nadzoru regulacyjnego, co zapewni uczciwe zasady konkurencji – komentuje dr Paweł Ostrowski, prezes TGE.

W zakresie rynku spot TGE znajduje się na etapie wejścia operacyjnego w model Price Coupling of Regions (PCR), co ma postawić TGE na równi z pozostałymi Nominowanymi Operatorami Rynku Energii Elektrycznej (NEMO), współwłaścicielami projektu PCR. TGE ma rozpocząć działalność jako pełnoprawna giełda-koordynator na europejskim rynku Multi-Regional Coupling (MRC) w ciągu najbliższych tygodni.

REKLAMA

Podstawowe zadanie Towarowej Giełdy Energii jako NEMO to zapewnienie niezakłóconej budowy i skutecznego działania wspólnego europejskiego rynku energii elektrycznej. NEMO to podmiot, który będzie przyjmował, kojarzył i realizował oferty sprzedaży/zakupu energii elektrycznej, zawierane na rynkach dnia następnego i bieżącego w obrocie międzynarodowym, realizowanym w modelu market coupling.

Wiąże się to z przekazywaniem do operatorów przesyłowych informacji o zawartych transakcjach, w związku z udostępnianymi mocami przesyłowymi. Operator NEMO jest zobowiązany do świadczenia funkcji Market Coupling Operator w transgranicznym obrocie energią elektryczną.

Plan MCO stanowi ramy prawne do przygotowania przez operatorów NEMO dalszych dokumentów dla rynku spot energii elektrycznej, w tym zasad współpracy wielu operatorów NEMO na jednym rynku (tzw. Multi-NEMO Arrangements) czy wielostronnych umów operacyjnych i regulaminów.   

Niedawno URE zatwierdził także przygotowany przez PSE dokument tzw. Multi-NEMO Arrangements (MNA), który precyzuje założenia modelu działania wielu NEMO (giełd) na polskim rynku energii elektrycznej.

W tym zakresie wszyscy trzej NEMO i PSE wkrótce mają rozpocząć negocjacje w zakresie umów operacyjnych, zapisów IRiESP i innych regulacji pozwalających na bezpieczne prowadzenie rynku. Według wspólnej oceny zainteresowanych ten proces potrwa około 12 miesięcy, co oznaczałoby że model multi-NEMO zacznie działać na polskim rynku spot w połowie 2018 r.

Zgodnie z art. 9 ust. 14 Rozporządzenia CACM każdy NEMO jest zobowiązany do opublikowania planu MCO na stronie internetowej. Pełną treść planu MCO można znaleźć na stronie TGE pod tym linkiem

red. gramwzielone.pl